12 februari

På torsdagen, den 12 februari, hade regionstyrelsen sammanträde. Här följer en nyhetssammanställning från mötet.

Region Halland gick minus 2014


I dag tog regionstyrelsen del av bokslutskommunikén, en förhandsinformation inför kommande årsredovisning.

Regionstyrelsen fick på torsdagen information om Region Hallands ekonomiska resultat för 2014 genom den så kallade bokslutskommunikén, framtagen av Region Hallands tjänstemän som en förhandsinformation inför kommande årsredovisning. Kommunikén ger en kortfattad och övergripande bild av resultatet, men det kan bli förändringar till den slutliga årsredovisningen som regionfullmäktige behandlar i april.

Skarpt läge i ekonomin

Halland har den starkaste befolkningsökningen i landet och vi ligger också i topp när det gäller sysselsättningsgrad. Däremot står Region Halland inför en stor ekonomisk utmaning.    
     
Trenden med en stadigt ökad efterfrågan på vård fortsätter, vilket innebär ökade kostnader för den halländska hälso- och sjukvården. Det, tillsammans med, förändringar i skattutjämningssystemet och kostnadsökningar i vården har medfört ett underskott för Region Halland.

Enligt bokslutskommunikén uppgår det samlade resultatet 2014 till -194 mnkr. Det ska jämföras med det budgeterade resultatet på -33 mnkr. Driftnämnden Hallands sjukhus har ett fortsatt underskott men även regiongemensamma kostnader och finansiering visar underskott mot budget med 54 mnkr. Det beror främst på att det inte blev någon återbetalning av premier från AFA Försäkring, vilket vi hade räknat med. En sådan kan bli aktuell under 2015.

Högsta prioritet
Resultatutvecklingen under de senaste åren har varit negativ och regionen har inte en ekonomi i balans. Enligt kommunallagen ska alla regioner och landsting ha en ekonomi i balans. Ett negativt resultat måste kompenseras med ett positivt inom tre år. Hur årets resultat ska återställas kommer att behandlas i samband med budget och ekonomisk plan för 2016–2017.   

Att få balans mellan kostnader och intäkter och att komma till rätta med kostnadsutvecklingen har högsta prioritet. Det är av synnerlig vikt, konstateras det i bokslutskommunikén, att nämnder och styrelser håller sig inom de av regionfullmäktige tilldelade budgetramarna.

För mer information om bokslutskommunikén, kontakta gärna:
William Hedman, ekonomidirektör, 070-570 47 55

 

Bättre styrning viktig för vård på lika villkor

 
Bidrar regionens styrdokument och uppföljning till att vården i Halland ges på lika villkor till invånarna? Det har revisorerna granskat, och deras bedömning är att styrningen behöver bli bättre. Regionstyrelsen instämmer i stora drag i rapportens slutsatser.

– I det åtgärdsarbete som pågår nu ser vi över målstyrning och kunskapsstyrning. Det ska leda till att vi får bättre sätt att mäta resultaten av det vi gör, och att arbetet för en jämlik vård och hälsa blir mer effektivt, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. 
 
En viktig del i att göra vården och hälsan allt mer jämlik är att patienterna får stöd i att göra hälsosamma val och ta ansvar för sin egen hälsa. I Halland arbetar vi sedan länge med att göra hälso- och sjukvården allt mer hälsofrämjande, och ge patienterna stöd utifrån deras egna förutsättningar.

Region Halland arbetar också med en strategi för jämlik hälsa på lika villkor. Strategin handlar dels om vad regionen kan göra i sin egen verksamhet, men också om vad som kan åstadkommas i samverkan med andra aktörer. 
 
Rapporten pekar på brister inom närsjukvården, bland annat rehabilitering, ersättningsmodell och uppföljning. Dessa områden ingår i den översyn av Vårdval Halland som pågår, och som ska gälla från 2016.

Att hitta nya metoder för uppföljningen av jämlik vård och hälsa är ett utvecklingsarbete på lång sikt. Till grund för uppföljningens struktur och innehåll finns både regionala och nationella underlag som rapporter och jämförelser.

 

Fortsatt finansiering av Almi Invest

 
Det behövs fler konkurrenskraftiga och kunskapsintensiva företag i Halland för en ökad tillväxt och attraktionskraft till regionen. Därför tog regionstyrelsen i dag beslut att fortsätta att medfinansiera Almi Invest med åtta miljoner kronor fördelat över en fyraårsperiod.

Almi Invest har utvecklats till Sverige och Nordens mest aktiva investerare till företag i ett tidigt utvecklingsskede och visat att det är möjligt att göra investeringar tillsammans med privata finansiärer. Av Almi Invests nyinvesteringar gick 68 procent till företag i uppstarts-fasen och den privata saminvesteringsinsatsen är i dag 1,7 procent gånger den offentliga insatsen.  
 
