27 maj

Nyhetssammanställning från Regionstyrelsens sammanträde den 27 maj.

Åtgärdsarbetet är helt avgörande för ekonomin


Region Halland står inför stora utmaningar de närmaste tre åren. Det är av största vikt att vårt regiongemensamma åtgärdsarbete blir framgångsrikt. Den möjliga effektiviseringspotentialen som identifierades under fas 1 i arbetet måste falla ut när arbetet nu går in i fas 2.

Problemen med kostnadsutvecklingen har fortsatt under 2015. Prognosen som gjordes efter de tre första månaderna visar på minus 172 mnkr för helåret. Merparten av underskottet återfinns i driftnämnden Hallands sjukhus. Även kostnaden för läkemedel och vårdgaranti har ökat mer än budgeterat. Arbetet med budgeten för 2016 och planen för 2017 och 2018 visar på fortsatt accelererande underskott för hela regionen trots ökande skatteintäkter (enligt SKL:s, Sveriges kommuners och landstings, bedömning).

Det regiongemensamma åtgärdsarbetet för att få en ekonomi i balans får först 2018 full effekt på regionens resultat. Budgeten för 2016 är inte i balans utan visar på ett underskott med 45 mnkr. Planen för 2017 är att regionen ska redovisa ett litet överskott. För 2018 beräknas ett resultat på plus 56 mnkr under förutsättning att det regiongemensamma åtgärdsarbetet får full effekt.

Regionen redovisade 2014 ett minus på 194 mnkr som, enligt lag, måste regleras inom tre år.  Intäkterna måste, enligt kommunallagen § 8 kap 4, överstiga kostnaderna i budgeten. Synnerliga skäl krävs för att få göra undantag från det kravet och att inte reglera tidigare underskott. Ett sådant skäl är en stark finansiell ställning. Det har Region Halland med 2 900 mnkr i likvida medel per februari 2015 och inga lån.

 – Det är en tillfällig lösning tills åtgärdsarbetet ger full effekt, säger regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson.

Regionstyrelsen beslutade på onsdagen att föreslå fullmäktige att besluta i enlighet med Mål och Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017–2018 samt att åberopa synnerliga skäl på grund av stark finansiell ställning att inte upprätta en budget i balans 2016 och att inte återställa underskottet från 2014.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lade på mötet fram ett justerat förslag till Mål och budget 2016. Votering begärdes som utföll: 8 röstade ja, 6 emot och 1 ledamot avstod. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för det egna förslaget.  

Med tanke på det ekonomiska läget i Halland är de ekonomiska målen för att nå en ekonomi i balans överordnade de övriga målen. Balans i ekonomin är en förutsättning för att fullfölja välfärdsuppdraget. Därför är det av största vikt att nämnderna håller sina budgetar och medverkar i fas 2 av åtgärdsarbetet.

Det finns tre målområden inom regional utveckling, hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i arbete, som är avgörande för att utveckla Halland till en än mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. Attraktiv är en region som har hög inflyttning, inkluderande en där nyanländas kompetens tas tillvara och konkurrenskraftig där det finns goda förutsättningar att starta och utveckla företag.

Hälsan ska öka i Halland. Det är en av de avgörande faktorerna för tillväxt, välfärd, social hållbarhet och en regional ekonomi i balans. Hög kvalitet i vården med välfungerande vårdkedjor och en halvering av patientskador till 2018 är också avgörande för ekonomin.

Skillnader i hälsa och vård ska minska. Ett nytt hemsjukvårdsavtal gäller från 2015 som syftar till att stärka och utveckla vårdkedjorna tillsammans med kommunerna. 

En utredning har gjorts om hur missbruks- och beroendevården kan utvecklas i Halland. Utredningen har bland annat kommit fram till förslag om en beroendeavdelning med heldygnsvård, att det ska finnas en särskild beroendeläkare, och till att kommunerna och regionen samordnar delar av sina verksamheter. Satsningen på missbruksvård är ett exempel på det som det finns medel avsatta för enligt plan i budgeten 2016.

– Tillsammans med kommunerna har vi goda förutsättningar att ge bra missbruks- och beroendevård. Genom att samordna oss kan vi till exempel skapa en sammanhållen vårdkedja för personer med missbruks- och beroendeproblematik och upptäcka missbruk tidigt, säger Mats Eriksson.

Invånarnas vårdbehov ska kunna mötas genom planering och fördelning av medel och huvuddelen av vården ska ske nära patienten. Arbetet med att stärka vårdkedjor pågår inom alla verksamheter, till exempel, trygg hemgång för patienter i behov av förstärkt uppföljning efter slutenvård.

