23 september

Destination Halland 2020 ska
utveckla besöksnäringen


Regionstyrelsen tog på onsdagen beslut om att medfinansiera EU-projektet Destination Halland med nästan 15 miljoner kronor under perioden 2016–2019. 

Destination Halland 2020 ska bli en attraktiv och innovativ samverkansarena som ska utveckla den halländska besöksnäringen utifrån tre fokusområden: Kunskap, Affärsutveckling och Kommunikation. Destination Halland har som syfte att verka för ökad lönsamhet i näringen, öka antalet nya konkurrenskraftiga företag och arbetstillfällen inom branschen. 
– Efter en lång process med kartläggning, dialog och samverkan med de halländska kommunerna och aktörer inom besöksnäringen är vi nu överrens om form och inriktning för hur vi ska arbeta för att stärka Halland som destination. Projektet Destination Halland 2020 är en viktig pusselbit säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott
– Den nya samverkansarenan ger oss mycket bra förutsättningar att utveckla besöksnäringen i Halland inom de områden vi tror har störst utvecklingspotential, menar Dag Hultefors. Region Halland medfinansierar 60 procent av den totala projektkostnaden, med 14 996 706 SEK under perioden 2016-2019, under förutsättningar att projektet beviljas av EU-programmet Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).  

Handlingar i ärendet hittar du här!

Åtgärdsarbetet har börjat ge resultat

Vid onsdagens möte i regionstyrelsen behandlades årets andra uppföljningsrapport som sträcker sig fram till siste juli. Uppföljningen visar att åtgärdsarbetet måste drivas vidare för att uppnå en budget i balans.

REGIONAL UTVECKLING. Under 2015 har Region Halland hittills tillsammans med de halländska kommunerna genomfört en mängd insatser inom infrastruktur, näringsliv, bredband och innovationsområdet (Grön tillväxt och hälsoinnovation). Flera socialfondsprojekt för ökad integration och jämställdhet i Halland är beviljade.

EKONOMI. Åtgärdsarbetet för en ekonomi i balans och ökad kvalité har gått in i en fas där genomförande står i fokus. Tre områden har identifierats som särskilt viktiga för att nå framgång: produktionsstyrning, kunskapsstyrning och målstyrning. Åtgärdsarbetet kommer att pågå hela mandatperioden.
Prognos 2015. Region Hallands resultat för 2015 beräknas bli -172 mnkr vid årets slut. Prognosen är en förbättring med 23 mnkr jämfört med resultatet 2014, men då är en återbetalning från AFA försäkringar inkluderad (38 mnkr).  En jämförelse av kostnadsökningen de senaste åren visar att kostnadsökningstakten är lägre mellan 2014/2015 än vad den var 2013/2014.  Men de totala kostnaderna är fortfarande för höga jämfört med de totala intäkterna, vilket gör att arbetet med åtgärder måste fortgå med full kraft.  För helåret beräknas nettokostnaderna öka med 5,2 procent. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med 6,6 procent under året.

Handlingar i ärendet hittar du här!

Nya MR-kameror ska minska kön till röntgen

Hallands sjukhus Halmstad ska få två nya kameror för magnetisk resonanstomografi (MR) – en på 1,5 tesla och en på 3 tesla. Det beslöt regionstyrelsen på sitt möte på onsdagen att föreslå regionfullmäktige. Fullmäktige fattar det definitiva beslutet på sitt nästa möte den 14 oktober. 

Sjukhuset har sedan snart 10 år en MR-kamera på 1,5 tesla som behöver ersättas samtidigt somsjukhuset behöver komplettera med ytterligare en kamera med högre kapacitet – en på 3 tesla. Den ger högre bildkvalitet och detaljrikedom,vilket behövs om sjukhuset ska bedriva vård på en hög nationell nivå. MR- undersökningar används för att upptäcka en mängd sjukdomstillstånd, till exempel cancer, som inte går att se med traditionell röntgen. Behovet av MR-undersökningar ökar hela tiden. Kameran i Halmstad utnyttjas i dag fullt ut, men trots det ökar vårdkön hela tiden. På sjukhuset i Varberg har de sedan hösten 2014 en MR-kamera på 3 tesla. 