Almi Invests verksamhet utgörs av åtta regionala riskkapitalbolag. Almi Invest Väst bildades år 2009 och verkar i Västra Götaland och Halland. Under programperiod 2015–2018 tilldelas Almi Invest Väst 176 miljoner kronor. 60 miljoner kronor kommer från Europeiska regionalfonden (ERUF), 40 miljoner från Almi moderbolag, 40 miljoner från regionerna Västra Götaland och Halland (inkluderat Region Hallands 8 miljoner) och 36 miljoner är revolverat kapital (intäkter från försäljning av bolag som återförts till fonden). 
 
- I dag finns det en brist på riskvilligt kapital i Sverige. Almi Invest Väst är ett bra komplement till en marknad som i dag inte fyller behovet av riskvilligt kapital, menar Dag Hultefors, ordförande för regionstyrelsens tillväxtutskott. Vi ser att det finns en stor outnyttjad potential bland Hallands företag att växa och därmed finns det möjligheter för att Almi Invest Väst kan öka sina investeringar i Halland de kommande åren. Därför är en fortsatt medfinansiering viktig för fler växande företag i Halland, avslutar Dag.

För mer information, kontakta gärna:
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, 0767-83 53 85

 

Beslut om åtgärdsplan för kollektivtrafiken

 
Hallandstrafiken visar ett sämre resultat än budgeterat och har en obalans i ekonomin. Därför beslutades på dagens regionstyrelsemöte att Hallandstrafiken ska genomföra åtgärder enligt en åtgärdsplan för att på sikt uppnå balans i ekonomin. Åtgärderna ska också bidra till att fler resenärer åker kollektivt.

 I dag pendlar 41 000 hallänningar över kommun- och länsgränser dagligen. Det totala resandet med Öresundstågstrafiken i Halland har under år 2014 ökat med 4,9 procent. Möjlighet att resa till och från arbete och studier över kommun- och länsgräns utan alltför stor miljöpåverkan är viktigt för Hallands framtida tillväxt. Hallandstrafiken AB har det operativa ansvaret för kollektivtrafiken i Halland och är ett av Region Hallands bolag.

 Hallandstrafiken har haft ett intäktsbortfall sedan SJ började trafikera sträckan Skåne–Göteborg med snabbtåg. Ny kollektivtrafiklagstiftning infördes år 2010 som innebär att kommersiella aktörer med tre veckors varsel kan träda in eller ur med ny trafik på järnvägen. SJ:s snabbtåg med stopp i Halmstad, tog snabbt en marknad av affärsresenärer och sällanresenärer från Öresundstågen, vilket är den grupp av resenärer där biljettintäkterna ger mest per resa. Det har medfört en intäktsminskning för Hallandstrafiken med 70–75 miljoner kronor.

 Åtgärdsplanen har som mål att Hallandstrafiken ska ha kvar tillräckligt kapital för sitt fortbestånd samt att åtgärderna i så liten utsträckning som möjligt påverka Region Hallands ekonomi. Åtgärdsplanen omfattar åren 2014–2016 med beräkningar för år 2017 och 2018.

 Hallandstrafikens kostnader består till 90 procent av avtalade operatörskostnader som enligt trafikavtal endast kan justeras med 10 procent per år. Ytterligare besparingar eller större omprioriteringar i kollektivtrafiken är endast möjliga vid nästa trafikupphandling av buss och tåg som först är aktuellt år 2018–20.

 Åtgärder för att öka Hallandstrafikens intäkter är bland annat utökade marknadsåtgärder och omfördelning av trafik, från linjer med lågfrekvent resande till linjer där förutsättningar för ökat resande finns.

 - En god infrastruktur och kollektivtrafik är väsentlig för Hallands attraktionskraft och tillväxt. Halland ligger mitt emellan två stora arbetsmarknadsregioner och det är ett stort antal hallänningar som dagligen pendlar över kommun- och länsgränser menar Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

- Det är väsentligt att Hallandstrafiken kommer tillrätta med den obalans som finns i ekonomin och därför är en åtgärdsplan nödvändig. Region Halland är ansvarig kollektivtrafikmyndighet och fattar beslut om den strategiska inriktningen i trafikförsörjningsprogrammet. Den genomförs sedan av Hallandstrafiken enligt en årlig kollektivtrafikplan.

 

Rapport till Näringsdepartementet om regionens tillväxtpolitik

 
Regionstyrelsen godkände i dag en rapport om det regionala tillväxtarbetet i Halland för år 2014 som enligt krav ska skickas till Näringsdepartementet årligen.

 Insatser och pågående arbete som bidrar till tillväxt i Halland beskrivs i rapporten utifrån de strategiska valen hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete och som utgår från Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020.

 Vid dagens möte behandlades också:

 • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser
 • Revisionsrapport om Vård på lika villkor
 • Revisionsrapport om köptrohet mot ramavtal
 • Attestordning för Region Halland
 • Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan 2014 – 2015
 • Återrapportering från kommunberedningens sammanträde
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av protokoll
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Regiondirektören informerar
  Hälso- och sjukvård
 • Regionavtal och arbetsordning Södra Regionvårdsnämnden
  Regional utveckling
 • Rapport till Näringsdepartementet om den regionala tillväxtpolicyn 2104

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 070-545 38 55