1 juni 2016

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 1/6 2016

Resultaten av pilotprojekten ska genomföras fullt ut


Regionstyrelsens vill att de nya arbetssätt och metoder som pilotprojekten kommit fram till fungerar snarast ska införas i hela regionen.

Årets tre första månader har startat positivt för Region Halland. Det framgår av Uppföljningsrapport 1 som regionstyrelsen tog beslut om på onsdagen.Resultatet är bättre än budget och regionen räknar med ett positivt resultat för hela året på 2,5 mnkr, vilket är 47 mnkr bättre än budget.

Ett skäl till det positiva resultatet är att skatteintäkterna beräknas bli större än förväntat.  Prognosen förutsätter att effekten av regionens framtidsarbete blir minskade kostnader på cirka 100 mnkr. Samtliga förvaltningarna bedömer att det målet kan uppnås vid årets slut.

Arbetet med att genomföra tillväxtstrategin har fortsatt med, bland annat, förberedelser inför flera projekt inom social hållbarhet. Inriktningen på den nya hälso- och sjukvårdsstrategin som ska vara klar i december fastslogs i början på året. Den är ”En hälso- och sjukvård för bättre hälsa”.

Under det första kvartalet i år har framtidsarbetet haft liten ekonomisk effekt, men medfört ökad kvalité för patienterna och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. På Hallands sjukhus har, till exempel, andelen behandlingar som utförs av andra yrkesgrupper än läkare ökat. Det är ett resultat som är i linje med intentionerna i framtidsarbetet. Antalet besökare på akuten har visserligen ökat men andelen patienter som behöver läggas in har minskat. Sjukhusets målmedvetna arbete med att slutbehandla patienterna på akuten har alltså börjat ge resultat. Trenden att medelvårdtiden minskar fortsätter även i år.

Tack vare ett gott samarbete mellan sjukhusen och kommunerna minskar också antalet färdigbehandlade patienter som tvingats stanna kvar på sjukhuset i väntan på att få komma hem till eget eller särskilt boende i kommunerna.

Regionstyrelsen vill att de positiva erfarenheterna från pilotprojekten i framtidsarbetet snarast ska genomföras i hela verksamheten och konkreta beslut och resultat redovisas till styrelsen.

 

Minskad täckningsgrad inom Närsjukvården ska analyseras


Vårdval Halland visade goda resultat under 2015. Patienter var nöjda med vården och tillgängligheten i allmänhet. I en nationell jämförelse låg Halland i topp inom samtliga sju områden, till exempel Bemötande, som undersöktes.

Patienterna blir mer och mer trogna sin valda vårdcentral samtidigt som täckningsgraden minskar. Täckningsgraden visar hur stor del av öppenvård som sker inom närsjukvården. Målet är att en majoritet av befolkningens besök, 80 %, ska ske inom Närsjukvården. Regionstyrelsen vill att det sjunkande resultatet ska analyseras vidare.

 

Lågtröskelverksamhet med sprutbyte
för droganvändare införs i Halland


Personer som injicerar droger löper stor risk att smittas med svåra och ibland livshotande infektionssjukdomar. Region Halland har därför bestämt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tillåta sprutbyte som en hälsoinsats i kampen mot spridningen av hepatit B och C samt hiv.

Ett program för sprutbyte ska följa fastställda regler och enligt Folkhälsomyndigheten är så kallad ”lågtröskelverksamhet” det mest effektiva sättet att bedriva sådan verksamhet. I dessa verksamheter bör grundläggande och individanpassad vård och omsorg erbjudas, som vaccination, testning och rådgivning, sprutbyte samt möjlighet att träffa kurator, barnmorska och att länkas vidare till andra stödjande insatser för att på sikt bryta droganvändningen.

Närsjukvården får i uppdrag, tillsammans med bland andra missbruksvården och socialtjänsten i kommunerna, att utforma ett program som även inkluderar övriga hälsofrämjande åtgärder.

