5 februari

Bokslutskommunikén var den viktigaste punkten på årets första möte i Regionstyrelsen.

Förhandsinformation om regionens ekonomiska resultat

Regionstyrelsen fick idag information om Region Hallands ekonomiska resultat för 2013, genom den så kallade bokslutskommunikén. Kommunikén ger en kortfattad och övergripande bild av resultatet, men det kan bli förändringar till den slutliga årsredovisningen som regionfullmäktige behandlar i april månad. I årsredovisningen görs också djupare analyser av resultatet.

Ökad pensionsskuld gav minus

Regionens samlade resultat för 2013 uppgår enligt bokslutskommunikén till -254 miljoner kronor, medan balanskravsresultatet stannar på -45 miljoner kronor. 

Det negativa resultatet beror främst på att Sveriges Kommuner och Landsting beslutade att sänka diskonteringsräntan, som styr beräkningen av pensionsskulden. Följden blev att pensionsskulden ökade kraftigt och att en bokföringsmässig kostnad på 210 miljoner kronor belastar resultatet.

Regionens resultat hjälps upp av att AFA Försäkring även 2013 gjort en återbetalning av premier till alla landsting och regioner. För Region Hallands del handlar det om en intäkt på 77 miljoner kronor. Båda dessa externa poster är av engångskaraktär.

Verksamhetens nettokostnad ökade

Ser man enbart till regionens driftverksamheter slutade året med ett samlat underskott på
-130 miljoner kronor. Verksamheternas nettokostnader ökade under året med 5,7 procent, att jämföra med de 3,7 procent som var budgeterade. Utan återbetalningen från AFA Försäkring hade kostnadsökningen varit 6,4 procent.

Störst underskott visar regionens största nämnd, Driftnämnden Hallands sjukhus, med -130 miljoner kronor. En orsak till resultatet är en ökad andel patienter med längre vårdtid under hösten. Detta har medfört att den planerade vården inte kunnat genomföras enligt plan. Ytterligare en faktor är att personalkostnaderna varit högre än budgeterat.

Komma till rätta med kostnadsutvecklingen

Enligt kommunallagen ska alla regioner och landsting ha en ekonomi i balans. Om resultatet blir negativt ett år måste det kompenseras med ett motsvarande positivt resultat inom tre år. I det så kallad balanskravsresultatet har Region Halland räknat bort den oväntade kostnad som SKL:s räntebeslut förde med sig, liksom en realisationsvinst till följd av en fastighetsförsäljning. Det justerade resultatet, enligt balanskravet, blir då -45 miljoner kronor som ska återställas inom tre år.

- En ordnad ekonomi är förutsättningen för att regionen ska kunna bedriva en god verksamhet, så vi måste nu ytterligare fokusera på att komma till rätta med kostnadsutvecklingen, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

 

Nytt regionalt serviceprogram för statligt stöd

Vid dagens sammanträde antog Regionstyrelsen ett programförslag för ”Regionalt serviceprogram för statligt stöd till kommersiell service i gles- och landsbygder i Halland 2014-2018” som Region Halland har haft ansvar för sedan 2011 då det övertogs från Länsstyrelsen.

 Det regionala serviceprogrammet är ett viktigt verktyg för att samordna de aktörer och insatser som görs för att främja tillgänglighet till kommersiell och offentlig service på landsbygden. Detta för att skapa förutsättningar för att vistas, verka och växa i hela Halland.

 Det nya programförslaget har tagits fram i ett partnerskap med Hallands kommuner och Leaderkontoret i Halland. Programmet tar ett helhetsperspektiv på servicefrågorna på landsbygden och innehåller såväl analys av behov samt prioriteringar. I det nya serviceprogrammet har man pekat ut fem prioriterade område där man också tar hänsyn till Tillväxtverkets riktlinjer för prioriteringarna och trenden går från enstaka insatser till innovativa samverkanslösningar.
De fem områdena är samarbete mellan myndigheter, lärande och utveckling, dagligvaruhandeln och drivmedel, möteslokaler och konceptutveckling. Även andra områden kan prövas i samråd med berörda kommun.

 

Kulturverksamheten får 800 000 kronor extra 2014

Den regionala kulturverksamheten erhåller årligen statliga anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen. Kulturrådet fördelar drygt 1,2 miljarder kr till de regionala kulturplanerna.

 Samtliga regioner har 2014 fått samma belopp som de fick ifjol plus en uppräkning med två procent. Sedan har rådet gett ett extra bidrag till sex regioner som "visat särskild handlingskraft" – Halland är en av dem.  Vi har fått 800 000 kronor extra.

Vid regionstyrelsens möte fördelades det totala statliga anslaget på 25 166 000 kronor. De extra 800 000 kronorna fördelades mellan områdena konst, litteratur och dans.

Vid dagens möte behandlades också:

 • Trafikpliktsbeslut anropsstyrd trafik
 • Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2013
 • Begäran att få använda medfinansieringsmedel
 • Finansiering av Nyföretagarcentrum
 • Uppföljning av Region Hallands värdskap för Nordsjökonferensen
 • Verksamhetsplan som nämnd för kulturen
 • Historiska Halland – dolda rum
 • Uppföljning av internkontrollplan 2013 för regionstyrelsen avseende skolförvaltningens verksamhet
 • Lönestrategi för skolförvaltningen 2014
 • Revisionsrapport – styrning och ledning av naturbruksskolorna
 • Åtgärder för ekonomi i balans 2014
 • Disposition av eget kapital – ambulanssjukvården
 • Redovisning av internkontrollplan
 • Internkontrollplan 2014 för regionstyrelsen
 • Likabehandlingsplan för Region Halland 2013 – 2014
 • Kapitaltäckningsgaranti

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.

Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.

Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.