25 november

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 25 november.

Tillväxtstrategi för Halland kompletteras med prioriteringar för ökad social hållbarhet


Hallands styrdokument och gemensamma ramverk i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Halland är Tillväxtstrategi för Halland. I år kompletteras den med ett fördjupat perspektiv på social hållbarhet med fokus på integration samt god och jämlik hälsa. Beslut om nytt strategiskt val och prioriteringar tas idag på regionstyrelsens möte och på regionfullmäktige i december.

Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020 komplettas årligen utifrån behov i omvärlden och årlig uppföljning av strategin.

Under år 2015 har Tillväxtstrategi för Halland kompletterats med ett fördjupat perspektiv på social hållbarhet med fokus på integration samt god och jämlik hälsa. Nya analyser ligger till grund för ett nytt strategiskt val och tre nya prioriteringar i den kompletterade versionen för år 2015. Tillväxtstrategins strategiska val och många av prioriteringarna styr mot insatser som sammantaget ska leda till en ökad inkludering och större jämlikhet i hälsa i Halland. Resultatet mäts genom olika indikatorer i ett årligt uppföljningsarbete.
– Vårt samhälle står inför framtida utmaningar bland annat när det gäller utanförskap och jämlik hälsa, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. Därför är årets komplettering av strategin viktig. Vi behöver, med gemensamma krafter, bli bättre på att arbeta med en god och jämlik vård för alla, integration och inkludering, menar Mats.
– Trots att Halland ligger väl till i nationell statistik är var femte människa i Halland utanför i någon mening, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Det handlar om att barn ska få en bra start i livet och klara skolan, det handlar om att vi ska bli bättre att ta hand om människor som kommer till oss utifrån och att jämna ut skillnader i till exempel hälsa mellan olika grupper, menar Dag.

Ett omfattande dialogarbete med fokus på ett socialt hållbarhetsperspektiv har genomförts under hösten år 2015. Region Halland har då träffat en mängd halländska aktörer, offentliga myndigheter och civilsamhälle i syfte att få en gemensam plattform av kunskap och skapa delaktighet, ägarskap och genomförandekraft.
– Halland har alla förutsättningar för en fortsatt god och hållbar tillväxt och ett nyckelord är samarbete – inom länet så väl som med våra grannar, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. Det är genom att samla alla aktörers krafter som resulterar i ett än mer attraktivt, inkluderande och konkurrenskraftigt Halland, menar Mats.
– Det är väldigt glädjande att strategin används så mycket till exempel i kommunerna, men även av andra aktörer. Det är imponerande, avslutar Dag.

Handlingarna finns att läsa på Region Hallands hemsida!

Gemensam bredbandsstrategi stärker förutsättningarna för att hela Halland ska få god tillgång till bredband med hög hastighet


Bredband är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och är lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende. Den ökande digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser och är en viktig bärare av samhällsinformation.
– När Halland nu enas kring en gemensam bredbandsstrategi är det ett betydelsefullt steg framåt i en av regionens stora infrastruktur- och framtidsfrågor. Det handlar om att kunna vara och verka i hela regionen, inleder Dag Hultefors ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott.

I Tillväxtsstrategin för Halland lyfts bredband fram som en prioritering för att Halland ska bli en mer attraktiv, konkurrenskraftig och inkluderande region 2020 än 2014.
Den regionala strategin för bredbandsutbyggnad i Halland syftar till att stärka hela Hallands förutsättningar att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Bredbandstrategins främsta uppgifter är bland annat att nå en gemensam avsikt, stimulera till bredbandsutbyggnad, främja samarbetet mellan bredbandsaktörer, förtydliga de offentliga rollerna och att tillgängliggöra finansiering.
– Ett väl utbyggt, stabilt bredband främjar det halländska företagandet, innovation och konkurrens och gör att vi kan vara en del av omvärlden utan att behöva flytta på oss. Men bredband handlar om så mycket mer: det handlar om delaktighet och om demokrati, om tillväxt och om att få tillhöra, menar Dag Hultefors.
Förslaget till bredbandsstrategi har tagits fram i samråd med de hällandska kommunerna och Länsstyrelsen.

Handlingarna finns att läsa på Region Hallands hemsida!

En miljon extra till rådgivning för företagare med utländsk bakgrund och på utvecklad rådgivning för tillväxtföretag


Almi Företagspartner, med Region Halland som delägare, ska bidra till hållbar tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag. 
Genom ägarvisningen föreslår Region Halland en, utöver basanslaget, utökad satsning på rådgivning för företagare med utländsk bakgrund samt att pilotsatsningen (år 2015) på utvecklad rådgivning riktad mot unga tillväxtföretag permanentas.