Samtidigt beslöt regionstyrelsen att lokaler på sjukhuset ska anpassas för de två MR-kamerorna till en beräknad kostnad på 20 mnkr. Bjälklaget i de nya lokalerna för MR-kamerorna behöver förstärkas med stålpelare för att golvet ska klara vikten av de två kamerorna.

Fotnot. Tesla är enheten för magnetisk fältstyrka.

Handlingar i ärendet hittar du här!

Regionen satsar mer på robotkirurgi

Region Halland ska även i fortsättningen bedriva robotkirurg. Därför beslöt regionstyrelsen på onsdagen att föreslå regionfullmäktige att de två robotar regionen köpte 2008 ska ersättas med två av senaste modell. Fullmäktige fattar det definitiva beslutet på sitt nästa möte den 14 oktober.  

Syftet med robotkirurgi är att öka precisionen vid kirurgiska ingrepp och därmed minska risken för komplikationer. Det finns nu flera olika områden där metoden tillämpas och de vanligaste är ingrepp på prostata, livmoder, njurar och hjärtklaffar. Utbytet kommer att ske under perioden 2015–2017. 

Handlingar i ärendet hittar du här!

 

BUP flyttar till sjukhuset

BUP i Halmstad ska få nya lokaler. Det beslöt regionstyrelsen på sitt möte på onsdagen.

BUP-mottagningen har länge haft problem med sina lokaler på Fiskaregatan i Halmstad, vilket orsakat, bland annat, arbetsmiljöproblem. Lokalerna bedömdes bli för dyra att åtgärda. Därför ska mottagningen flytta till lokaler på sjukhuset som ligger i anslutning till övrig psykiatrisk verksamhet. Kostnaden för anpassning av lokalerna beräknas till 33,5 mnkr. Ombyggnaden kan påbörjas först hösten 2016 och beräknas pågå i ett år.  

Handlingar i ärendet hittar du här!

Rivning ska lösa p-problem

Region Halland vill riva en förrådsbyggnad vid Lasarettsvägen för att bygga en p-plats till en kostnad av 2,5 mnkr. Det beslöt regionstyrelsen på sitt möte på onsdagen.   

Parkeringsproblemen vid vårdenheten Berghem har blivit akuta sedan Halmstad kommun sålt marken till den p-plats som låg i anslutning till Berghem. I vårdenheten finns både privata och offentliga vårdgivare. Många av deras patienter har problem att förflytta sig. Därför är behovet stort att skapa nya parkeringsplatser i närheten. För att få riva förrådsbyggnaden krävs ett godkännande av Halmstad kommun.  

Handlingar i ärendet hittar du här!

Regionen vill riva flygarbostäderna

Fyra bostadshus, de så kallade flygarbostäderna, ska rivas. Det beslöt regionstyrelsen på sitt möte på onsdagen.

De fyra bostadshusen uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet och boendemiljö och har stort investerings- och underhållsbehov. Kostnaden för dessa åtgärder överstiger nyttan med åtgärderna. Då fastigheten är en strategisk yta direkt ansluten till sjukhusområdet vill regionen behålla ytan för framtida utveckling. Tills vidare anläggs parkeringsplatser. För att få riva byggnaderna krävs ett godkännande av Halmstad kommun.  

Handlingar i ärendet hittar du här!

Vid dagens möte behandlades också:


Region Halland gemensamt

Uppföljning och dialog om åtgärdsarbetet
Uppföljning och dialog om Kommunberedningens verksamhetsplan Halland
Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
Uppföljning och dialog om tillväxtstrategi och verksamhetsplan Halland – regional utveckling
’•
Uppföljning och dialog om hälso- och sjukvårdsstrategi – hälso- och sjukvårdsutveckling
Politiska processer – regionstyrelsen och utskottens förbättrade arbetsformer
Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen• Redovisning ej färdigberedda motioner
Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
Anmälan av fattade delegationsbeslut
Anmälan av utskottens protokoll

Hälso- och sjukvård

Driftnämnden Närsjukvårdens begäran att ianspråkta eget kapital för att införa vårdadministrativt system (VAS T) inom folktandvården
Motion, Utdelning av en gratis startbox till nyblivna föräldrar i Halland
Motion, Utveckling och upphandling av grön rehabilitering i Halland
Regional utveckling
Motion, Tågtunnel i Varberg
Motion – halländskt turistvarumärke• Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige
AB Transito ändringar i bolagsdokumentet

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 28 oktober. 

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96