24 juni

Regionen satsar på mer solenergi

Solcellsanläggningar ska uppföras på tre av Hallands sjukhus byggnader, två i Halmstad och en i Varberg, till en kostnad av 5,2 miljoner kronor. Det beslutade regionstyrelsen om vid sitt möte på onsdagen.

Anläggningarna beräknas producera 364 MWh per år och minska regionens energikostnad med 51 700 kronor per år efter att investerings- och driftskostnaderna för anläggningarna har räknats bort

Handlingar i ärendet hittar du här!

Klagomålsutredning får kritik i remissvar

Region Halland har synpunkter på en rapport från Klagomålsutredningen Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården. 

Utredningens uppdrag är att se till att hanteringen av klagomål inom hälso- och sjukvården blir smidigare.  Den ska utgå från patienternas behov, öka patientsäkerheten samt vara resurseffektiv.

Regionen ställer sig bakom flera av förslagen i rapporten, men vissa av förslagen tycker regionen inte utgår från patienten behov. Ett exempel är förslaget om begränsning av Inspektionen för vård och omsorgs, IVO:s, skyldighet att enbart utreda ärenden med hög allvarlighetsgrad. Det minskar patienternas rätt att få sitt ärende medicinskt och juridiskt prövat av en oberoende part, skriver regionen i sitt remissvar.

Handlingar i ärendet hittar du här!

Vården ska få luft under vingarna

Region Halland bör tillsammans med övriga regioner och landsting samverka för att skapa en luftburen svenskt ambulanssjukvård. Det föreslår regionstyrelsen att fullmäktige beslutar om vid sitt nästa sammanträde i oktober. Ett ambulansflyg skulle kunna vara i drift i början på 2018.  

Handlingar i ärendet hittar du här!

Halland har fått en regional cykelplan

På dagens regionstyrelsemöte tog man beslut om en ny regional cykelplan för Halland som är en del av genomförandet av den regionala infrastrukturplanen.

Den regionala cykelplanen för Halland har som syfte och mål att i samverkan lånsiktigt utveckla cyklingen i Halland. Planen beskriver prioriterade sträckor utmed det regionala vägnätet samt planerade delsträckor av Kattegattleden.

- I Halland finns det stor potential till ökat cyklande, och väljer fler att cykla bidrar det till förbättrad hälsa och miljö, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. För första gången har vi tagit fram en regional cykelplan där vi i Halland gemensamt kommer arbeta för att få fler att både vilja och kunna cykla mer.

Arbetet med att ta fram den regionala cykelplanen för Halland har skett i samverkan med de halländska kommunerna och har varit på remiss hos kommunerna.

Region Halland har i den regionala infrastrukturplanen, beslutad i regionfullmäktige år 2014, avsatt 120 miljoner kronor för prioriterade cykelåtgärder.  Åtgärderna finansieras enligt 50/50 metoden vilket innebär att kostnaderna medfinansieras till hälften av Region Halland och till hälften av kommunal medfinansiering. Det är Trafikverket som projektleder och genomför de prioriterade åtgärderna utmed det regionala vägnätet. 

Handlingar i ärendet hittar du här!

Medfinansiering av Lokalt Ledd Utveckling i Halland

Leader Halland lever vidare i en ny organisation, Lokalt Ledd Utveckling i Halland (LLUH), som är organiserad i enlighet med Jordbruksverket och EU:s riktlinjer.

 I dag tog regionstyrelsen beslut att medfinansiera organisationen med såväl driftkostnader som projektkostnader som utgör 33 procent av den totala finansieringen för Lokalt Ledd Utveckling i Halland.

 Medfinansieringen av driftkostnaden är 5 480 420 kr fördelat under perioden 2015-2023. Medfinansiering av projektverksamheten är 8 221 230 kr under tre år, 2015-2017. Region Hallands kostnader tas från den regionala medfinansieringspotten och förutsätter att Jordbruksverket också fattar beslut om medfinansiering.

 - Lokala initiativ och drivkrafter är viktiga för Hallands tillväxt. Genom att finansiera Lokalt Ledd Utveckling i Halland skapas möjligheter att utveckla insatsområden inom bland annat entreprenörskap, sociala innovationer och innovativa servicelösningar, samhälls- och byutveckling, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

 Lokalt Ledd Utveckling i Halland har hela Halland samt delar av området kring Bolmen som verksamhetsområde. Verksamhetskontoret finns i Hylte där en bred kompetens för verksamheten kommer att finnas.

 Frågor: Dag Hultefors, 0767-83 53 85, och Göran Jönsson, 070-563 71 35.

Handlingar i ärendet hittar du här!


 Vid dagens möte behandlades också

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser

 • Region Halland gemensamt
 • Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 204
 • Försäljning av fastigheten Misteln 5, Glänninge Vårdcentral Laholm
 • Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)
 • Ärende av regionfullmäktiges arbetsordning
 • Sammanträdesdagar för regionstyrelsen 2016
 • Lokalresursplan (LRP) juni 2015
 • Information om rapport angående Åtgärdsarbete
 • Information om rapporten Hälsa på lika villkor
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 3 juni
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Regiondirektören informerar
  Hälso- och sjukvård
 • Remiss om Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård
 • Remiss Mer trygghet och bättre försäkring

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96