7 januari

Nyheter från regionstyrelsens möte den 7 januari 2015.

I dag hade regionstyrelsen sitt första sammanträde i en ny konstellation som gäller för mandatperioden år 2015 - 2018.

Beslut om ledamöter till regionstyrelsens utskott

Regionstyrelsen består av 15 ordinarie ledamöter och 9 ersättare och ordförande är Mats Eriksson (M).

Nytt för mandatperioden är att Region Halland har en ny politisk organisation med en styrelse istället för som tidigare två (regionstyrelse och hälso- och sjukvårdsstyrelse).

Den nya politiska organisationen består av en regionstyrelse och tre utskott; regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott samt regionstyrelsens tillväxtutskott.

På dagens möte tog regionstyrelsen beslut om ordförande, vice ordförande och ledamöter samt ersättare för utskotten.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförande, vice ordförande och ledamöter för regionstyrelsens arbetsutskott är:

Ordförande - Mats Eriksson (M)
1a vice ordförande – Stefan Bengtsson (C)
2e vice ordförande - Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Ledamot – Dag Hultefors (M)
Ledamot – Per Persson (S)

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Ordförande, vice ordförande och ledamöter för regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott är:

Ordförande - Mats Eriksson (M)
Vice ordförande – Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Ledamot – Ulrika Jörgensen (M)
Ledamot – Niklas Mattsson (KD)
Ledamot – Margit Bik (S)

Regionstyrelsens tillväxtutskott

Ordförande, vice ordförande och ledamöter för regionstyrelsens tillväxtutskott är:

Ordförande – Dag Hultefors (M)
Vice ordförande – Per Persson (S)
Ledamot – GunMarie Stenström (M)
Ledamot - Stefan Bengtsson (C)
Ledamot – Therese Stoltz (S)

Regionstyrelsen utsåg också ledamöter för

Regionstyrelsens Skogsdomsdelegation

Kommunberedningen

Regionpensionärsrådet

Regionhandikapprådet

Hallands Idrottsförbund

Skandinaviska arenan

Styrkommittén för delprogrammet Kattegatt-Skagerak

V B Nordsjöprogrammet

SydSam

Stukturfondspartnerskapet för det regionala Strukturfondsprogrammet i Västsverige

Nordsjökommissionen och Conference of Peripiheral and Maritime Regions (CPMR)

Samverkansavtal för gymnasieskolan, styrgrupp

Nätverket Hälsa och Demokrati

Övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerack

Samverkansgrupp Varbergstunneln

Styrgrupp för Västsvenska paketet

Styrgrupp för resecentrum i Halmstad

Lönetillägg för nattsjuksköterskor på Psykiatrin Halland

I dag tog regionstyrelsen beslut om att sjuksköterskor med enbart nattjänst inom Psykiatrin Halland får ett fast lönetillägg på 3 000 kr per månad med start den 1 februari 2015. Lönetillägget relateras till sysselsättningsgraden och betalas ut som längst till och med den 31 mars 2016. Regelverk för lönetillägg gäller sedan tidigare för Hallands Sjukhus.

Psykiatrin Halland har hittills haft ett mer gynnsamt rekryteringsläge av sjuksköterskor än vad Hallands Sjukhus haft. Detta har förändrats det senaste halvåret då flera medarbetare slutat.

 -       Vi har i dag svårt att rekrytera nattsjuksköterskor till Psykiatrin Halland, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. Med ett lönetillägg på 3 000 kr per månad hoppas vi att jämna ut rådande löneskillnader. Vi behöver vidta åtgärder så att inte fler nattsjuksköterskor lämnar sitt arbete så att patientsäkerhet och arbetsmiljö inom heldygnsvården inte äventyras, avslutar Mats.     

Vid dagens möte behandlades också

  • Val av firmatecknare för Region Halland
  • Undertecknare av handlingar i nämndens namn och företräda nämnden
  • Mottagare av delgivning
  • Nämndsattestant
  • Delegering av arbetsmiljöansvar
  • Anmälan av sammanträdesdatum
  • Arbetsordning för regionstyrelsen
  • Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen
  • Instruktioner till regionens representanter inför Interrimsstyrelsens sammanträde med Lokal Ledd Utveckling
  • Missbruk och beroendevård

För mer information, kontakta gärna

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85

Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96

Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, 070-545 38 55