2 september

I dag den 2 september hade Regionstyrelsen sitt första sammanträde efter sommarens uppehåll.

 På dagens föredragningslista behandlades följande ärenden:

  • Information om uppföljning av Kommunberedningens verksamhetsplan Halland
  • Information om regionstyrelsens och regionstyrelsens arbetsutskotts beredning av prioriterade frågor under hösten 2015
  • Information om regional samverkan och strategiska allianser
  • Information om åtgärdsarbetet
  • Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
  • Ändring av fullmäktiges arbetsordning
  • Resultathantering i åtgärdsarbetet
  • Regionövergripande Mål- och budgetprocess
  • Ansökan om bidrag från Halmstads nämndemannaförening
  • Framställan om ankomstterminaler

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats!

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 23 september.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96