Inom näringsliv, kollektivtrafik, skola och kultur har resurser avsatts för att kunna öka regionens insatser inom kollektivtrafik, bredbandsutbyggnad, företagsstöd, EU och kultur och skola.

IT-stödet inom både vård och administration är i stort behov av utveckling. Funktionaliteten i systemen måste förbättras och anpassas till de nationella satsningarna inom E-hälsoområdet. Resurser till det är avsatta i budgeten för 2016.

Läkemedelskostnaderna är en av orsakerna till den höga kostnadsutvecklingen inom vården. Inför 2016 avsätts extra resurser för dyrare läkemedel för, bland annat, hepatit C.

Vårdval Halland utvecklas vidare

Större fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete, och bättre rehabilitering. Det är några av tankarna bakom de förändringar som nu görs i det halländska vårdvalssystemet.

Utvecklingen av Vårdval Halland görs mot bakgrund av de erfarenheter man samlat på sig sedan vårdvalet körde igång i närsjukvården, 2007. En stor översyn har gjorts av bland annat mål, ersättningssystem, uppföljning, och hälsofrämjande arbete.

 – Vi har en stor kunskap att luta oss mot, och de förändringar vi gör nu är för att invånarnas behov av vård ska mötas ännu bättre, säger regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson.

Det hälsofrämjande perspektivet blir nu ännu tydligare i den uppdragsbeskrivning som alla vårdvalsenheter ska arbeta utifrån, och det gäller alltså både närsjukvården och den specialiserade öppna vården inom vårdvalet. Riktlinjerna och uppföljningen blir också tydligare.

Samlade kompetenser och ändringar i ersättningssystemet

En del verksamhet kommer att samlas. Det handlar om områden där kompetensen behöver koncentreras för att tillgänglighet och kvalitet ska bli ännu bättre. Exempel på det är neurorehabilitering och dietisternas verksamhet.

Ersättningssystemet till vårdvalsenheterna i närsjukvården förändras också. Tidigare har hälso- och sjukvårdspengen som varje invånare har med sig till sin valda vårdcentral enbart baserats på invånarens ålder. Nu inför man fler åldersgrupper, och tar också hänsyn till kön och vårdtyngd. Det sistnämnda genom att införa ett så kallat Care Need Index, ett mått som beskriver förväntad risk för ohälsa utifrån ett antal olika parametrar.

 – Det här är en utveckling för att få ett ersättningssystem som ser till att skattepengarna används på bästa sätt för att fylla invånarnas behov av hälso- och sjukvård, säger Mats Eriksson.

För att patienten ska kunna tas omhand på bästa sätt i hälso- och sjukvården ställs krav på att samtliga vårdvalsenheter har till Region Hallands journalsystem. Det säkrar att vårdpersonalen har tillgång till att den medicinska information de behöver om patienten – en viktig patientsäkerhetsfråga.

Ny framdida verktygsdepå för Öresundstågen

Region Skåne och parterna i Öresundståg AB ser över alternativa möjligheter för verkstadsdepå till Öresundstågen där reparation, underhåll och skötsel av tågen sker. Befintlig verkstadsdepå finns i dag finns i DSBs lokaler i Helgoland utanför Köpenhamn

Öresundståg AB har på ägarnas uppdrag sett över alternativa lösningar för framtida verkstadsdepå. Studier visar att bästa ekonomiska förslaget är att skapa en samhällsägd depå. Region Skåne, som är den största intressenten av den svenska delen av Öresundstågssystemet har därmed tagit på sig ett ansvar att uppföra och hyra ut en anläggning till Öresundståg AB. För Region Halland som är näst största intressent är frågan av stor betydelse, då underhållet av tågen påverkar driftsäkerhet och kvalitet.

Region Skåne vill innan slutgiltigt beslut fattas försäkra sig om att övriga delägare ställer sig bakom ett sådant upplägg. Därför fattade regionstyrelsen idag beslut om att godkänna att Öresundståg AB ingår i ramavtal och hyresavtal med Region Skåne och ger också Öresundståg AB i uppdrag att företräda övriga parter gentemot Region Skåne i arbetet med ny verkstadsdepå. Slutgiltigt beslut fattas av regionfullmäktige.

 För mer information kontakta Åke Bengtsson, finanschef, 035-13 45 22

Art Inside Out – ny kulturinstitution i Halland

Tillsammans lanserar Region Halland och de sex halländska kommunerna Art Inside Out, en helt ny institution för professionellt kulturskapande och kulturutveckling i Halland. Det beslutade regionstyrelsen i dag.

