25 mars

På onsdagen, 25 mars, hade regionstyrelsen sitt möte. Här är en kort sammanställning från mötet.

Medfinansiering av två EU-projekt –
 HICube och KASK-Entrepreneurship

HICube
 

I dag tog regionstyrelsen beslut att medfinansiera EU-projektet HICube under år 2015 till 2018 under förutsättning att det blir godkänt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Högskolan i Halmstad är projektägare genom Hälsoteknikcentrum i Halland.

HiCube är ett projekt som syftar till att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för att utveckla hälsoinnovationer utifrån utmaningar och behov inom sektorerna hälsa, vård och omsorg. Projektets övergripande mål är att regionens hälsoteknikföretag ska öka konkurrenskraften såväl nationellt som internationellt och öka företagets tillväxt som en effekt av projektet. De parter som ingår i samverkansarenan är Region Halland, de halländska kommunerna, Science Park, näringsliv och ideell sektor. - Vi står inför ett stort behov av att utveckla innovativa lösningar inom hälsa, vård och omsorg för att klara framtida utmaningar inom välfärdssektorn. Genom att finansiera projektet HICube skapas förutsättningar för utveckling av hälsoinnovationer som bidrar till tillväxt inom det halländska näringslivet, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.Regionstyrelsen medfinansierar med 60 % av den totala projektomslutningen vilket innebär 15 900 000 SEK under fyra år. Finansieringen tas av en regional medfinansieringspott som de halländska kommunerna medfinansierar. Det är Högskolan i Halmstad som är projektägare genom Hälsoteknikcentrum i Halland.

KASK-Entrepreneurship

Regionstyrelsen beslutade också på dagens möte att medfinansera projektet KASK-Entrepreneurship för att utveckla och stärka det halländska innovationssystemet. Målsättning med projektet är att öka forsknings- och utvecklingsmognaden i näringslivet. Detta genom att utveckla nya inkubationsprocesser i nära samverkan med till befintlig industriverksamhet.

En annan målsättning med KASK-Entrepreneurship är att utveckla och hitta former för ett långsiktigt hållbart innovationssystem som skapar förutsättningar för en ökad kompetens och möjlighet till kunskapsutbyte mellan aktörer i Halland.
KASK-Entrepreneurship bidrar till att geografiskt binda samman innovationsstödet i Halland med ett stödsystem kopplat till Högskolan i Halmstad i söder och Alexandersson Institutet i norr. Marknad Varberg är också en part i projektet. Målgrupperna för projektet är befintliga företag och organisationer i Halland, studenter och blivande entreprenörer. 
Regionstyrelsen beslutade på dagens möte att under åren 2015-2018 medfinansiera EU-projektet med 5 781 629 SEK som tas från anslaget för regional medfinansiering under förutsättning att projektet blir godkänt av EU-programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerack. 
Projektet ger förutsättningar för ett långsiktigt hållbart innovationssystem i Halland som bidrar till en ökad mängd innovationer i Halland, fler företag och en ökad tillväxt i Halland.

 

”Varje dag räknas” – nationell satsning
för kortare väntetider i cancervården


Kortare väntetider, ökad kvalitet och mer jämlik vård. Det är tanken när staten de närmaste fyra åren satsar en halv miljard kronor per år på att införa nationellt standardiserade vårdförlopp för olika cancerdiagnoser. 

Det handlar om att vi ska ha gemensamma sätt att bedriva vården, från det att det finns en välgrundad misstanke om cancer till det att den första behandlingen startar. För patienterna är det bra, eftersom här finns mycket att vinna i både tid och kvalitet, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.  
Förebilden finns i både Norge och Danmark, där man med framgång infört så kallade ”pakkeforlöb” – standardiserade vårdförlopp. Till att börja med införs metoden för fem olika cancerdiagnoser, och redan nu pågår förberedelser för ytterligare diagnoser. 
Av de 500 miljoner kronorna är 413 öronmärkta som stimulansmedel till landsting och regioner. Uppskattningen är att Halland får ungefär 12 miljoner kronor per år av de pengarna. 
Regionstyrelsen beslutade idag att Region Halland ska införa standardiserade vårdförlopp. En handlingsplan för införandet ska nu tas fram tillsammans med de regionala cancercentrum som Halland samverkar med. De första diagnoserna som tas med i arbetet är: cancer i huvud/hals, matstrupe/magsäck, urinblåsa och urinvägar, prostatacancer och akut myeloisk leukemi (blodcancer). 

