28 maj

En nyhetssammanfattning från dagens regionstyrelsemöte, den 28 maj 2014.

Med målsättning att nå ekonomi i balans

Regionstyrelsen ställde sig idag bakom Region Hallands budget för 2015 som fastställs av regionfullmäktige den 18 juni. Region Halland står inför en stor ekonomisk utmaning där kostnadsutvecklingen inom främst hälso- och sjukvården är större än vad skatteintäkterna är. För att komma tillrätta med underskottet och nå en ekonomi i balans krävs en kombination av kraftfulla åtgärder. Att öka regionskatten med 40 öre är en av åtgärderna.

Den nya skattesatsen föreslås bli 10,82 kronor. Genom att höja regionskatten med 40 öre beräknas skatteintäkterna öka med 247 miljoner kronor under år 2015. Knappt 25 öre av dessa kan hänföras till förändringen i kostnadsutjämningssystemet. De senaste årens ökade kostnader för bland annat kollektivtrafik och hemsjukvård motiverar den resterande delen.

-       Läget är allvarligt. Det är nödvändigt med tuffa åtgärder för att få balans mellan kostnader och intäkter, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande. Att komma tillrätta med kostnadsutvecklingen är också av stor betydelse för att Region Halland ska kunna lyckas med uppdraget att skapa tillväxt och utveckla Halland så det blir en attraktiv region för nya invånare, företag och besökare. 

Fokus i Mål & Budget för 2015 och ekonomisk plan för 2016 -18 är därmed att få balans mellan intäkter och kostnader och samtidigt klara uppdraget att tillgodose hallänningarnas vårdbehov inom ramen för tillgängliga resurser.  Målen är färre, främst inom hälso- och sjukvård och pekar på vikten att bibehålla god hälsa hos den halländska befolkningen och att använda de resurser som finns på mest effektivt sätt, det vill säga att öka verkningsgraden i hälso- och sjukvården.  

På dagens möte föreslår också regionstyrelsen till fullmäktig att fördelning av budgetanslag mellan styrelse och nämnder sker i fullmäktige i november i samband med beslut om budget.

Socialdemokraterna med kompletteringsförslag

Socialdemokraterna lade fram ett kompletteringsförslag till Mål och budget 2015. De föreslår att skattesatsen fastställs till 10,72 kronor, vilket är tio öre lägre än lagt förslag på 40 öre. Att höja skatten med 30 öre beräknas skatteintäkterna öka med 186 mnkr 2015. Knappt 25 öre av dessa kan hänföras till förändringar i kostnadsutjämningssystemet. Den socialdemokratiska budgetmotionen utlovar en extra sjukvårdssatsning som för Region Halland del motsvarar 64 mnkr samt ett tillskott till kommunal utjämning som är fördelat till samtliga drabbade kommuner och landsting/regioner, det tillskottet uppgår för Hallands del till 9 mnkr. 
  
Votering begärdes som utföll 9-4 till förmån för presidiets förslag. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

Förslag på förändrade patientavgifter

De flesta patientavgifter blir desamma nästa år, men regionstyrelsen föreslår ett par ändringar som regionfullmäktige ska besluta om i samband med beslutet om Mål & budget i juni.  

Ett av förslagen är att höja avgiften på akutmottagningarna till 400 kronor, mot dagens 300 kronor. Samtidigt halveras avgiften på kvälls- och helgmottagningarna inom närsjukvården, och blir 150 kronor. 

–     Det här är ett sätt att uppmuntra den som blir sjuk en kväll eller helg att i första hand söka sig till kvälls- och helgmottagningen. Till akutmottagningen ska man om man är allvarligt och akut sjuk eller skadad. De allra flesta patienter har sjukdomar och besvär som ska tas omhand på vårdcentralernas kvälls- och helgmottagning. Ett bra första steg är att ringa 1177 och få råd, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.   

Avgiftshöjning för psykiatri

Avgiften för läkarbesök inom specialiserad öppenvårdspsykiatri höjs till 300 kronor. Idag kostar besöket 150 kronor.

 –     Även här är vårdcentralen den naturliga första vägen in för patienterna. Ett läkarbesök i psykiatrin är att jämföra med andra läkarbesök i specialiserad vård, och därför blir avgiften densamma, precis som i resten av Sverige, säger Gösta Bergenheim.  

