16 december

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 16 december.

Färre län och landsting är inte lösningen på Sveriges framtida utmaningar


I dag ställde sig regionstyrelsen bakom en skrivelse som senast den 20 december ska lämnas till den av regeringen utsedda Indelningskommitté vars uppgift är att föreslå en ny indelning av Sveriges län och landsting. 

Skrivelsen innehåller Region Hallands svar på om de kriterier kommittén utgår ifrån i arbetet är relevanta eller inte. Kriterierna är från Ansvarskommitténs slutbetänkande från år 2007. 
- Det finns inte något samband mellan storlek och resultat, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.  Vi anser att en ny administrativ karta för Sverige ska förhålla sig till hur det ser ut i samhället i dag säger Mats. Slagkraftiga regioner är inte en organisatorisk fråga där större storlek på Sveriges regioner är lösningen. Samhällsutveckling handlar snarare om förmågan att styra, leda och verka i processer och funktionella samarbeten som är gränslösa. 
I svaret till kommittén välkomnar Region Halland initiativet till att Sverige regionaliseras men är kritiska till grundtagandet om vad som skapar slagkraftiga regioner och de kriterier som ligger till grund för en ny indelning.
Svaret till Indelningskommittén är samverkat och förankrat med Hallands sex kommuner.

Läs Region Hallands svar till Indelningskommittén i sin helhet här. (PDF-dokument, 113 kB)

God utdelning till Halland för EU-finansierade projekt


Flera av EU:s strukturfondsprogram har under våren haft sina första utlysningar för programperioden 2014-2020. Sammanlagt har EU genom olika fonder finansierat 13 projekt med antingen halländskt ägande eller deltagande. 

De 13 projekten spänner över ett brett spektra av områden som handlar om allt från hälsoinnovation, innovationer, integration, biogas, grön tillväxt och kompetensutveckling. De finansieras Regionalfondsprogrammet Västsverige, Socialfonden och programmet för Öresund-Skagerack-Kattegatt samt av sektorsprogrammen; Fonden för ett sammanlänkat Europa och FP7. Vissa av projekten är medfinansierade av Region Halland genom det regionala medfinansieringsanslaget.  
Sammantaget har projekten genererat EU-medel på mer än 104 miljoner kronor. Till detta ska även läggas finansiering från den regionala medfinansieringen och övrig medfinansiering från olika aktörer.  

 Det är glädjande att Halland har presenterat så många bra projekt som beviljats EU-finansiering trots hård konkurrens. Vi har fått god utdelning på både kort och lång sikt som gynnar Hallands tillväxt inom flera olika områden utpekade i Tillväxtstrategi för Halland, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

De beviljade projekten är:
- Biogas 2020 Halländsk partner: Högskolan i Halmstad
- Great Halländsk partner: Region Halland
- The Blue Move for Green Economy Halländska partners: Falkenberg kommun och Falkenberg Energi
- HiCube - Behovsstyrd hälsoinnovation Projektägare: Högskolan i Halmstad och alla halländska kommuner. Region Halland är projektpartners
- Foodbest Nordic Halländska partners: Region Halland och Högskolan i Halmstad
- Arena Grön Tillväxt Projektägare: Region Halland. Halländska partners: Högskolan i Halmstad, Hushållningssällskapet Halland, Energi- och Miljö Centrum EMC
- Almi Invest Projektägare: ALMI Invest Västsverige AB- IMALE Projektägare: Halmstads kommun- HiCube
– Kompetenta Vården Projektägare: Högskolan i Halmstad och all halländska kommuner. Region Halland är projektpartners
- Företagslyftet Väst Halländsk partner: IUC Halland
- KOBRA Halländska partners: Kungsbacka kommun, Campus Varberg, Halmstad kommun
- Integration Halland Projektägare: Hylte kommun. Projektpartners: Alla halländska kommuner
- CIVIS Projektägare: Halmstad kommun

Regionstyrelsen har även beslutat att medfinansiera Lokalt Ledd Utveckling i Halland. 

Läs ärendehandling här! 

Asylsökande läkare ska erbjudas språkundervisning och praktik


Region Halland ska erbjuda asylsökande med läkarutbildning undervisning i vårdsvenska och praktik inom regionens hälso- och sjukvård med start i januari 2016. 

För att få svensk läkarlegitimation är godkända kunskaper i svenska viktigt.  Det är för att snabba på den processen som utbildningen genomförs. Kurserna är på heltid under 12 månader och ska genomföras både på Katrinebergs- och Löftadalens folkhögskolor. Det blir tre dagars språkundervisning på skolan och två dagars praktik inom hälso- och sjukvården. Preliminär budget för de båda kurserna är drygt 2,7 miljon kronor baserat på 24 elever. I kostnaden ingår lärarlöner, studiematerial, lunch, fika, busskort och tolkar.  
Syftet är att ge kunskaper i svenska motsvarande den språknivå som krävs för att få tjänstgöra på prov i Region Halland. Kurserna vänder sig i första omgången till asylsökande med läkarutbildning, men senare kan även andra legitimationsyrken bli aktuella. Många asylsökande har utbildning inom hälso- och sjukvård och förhoppningen är att de i framtiden kan bidra till att täcka Region Hallands behov av personal.

Läs ärendehandling här!

 

Vid dagens möte behandlades också:
Region Halland gemensamt
• Uppföljning och dialog om framtidsarbetet
• Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
• Ekonomiskt resultat/uppföljning•
E-plan 2016
• Revisionsrapport – Översiktlig granskning av IT-verksamheten• Lokalresursplan (LRP) december 2015
• Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
• Anmälan fattade delegationsbeslut
• Anmälan av utskottens protokoll
• Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

Hälso- och sjukvård
• nvesteringsbehov inför start av beroendeavdelningen 2016 psykiatrin

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96