30 april

En nyhetssammanfattning från dagens möte den 30 april 2014

Beslut taget att Plönningegymnasiet flyttar verksamheten och samlokaliseras med Munkagårdsgymnasiet

Beslutet innebär att Plönningegymnasiet flyttar sina utbildningar och samlokaliseras med Munkagårdsgymnasiet, det gäller samtliga utbildningar förutom djurutbildningen med inriktning Häst. Förutsättningarna att flytta över och bedriva denna inriktning på Munkagårdsgymnasiet är starkt begränsad.

Utvecklingsmöjligheter för hästutbildning

Däremot ger Regionstyrelsen Regionkontoret i uppdrag att tillsammans med olika aktörer hitta utvecklingsmöjligheter för att ta tillvara kompetensen inom hästområdet och anläggningarna som finns i Plönninge. 

– Det är skönt att vi kom till beslut. Förhoppningen nu är att det ska bli en bra och en positiv utveckling av verksamheten, säger Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

– Det känns också bra att vi påbörjar ett arbete för att se om och hur vi kan ta tillvara Plönninges anläggningar och kompetensen inom hästområdet, säger Gösta Bergenheim. 

Att samlokalisera de två skolorna beräknas ta upp till två år och arbetet med att flytta utbildningar, elever och personal kommer att ske successivt.

Beslutsunderlaget

Som beslutsunderlag har det gjorts en konsekvensbeskrivning för respektive naturbruksgymnasium samt en övergripande analys, gjord av företaget SWECO.
Båda analyserna visar att det i ett längre perspektiv finns fler fördelar på Munkagårdsgymnasiet.

MP och C föreslog en återremiss.

För mer information kontakta: Torbjörn Svanberg, förvaltningschef skolförvaltningen, tfn: 070-545 35 31

Trångbodd mottagning får nya lokaler

Vid dagens sammanträde behandlade regionstyrelsen den återkommande punkten Lokalresursplan. Det är en fråga som tas upp regelbundet när det gäller investeringar över 2 miljoner kronor i fastigheter. Planen ska sammanfatta de nuvarande och framtida lokalbehoven för regionen.

Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte på onsdagen att lokaler i byggnad 072 på sjukhuset i Halmstad ska anpassas till ny verksamhet. Kostnaden beräknas bli 7,5 miljoner kronor. När renoveringen är klar ska barnmottagningen flytta in i lokalerna. De har länge varit trångbodda, vilket kan öka risken för smittspridning. 

Regionstyrelsen beslöt också att Lagahöjden i Laholm ska byggas om för att kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn. Kostnaden är beräknad till 5,5 miljoner kronor. Ombyggnaden sker på uppdrag av Laholms kommun som kommer att få betala ett hyrestillägg på 661 000 kronor.

Regionservice fick uppdragen att genomföra besluten. De ska dessutom genomföra en uppdatering av den förstudie som gjordes 2009 om lokalerna för röntgen, kirurgi, urologi och operationsmottagning i Varberg.  Produktionsökning, teknikutveckling och arbetsmiljö har gjort att behovet av lokalanpassning ökat.
Regionservice fick dessutom 4,5 miljoner kronor i ytterligare medel för att komplettera förstudien om dialys- och njurmottagningen i Varberg.

Vid dagens möte behandlades också:

Inkomna och utgående skrivelser
• Svar på skrivelse från kommunstyrelseordförande från Halmstads- Laholms- Hässleholms- och Markaryds kommun gällande tågtrafik Hässleholm-Markaryd-Halmstad
• Hjälpmedelsnämnden Halland – Årsredovisning 2013
• Patientnämnden Halland – Verksamhetsberättelse 2013 och Mål och inriktning 2014
Regional tillväxt
• Information om Region Hallands tillväxtstrategi
• Information om Region Hallands destinationsutvecklingsstrategi
• Information om Strategi för hälsa på lika villkor
Regionstyrelsen som nämnd för kulturen
• Månadsrapport för kulturförvaltningen
Regionstyrelsen som nämnd för skolorna
• Månadsrapport för skolförvaltningen
Region Halland gemensamt
• Återrapport om arbetet med åtgärdsplan 2014-2015
• Lokalresursplan april 2014
• Försäljning av den testamenterade fastigheten Varberg Gunnarsjö 1:9 Varbergs kommun
• Fast lönetillägg för sjuksköterskor som arbetar natt vid Hallands sjukhus, lönenivåhöjning för allmänsjuksköterskor vid Hallands sjukhus och lönenivåhöjning för röntgensjuksköterskor vid ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik
• Yttrande över betänkande: Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
• Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Halland för verksamhetsåret 2013
• Månadsrapport för Region Halland

För mer information, kontakta gärna:
Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.
Torbjörn Svanberg, förvaltningschef skolförvaltningen, tfn: 070-545 35 31.