Bland förslagen finns också att ta bort avgiftsfriheten för de patienter som direkt läggs in på sjukhus efter ett besök i öppenvården. Tidigare har patienterna kunnat kräva tillbaka avgiften för öppenvårdsbesöket, och enbart betala avgiften för sjukhusvården.   

–     Men det första besöket är ofta omfattande, med utredning och provtagning, och det är naturligt att patienten får betala även för det besöket. Så gör man i de flesta regioner och landsting, säger Gösta Bergenheim.  

De här förändringarna beräknas ge ett tillskott på knappt 7 miljoner kronor per år.

Socialdemokraterna reserverade sig

Socialdemokraterna lade fram ett förslag att avgiften för läkarbesök inom specialiserad öppenvårdspsykiatri ligger kvar på nuvarande nivå med 150 kr och inte höjs till 300 kr.
 
Votering begärdes som utföll 9-4 till förmån för presidiets förslag. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

Vägledning när avgifter bestäms

När patientavgifterna bestäms är det ett antal principer som är vägledande. Avgifterna ska ”bidra till att uppnå övergripande mål, skapa incitament för patienter att söka adekvat vårdnivå, stödja likabehandlingsprincipen, vara så tydliga och enkla som de kan vara, och i möjligaste mån harmonisera med avgifter i grannregionerna”.

Minusresultat i ekonomin efter årets tre första månader

Den första uppföljningen för årets tre första månader av Region Hallands mål och ekonomi visar dystra siffror, jämfört med budget, som idag presenterades för regionstyrelsen.

Efter tre månader visar Region Halland ett resultat som upp­går till -105 miljoner kronor. Det är 96 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats. Resultatet för hela året prognostiseras till -137 miljoner kronor vid årets slut, vilket är 151 miljoner kronor sämre än budget. 

Det är främst Hallands sjukhus som visar ett stort underskott. Driftnämnden Hallands Sjukhus prognostiserar ett negativt resultat i verksamheten på – 112,5 miljoner kronor, Driftnämnden Närsjukvården – 9,0 miljoner kronor och Driftnämnden Psykiatrin – 8,5 miljoner kronor. Skolförvaltningen har tagit fram återgärdsplaner för att få en ekonomi i balans och kulturförvaltningen prognostiserar ett nollresultat.  

Resultatet för hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess underställda nämnder och driftstyrelser prognostiseras till - 146 miljoner kronor, regionstyrelsen till -2 miljoner kronor och finansiering till 11 miljoner kronor. Orsaken är en accelererande kostnadsökningstakt för framförallt personal- och läkemedelskostnader, samtidigt som inflödet till vården som har mattats av något.  

För helåret prognostiseras skatteintäkter och statsbidrag öka med 1,3 procent och nettokostnaderna med 2,7 procent. Det är 1,3 procent över den budgeterade nivån som uppgår till 1,4 procent för 2014.  Sammantaget har Region Halland en högre ökningstakt av nettokostnaderna än vad genomsnittet för riket är.

Prioriterade satsningar i regional infrastrukturplan för Halland 2014 – 2025

Staten har tilldelat Halland 1 240 miljoner kronor för att förbättra det halländska transportsystemet. Regionstyrelsen behandlade i dag Regional infrastrukturplan för åren 2014-2025. Planen, som innehåller prioriterade regionala satsningar, går nu vidare till regionfullmäktige för beslut.

 Utbyggnaden av dubbelspår genom Varberg pekas i planen ut som den viktigaste satsningen. 

– Kuststråket med Västkustbanan har en central roll för person- och godstrafik i Sydvästsverige och pendlingen ökar stadigt, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim. Genom den regionala planen är vi med och finansierar satsningar på Västkustbanan. 

220 miljoner kronor går till den samfinansierade satsningen på dubbelspåret genom Varberg och till nytt resecentrum i Varberg.  Nytt resecentrum i Halmstad föreslås få 110 miljoner. Ytterligare 96 miljoner kronor kommer att användas för att utveckla hållplatserna för kollektivtrafiken runt om i Halland. 