Detta innebär ett utökat anslag på 1,152 mnkr från Region Halland och ett totalt anslag på drygt 6,6 mnkr.
– Almis rådgivning till företagare med utländsk bakgrund har gett gott resultat. Vi ser att behovet ökar och kan med en utökad rådgivning stärka målgruppens möjligheter att starta och driva företag i Halland, menar Dag Hultefors ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

ALMI Företagspartner Halland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51%) och av Region Halland (49%).

Handlingarna finns att läsa på Region Hallands hemsida!

Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt under år 2016


I syfte att främja utvecklingen av regionens verksamhet och bidra till kompetensutveckling av personal delas varje år ut medel till ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt inom Region Halland. Sammanlagt 42 ansökningar om FoU-medel för år 2016 har inkommit till Vetenskapliga rådet, varav 18 var pågående doktorsavhandlingsarbeten.

Regionstyrelsen beslutade att bevilja sammanlagt 3 370 000 kronor fördelat mellan 31 projekt.

Handlingarna finns att läsa på Region Hallands hemsida!

Region Hallands kvalitetspris år 2015


I samband med regionstyrelsens sammanträde den 25 november delades Region Hallands kvalitetspris ut till två projekt som på olika sätt bidragit till att öka patientnytta och kvalitet i hälso- och sjukvården.
Pristagare 2015

Bättre vård – mindre tvång. Projekt Zeta 3Projektet beskriver hur man inom en psykiatrisk enhet minskat vårdformer under tvång genom en bättre struktur i vården kring psykospatienter.

Att inom Kvinnohälsovård och ungdomsmottagning som rutin fråga om våld i nära relationer – en väg att främja hälsa på både kort och lång sikt. Projektet har infört en rutin där personalen på ett strukturerat sätt ställer frågor till patienten kring våld i nära relationer och där man nu, jämfört med tidigare, uppmätt att fler patienter tillfrågas om våld mer på rutin är tidigare.
– De här projekten har visat på positiva resultat för både verksamhet och patienter. Det är roligt att se hur projekten till exempel har lett till ändrade arbetssätt. Utifrån patientens behov har man förbättrat verksamheten och höjt kvaliteten för både patienter och medarbetare, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.

Inför årets utdelning har det kommit in fyra nomineringar. I bedömningen har man tagit hänsyn till vad projektet har resulterat i avseende kvalitetsförbättring i verksamheten och nyttan för patienterna. Även nytänkande och innovation har premierats.

Kvalitetspriset instiftades år 2013 för att ytterligare utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården, och skapa ett regionalt engagemang och delaktighet kring kvalitetsfrågor. Varje vinnande projekt belönas med 30 000 kronor.

Handlingarna finns att läsa på Region Hallands hemsida!

Ny avdelning ska utrustas för 11 miljoner


Den nya njur- och dialysavdelningen som håller på att byggas vid sjukhuset i Varberg ska utrustas till en kostnad på 11,1 miljoner kronor. Det beslöt regionstyrelsen på onsdagen. Investeringen ryms inom ramen för Driftnämnden Hallands sjukhus investeringsbudget för 2016. Den nya avdelningen beräknas tas i drift under våren 2016.

Handlingarna finns att läsa på Region Hallands hemsida!

Förvaltningarna för kultur ockh skola slås ihop


Region Halland får en gemensam förvaltning för Kultur och skola från den 1 januari 2016. Frågan blev aktuell efter att förvaltningschefen för regionens skolor fått en ny tjänst. En gemensam förvaltning för Kultur och skola ligger i linje med regionens ambition att politiken och förvaltningarna ska vara organiserade på samma sätt. De båda förvaltningarna är sedan tidigare knutna till Driftnämnden Kultur och skola.

Handlingarna finns att läsa på Region Hallands hemsida!

Vid dagens möte behandlades också:

Region Halland gemensamt

 • Uppföljning och dialog om framtidsarbetet (åtgärdsarbetet)
 • Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
 • Uppföljning och dialog om hälso- och sjukvårdsstrategi – hälso- och sjukvårdsutveckling
 • Ekonomiska resultat/uppföljning
 • Region Hallands uppföljning 2016
 • Lokalresursplan (LRP) november 2015
 • Motion om integrera jämställdhet systematiskt i Halland
 • Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Dokumenthanteringsplan
 • Lokala nämnders dialogmöten om kompletteringar i tillväxtstrategi för Halland 2014 - 2020 – återrapportering
 • Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
 • Anmälan fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

Hälso- och sjukvård

 • Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningar
 • Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården
 • Motion om självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel
 • Användning och fördelning av Södra Regionvårdsnämndens budgetöverskott åren 2011 – 2014 samt fortsatt användning av projektmedel. 

Regionkontoret

 • Information om verksamhetsplan 2016 för Regionkontoret 

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats.
Föredragningslista
Handlingar

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 16 december.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96