28 oktober

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 28 oktober.

Sexton vårdplatser skapas i Varberg för beroendevård

En avdelning för heldygnsvård för personer med beroenden planeras i Varberg. Avdelningen ska ingå i en integrerad vårdkedja mellan kommuner, psykiatri och närsjukvård. Avdelningen är en del i den gemensamma utvecklingen av missbruks- och beroendevården i Halland tillsammans med de halländska kommunerna.

Regionstyrelsen godkände på onsdagen förslaget till att bygga till och om psykiatriavdelningen för att rymma den nya beroendeavdelningen. Bygget kommer att ske under våren 2016 och kostnaden är beräknad till 11 miljoner kronor.

Regionstyrelsen tog också beslut gällande lokalfrågor om:
• Byte av belysning i regionens lokaler ska fortsätta under 2016. Skälet är att regionen vill minska användandet av kvicksilver, minska energianvändning och på så sätt bidra till regionens miljömål. 

Handlingarna finns att läsa på Region Hallands webbplats.

Vid dagens möte behandlades också

Region Halland gemensamt
• Uppföljning och dialog om åtgärdsarbetet
• Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
• Uppföljning och dialog om tillväxtstrategi och verksamhetsplan Halland –
regional utveckling
• Ekonomiskt resultat/Uppföljning
• Reglering av de ekonomiska effekterna i det regionövergripande åtgärdsarbetet i driftsnämndernas budgetar 2016
• Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess
• Yttrande över slutbetänkandet; En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
• Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
• Anmälan av fattade delegationsbeslut
• Anmälan av utskottens protokoll
• Anmälan inkomna/utgående skrivelser/protokoll

Hälso- och sjukvård
• Barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2016
• Förändrat beslut i uppdragsbeskrivningen och förfrågningsunderlag för vårdval i närsjukvården 2016

Regional utveckling
• Yttrande över revisionsrapport om Regional utveckling

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 25 november.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, ansvarig regional utveckling, 070 - 545 38 55
Karin Möller, hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-267 96 09