I planen finns också stora satsningar på gång- och cykelvägar. Bland annat prioriteras Kattegattleden – en bilfri cykelled genom Halland. Totalt föreslås cykelsatsningar för 120 miljoner kronor. Kommunerna bidrar, enligt överenskommelser, med lika mycket.  

En ny dragning av väg 940 Rösan-Forsbäck på Onsalahalvön finns också i planen. Byggstart för det omfattande vägprojektet beräknas bli 2016-2017. En ny väg ska också byggas från Skummeslöv till Båstads nya station. Utöver detta finns i planen 189 miljoner kronor för trafiksäkerhetsåtgärder på vägar i hela Halland. 

– Målet med planen är att skapa bättre kommunikationsmöjligheter för människor och näringsliv för att stärka Hallands attraktivitet och utveckling, säger Gösta Bergenheim. 

Förslag till ny politisk organisation efter återremiss

Vid dagen regionstyrelsemöte behandlades frågan om ny politisk organisation för Region Halland för nästa mandatperiod. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige på nytt att besluta att en ny politisk organisation fastställs enligt tidigare förslag.

Bakgrund. Ärendet återremitterades vid Regionfullmäktige senaste mötet den 16 april 2014 efter förslag av från bland andra Jan Berge (MP). Berge ville att regionstyrelsen ytterligare skulle utreda förutsättningarna för bredare politiskt inflytande, ökad demokrati och ett ökat ansvarstagande framförallt i de av regionstyrelsen föreslagna utskotten samt att frågan som Hans Forsberg (M) yrkade på att Kungsbacka sjukhus blir en egen enhet med en egen driftnämnd skulle utredas ytterligare. 

Förslaget har utretts ytterligare en gång där motiven till återremissen har beaktats.

Då konstaterades att:  

 • Modellen med tre utskott innebär att, om ledamöterna utses inom regionstyrelsen, en majoritet av ledamöterna kommer att ha uppdrag i utskotten. Det demokratiska inflytandet i beredningsprocessen anses därmed vara väl uppfyllt.
 • Helhetsansvar och en enhetlig styrning har varit utgångspunkten i det nya organisationsförslaget.

 Med tanke på det blir det inte logiskt att ha en del av verksamheten, Kungsbacka sjukhus som en geografiskt avgränsad enhet med egen driftnämnd, eftersom regionen har ansvar för hela Halland.

 Därför föreslår Regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar om att en ny politisk organisation fastställs enligt det förslag som en majoritet av regionstyrelsen tidigare sagt ja till.

 • En ny politisk organisation fastställs enligt ursprungligt förslag.
 • Förvaltningscheferna anställs av regionstyrelsen som i särskilt avtal med driftnämnderna reglerar förvaltningschefens uppdrag gentemot driftnämnden
 • Regionstyrelsen föreslås få i uppgift att se över förvaltningsorganisationen utifrån den nya politiska organisationen.

Alternativt förslag och tilläggsyrkande
Utöver presidiets förslag lade Gunnel Bengtsson, C, ett alternativ förslag till ärende 10 gällande Återremitterat ärende angående ny politisk organisation. Det var i huvudsak i enlighet med det förslag som lämnades inför förra regionfullmäktigemötet. I detta instämde
Folkpartiet och Miljöpartiet .

Per Ödman lade ett tilläggsyrkande till huvudförslaget innebärande att en särskild driftnämnd inrättas med ansvar för Kungsbacka sjukhus. Regionstyrelsen föreslås att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att återkomma med förslag till reviderat reglemente för driftnämnd samt att arvodeskommittén uppdras att utarbeta förslag till arvodering till driftnämndens ledamöter och ersättare.

Moderaterna och Socialdemokraterna yrkade bifall till huvudförslaget.

Votering begärdes till båda förslaget. Gunnel Bengtssons förslag utföll 9-3 och Per Ödman, Kungsbacka avstod att rösta. Till Per Ödmans tilläggsyrkande utföll 9-1 och tre personer avstod från att rösta.

Bostäder planeras nära sjukhuset

Regionstyrelsen föreslog på onsdagens möte regionfullmäktige att sälja tre stycken fastigheter – Nybyhemmet i Falkenberg (Näktergalen 7), Hylte Sjögård 1:43 och 1:44 och Bolmen 1 (Getakärr 6:16) i Varberg.