Ny strategi för läkemedelsområdet


Regionstyrelsen fattade idag beslut om en regional läkemedelsstrategi. Den ska bland annat vara ett underlag för prioriterade insatser på läkemedelsområdet, och ett stöd i planeringen av läkemedelsarbetet i Region Halland.

Det gäller att vi kan ta tillvara de möjligheter som läkemedlen ger i hälso- och sjukvården, men också att vi kan klara de utmaningar som finns. Läkemedel har bäring på både kvalitet och kostnader och vi måste ha en inriktning som är både resurseffektiv och ändamålsenlig, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. 
Användningen av läkemedel ska bland annat bidra till att uppnå regionens mål om att öka hälsan i Halland och att skillnaderna i hälsa ska minska. Den är också en viktig del i arbetet med att minska vårdskadorna. 

Hjärtsjukvården utvecklas vidare


Arbetet för att utveckla hjärtsjukvården går vidare. En regionövergripande process ska stimulera utvecklingen i både ambulanssjukvården, närsjukvården och på sjukhuset. Dessutom ska regionala vårdprogram tas fram för flera olika områden inom hjärtsjukvården. 

Det här är ett sätt att se till att hjärtsjukvården bedrivs enligt bästa kända kunskap inom området, i hela Region Halland. Det skapar också förutsättningar för likvärdig vård, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. 
Revisorerna har gjort en uppföljning av den granskning av hjärtsjukvården som de gjorde 2012. Nu konstateras att styrningen har utvecklats sedan dess, och att Region Halland vidtagit åtgärder för de brister som påtalades. Revisorerna menar dock att det fortfarande inte ges förutsättningar för likvärdig vård i länet.
Att utbudet ibland skiljer sig åt hänger ofta samman med att man av kvalitetsskäl bör koncentrera vissa behandlingar till ett sjukhus. Det gäller till exempel PCI-behandling, som görs i Halmstad, säger Mats Eriksson. 
I Halland tillämpas nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och kvalitetsregister används både för kvalitetssäkring och för utveckling av vården. Nu går arbetet alltså vidare med att ta fram en regionövergripande process och regionala vårdprogram för hjärtsjukvården. Dessutom ska skillnader mellan grupper och geografiska skillnader fortsätta att analyseras. 
PCI=ballongvidgning av kranskärl.

Revisionsrapport om omhändertagande
vid depression och ångest

Region Hallands revisorer anser i en rapport att vården av personer med depression och ångest inte alltid följer nationella riktlinjer och den lokala överenskommelsen i Halland. Enligt granskningen finns även brister som rör tillgänglighet, kontinuitet och uppföljning. 
Den lokala överenskommelsen handlar om gränsdragning, fördelning av ansvar och uppgifter mellan närsjukvården och den specialiserade psykiatrin. Enligt rapporten uppfattas överenskommelsen som otydlig, vilket kan leda till att patienter behandlas på fel vårdnivå.
Nu pågår arbete med att ta fram en ny överenskommelse, med en tydligare styrning av patienterna till rätt vårdnivå. Den förtydligar också ansvaret på flera andra områden, till exempel patientansvar, receptförskrivning och sjukskrivning. Överenskommelsen ska fastställas av hälso- och sjukvårdsdirektören under 2015. 

Vid dagens möte behandlades också


Anmälan av inkomna/utgående skrivelser

Region Halland gemensamt
Årsredovisning och Resultatrapport 2014
Fyllnadsval av ledamot och ersättare till styrkommittén för delprogrammet Kattegatt-Skagerak
Månadsrapport för Region Halland januari – februari 2015
Motion om parkeringsplats Vårdcentralen Veddige
Revisionsrapport strategisk personal- och kompetensförsörjning
Redovisning ej färdigberedda motioner
Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan
Återrapportering från kommunberedningens sammanträde
Anmälan av fattade delegationsbeslut
Anmälan av utskottens protokoll
Regiondirektören informerarHälso- och sjukvård
Överenskommelse om regionala priser och ersättningar i Västra sjukvårdsregionen 2015

Regional utveckling

Information om utredningen av anläggningen på Plönninge

För mer information, kontakta gärna:

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96