29 april

Nyhetssammanställning från Regionstyrelsens sammanträde den 29 april.

Åtgärdsarbetet går vidare

Åtgärdsarbetet för att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården och få en ekonomi i balans fortsätter. Regionstyrelsen fattade idag beslut om att arbetet ska gå vidare nästa fas, som kommer att innebära en planering av hur förändringarna ska gå till mer i detalj.

– Nu ger vi driftnämnderna i uppdrag att vara med och genomföra de uppdrag som tas fram. Arbetet har högsta prioritet och ska göras regionövergripande ur ett helhetsperspektiv, säger regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson. 

Det fortsatta arbetet handlar mycket om att utveckla både styrning och arbetssätt. Några exempel på vad som ska uppnås är:

  • Styrningen ska bli mer långsiktig och strategisk, så att verksamheterna kan planera bättre och hinna ställa om vid förändringar.
  • Målen ska bli rätt konstruerade och kunskapsbaserade, och uppföljningen ska bli bättre.
  • Teamarbetet ska utvecklas med alla kompetenser som krävs utifrån patientens behov. 
  • Kompetenser ska användas bättre, genom att arbetsuppgifter fördelas om mellan olika yrkesgrupper.
  • ”Onödig” administration ska minska för både medarbetare och chefer. 
  • Följsamheten till hälso- och sjukvårdens riktlinjer och rutiner ska bli bättre.

Arbetet ska genomföras i hela Region Halland. Varje förvaltning ska utse en förändringsledare, och en regional övergripande förändringsledare ska hålla samman arbetet.

Läs mer om resultatet av åtgärdsarbetets första fas.

Revisionsrapport Regionens miljöarbete


På uppdrag av Region Hallands revisorer har PWC genomfört en granskning av regionstyrelsens miljöarbete. Granskningen visar att miljöarbetet inte fullt ut bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen baseras på att flera av miljömålen i Miljöprogram 2012-2015 inte uppnåtts. Bland annat visar rapporten otillräckligt med ekonomiska resurser, otillräcklig uppföljning och styrning samt en oklar ansvarsfördelning för miljöarbetet.

Till underlag för rapporten ligger intervjuer med regionens miljöutvecklare och förvaltningarnas miljösamordnare. Rapporten lyfter även positiva aspekter som att regionen har skapat en bra struktur för miljöarbetet i och med införandet av ett miljöledningssystem enligt ISO-standarden 14001.

För att bemöta den kritik som framkommit i rapporten kommer Region Halland i sitt nya miljöprogram att ta fram ett nytt arbetssätt. I en process kommer nätverket för miljösamordnare ta fram förslag på nya miljömål med konsekvensanalys, finansieringsplan och genomförandeplan under ledning av regionkontorets miljöutvecklare. Dessa förslag ska förankras i respektive förvaltningsledning och i Regionstyrelsen under pågående process. Arbetet påbörjas i maj 2015 och förslag till nytt miljöprogram presenteras för Regionstyrelsen för beslut under hösten 2015.

Vid dagens möte behandlades också

• Anmälan av inkomna/utgående skrivelser
Region Halland gemensamt
• Lokalresursplan, april 2015
• Reinvestering av system för bild- och patientinformationshantering Röntgen Region Halland
• Intern kontrollplan 2015 för regionstyrelsen
• Information om pågående budgetprocess
• Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 8 april
• Anmälan om fattade delegationsbeslut
• Anmälan av utskottens protokoll
• Information om Högskolan i Halmstads verksamhet och satsningar i Halland
• Regiondirektören informerar
Hälso- och sjukvård
• Överenskommelse om regionala priser och ersättningar i Södra sjukvårdsregionen 2015

För mer information, kontakta gärna

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 070-545 38 55