 • I hälften av lokalen i Nybyhemmet bedriver Habiliteringen sin verksamhet. Verksamheten har för små och dåligt anpassade lokaler och det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga om. Den andra hälften av lokalen hyrs ut. Den interna verksamheten flyttas enligt planen till lokaler på vårdenheten i Falkenberg.
 • I lokalerna i Hylte bedriver regionen i dag intern verksamhet, förutom i en mindre del som hyrs ut. Behovet av lokalerna kommer att minska i framtiden eftersom vårdcentralen Torup kommer att minska sin verksamhet.
 • En exploatör har visat intresse för att stycka av och köpa en del av marken, 25 000 kvadratmeter, som ligger i närheten av sjukhuset i Varberg. Planen är att bygga bostäder på marken. Det finns i dag inga planer inom regionen som talar emot en avstyckning och försäljning. En försäljning beräknas ge 18–22 miljoner kronor.

Akuten byggs om för 25 miljoner

Regionstyrelsen beslöt på onsdagens möte att satsa 25 miljoner kronor för att lösa aktuella lokalproblem vid akutmottagningen på Halmstads sjukhus. Förhoppningen är att patientarbetet ska bli effektivare, patientsäkerheten ska stärkas och att arbetsmiljön ska bli bättre efter ombyggnaden.    

Jobb åt unga förbättrar matchning på arbetsmarknaden

I en motion föreslås att Region Halland ska göra mer för att ge unga möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och efterlyser fler sommarjobb, fler traineeplatser och en plan för att ha studentmedarbetare i regionen.

I det svar som regionstyrelsen lämnar vidare till regionfullmäktige för beslut konstateras att regionen som stor offentlig arbetsgivare har ett ansvar och också ett stort intresse av att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka medarbetare, då det kommer att behövas många nya medarbetare i framtiden.

Man konstaterar i svaret att en rad åtgärder görs för att få in unga i regionens verksamheter. Bland annat har antalet sommarjobb ökats kraftigt och man strävar efter fler traineetjänster. Därmed anses motionen bifallen när det gäller sommarjobben och besvarad på övriga punkter.

Vid dagens möte behandlades också

Inkomna och utgående skrivelser

 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen – Uppföljningsrapport 1, 2014
 • Hjälpmedelsnämnden – Uppföljningsrapport 1, 2014
 • Regionkontoret – Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-03-31
 • Regiondirektörens beslut om utanordnare och beslutsattestanter år 2014 i enlighet med gällande delegationsanordning

Region Halland gemensamt

 • Nya åtgärder i tandvårdstaxan från TLV
 • Hallandstrafiken AB – aktieägartillskott
 • Arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för regionstyrelsen, nämnder och arkiv samt överenskommelse om kommunberedning
 • Arvodesreglemente för förtroendevalda
 • Regler för partistöd
 • Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland
  Rivning av planeringsfastighet 201002 administrationsbyggnad samt 201014 paviljong vårdenhet Falkenberg
 • Sammanträdestider 2015 för regionfullmäktige och regionstyrelsen
 • IS/IT-Policy för Region Halland
 • Anmälan om beredning av motioner
 • Avveckling av West Sweden
 • Månadsrapport för Region Halland
 • Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 7 maj
 • Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan 2014 – 2015

Regional tillväxt

 • Ägardirektiv i Öresundståg AB
 • Information om Region Hallands tillväxtstrategi
 • Information om Region Hallands bredbandsstrategi
 • Information om Europeiska socialfonden 2014 – 2020
 • Information om Trafikverkets översyn av statsbidrag

Regionstyrelsen som nämnd för kulturen

 • Uppföljning 1, 2014 för Kulturförvaltningen
 • Månadsrapport för Kulturförvaltningen

Regionstyrelsen som nämnd för skolorna

 • Uppföljning 1, 2014 för Skolförvaltningen
 • Månadsrapport från Skolförvaltningen
 • Studeranderättslig standard
 • Utökad antagning till spår 1

Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret

 • Uppföljning 1, 2014 för regionkontoret
 • Månadsrapport för regionkontoret
   

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.

Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.

Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.