De senaste tre åren har olika projekt med konstnärligt skapande och möten med publik hållits runt om i Halland, så kallade residens. Nationella och internationella kulturskapare har bjudits in för att under en period verka i länet och en mängd nya och spännande möten har uppstått samtidigt som nya produktioner skapats. Kulturresidensen, som finansierats med medel från Kulturrådets utvecklingsbidrag och Region Halland har lagt grunden till den nya institutionen.

Beslutet om att starta Art Inside Out togs på regionstyrelsens möte enligt förslaget från Driftnämnd Kultur och skola. Beslutet är väl förankrat i både region och kommuner då planerna för en kulturinstitution som bygger på residens finns i Hallands Kulturplan 2014–2016. Art Inside Out blir ett komplement till de få kulturinstitutioner som finns i Halland, kulturskaparna får influenser och nya sammanhang att verka i, samtidigt som invånarna får delta i konstnärliga processer och upplevelser.

– Konstnärliga residens blir allt vanligare i en värld som bejakar rörlighet och Halland kan inom ramen för en institution som bygger på residens vara en del av denna omvärld, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.

Friare val av hjälpmedel föreslås

Personer som har ett långvarigt behov av hjälpmedel kan genom modellen Friare val av hjälpmedel komma att själva få större inflytande och delaktighet i valet av hjälpmedel. 

 Regionstyrelsen behandlade idag ett förslag till modell för friare val. Det handlar om att vissa brukare som har ett långvarigt behov av hjälpmedel kan få en rekvisition eller ”voucher” på ett visst belopp och sedan själva välja ut, köpa och sköta sitt hjälpmedel. Till att börja med gäller det hörseltekniska hjälpmedel och förflyttningshjälpmedel som till exempel rollatorer och rullstolar.

Modellen används redan av flera landsting och erfarenheterna är goda – brukarna är mer delaktiga i valet av sitt hjälpmedel och när modellen väl är införd är den kostnadsneutral. Initialt finns kostnader för till exempel utveckling av befintliga IT-system och utbildning. Frågan går nu vidare till regionfullmäktige för beslut.

Motion: Edometrioscenter i Halland bör utredas

Vården av kvinnor som lider av endometrios måste bli mer samordnad, och förutsättningarna för ett endometrioscenter i Halland bör utredas. Det framför fyra socialdemokrater i en motion till regionfullmäktige. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen.

Det är Susann Petrusson, Maud Lanne, Lise-Lotte Bensköld Olsson och Sara Heikkinen som i sin motion föreslår att nuläget för de kvinnor i Halland som lider av endometrios ska beskrivas och kartläggas. De föreslår också en kartläggning av vilken vård de här patienterna söker. Dessutom vill de att förutsättningarna för ett regionalt samarbete mellan Region Halland och Västra Götalandsregionen, i form av ett endometrioscentrum, ska utredas.

Ungefär tio procent av alla kvinnor lider av endometrios, som är en godartad inflammationssjukdom som ofta tar lång tid att diagnosticera. Endometrios är förknippad med försämrad psykisk hälsa och livskvalitet – sjukdomen ger ofta svåra smärtor, och barnlöshet är också vanligt. Vården av patienter med endometrios är oftast komplex och kräver insatser av flera discipliner. Idag finns två endometrioscentrum i Sverige – ett i Huddinge och ett i Uppsala.

Vid dagens möte behandlades också

 • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser
  Region Halland gemensamt
 • Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning inom Regionstyrelsens ansvarsområde utifrån Mål & Budget 2016
 • Stiftelsen Hallands länsmuseers nya organisation; förslag till övergripande mål, syfte, styrning och uppföljning av verksamheten
 • Information om rapport angående åtgärdsarbete
 • Revisionsrapport granskning fastighetsunderhåll
 • Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Halland för verksamhetsåret 2014
 • Information om rapporten Hälsa på lika villkor
 • Uppdrag till Lokala nämnder från Regionstyrelsen
 • Nämndernas internkontrollplaner
 • Anmälan om fattade delegationsbeslut
 • Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 13 maj
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Regiondirektören informerar
  Hälso- och sjukvård
 • Justering av kostnadstak för vårdval specialiserade öppna hälso- och sjukvården hudsjukvård
 • Årsuppföljning 2014 Vårdval Halland
 • Motion Barnahus
 • Remiss Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel
 • Revisionsrapport om granskning av cancersjukvården – bröst och prostatacancer
  Regionstyrelsens egen verksamhet
 • Uppföljningsrapport 1 för regionstyrelsen

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Stefan Bengtsson, 1:e vice ordförande regionstyrelsen, 070-202 60 15
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96