 

Automatisk hantering av högkostnadsskydd och frikort
innebär att möjligheten att stryka besök försvinner


Högkostnadsskydd innebär att man som patient under en tolvmånadersperiod inte ska betala mer än 1100 kronor för öppenvård. Idag måste patienter i Halland själva bevaka sin rätt till frikort genom att spara kvitton och räkna på beloppsgränser. Hanteringen på mottagningarna med att fylla i och plasta in frikort och räkna beloppsgränser är manuell och mycket tidskrävande.

Under sommaren 2016 inför Region Halland ett system för automatisk hantering av högkostnadsskydd och frikort, som både underlättar för patienterna och effektiviserar administrationen. När patienten betalat 1100 kronor skickas ett frikort automatiskt hem till patienten. Detta gör att frikortsperioden alltid blir korrekt och att det blir rättvist för alla patienter oavsett om de känner till regelverket eller inte. Det innebär framförallt att risken att någon betalar för mycket minskar avsevärt. Tjänsten integreras med journalsystemet VAS och kan hanteras via webben för de privata vårdgivare som saknar VAS.

Fram till i dag har det varit tillåtet för invånare att själv välja startdatum för den period högkostnadsskyddet ska gälla, för att öka effekten av sitt frikort. När frikortshanteringen nu automatiseras räknas perioden alltid från det första registrerade besöket. Det kommer inte vara möjligt att manuellt justera perioden genom att ”stryka” tidigare besök.

Regionstyrelsen beslutade därför att det inte längre är tillåtet att ”stryka” besök vid beräkning av gräns för högkostnadsskydd.

Systemet kan inte heller hantera det så kallade månadsfrikortet, den beloppsgräns per månad på 400 kr som infördes i Halland 1997, för att minska betalningsbördan för barnfamiljer. Syftet med denna beloppsgräns är till stor del överspelat i och med avgiftsbefrielsen för barn och den avgiftsbefrielse för äldre över 85 år som införs från och med 1 januari 2017.

Regionstyrelsen föreslog därför att Regionfullmäktige beslutar att beloppsgränsen per kalendermånad i högkostnadsskyddet avskaffas från den 1 juli.

Patientinformation om hur den nya hanteringen av högkostnadsskydd och frikort fungerar inom Region Halland, hos privata vårdgivare och utanför Halland. (PDF-dokument, 357 kB)

 

Ökade möjligheter till KUB-test i Halland


Region Halland kommer att erbjuda fosterdiagnostik enligt de nationella riktlinjer som finns. Samtliga gravida kvinnor erbjuds en ultraljudsundersökning men den metod som idag används i Halland i syfte att upptäcka eventuella kromosomavvikelser (kvadrupel-testet) kommer inte att kunna analyseras i Sverige framöver och behöver ersättas med andra metoder.

De nationella rekommendationerna är uppbyggda i tre steg och inleds med ett KUB-test. Det är en kombination av ultraljud och ett blodprov på modern. Om KUB-testet visar på förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelse hos fostret kan även ett NIPT-test göras. Visar även denna metod på förhöjd sannolikhet görs därefter ett fostervattensprov för att bekräfta diagnosen.

För de gravida kvinnorna kommer detta beslut att innebära att de inte behöver söka sig till andra vårdgivare för att genomföra KUB-test då möjligheterna till detta ökar i Halland.

 

Vid dagens möte behandlades också


Region Halland gemensamt

 • Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
 • Uppföljning och dialog om hälso- och sjukvårdsstrategi – hälso- och sjukvårdsutveckling
 • Uppföljning och dialog om framtidsarbetet
 • Lokalresursplan juni 2016
 • Uppföljning av intern kontrollplan för regionstyrelsen samt återrapportering av nämndernas interna kontrollplaner
 • Revisionsrapport Regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll
 • Revisionsrapport – granskning av direktupphandling
 • Reviderad delegationsordning för Regionstyrelsen
 • Driftnämnden för Närsjukvårdens begäran att ianspråktaga eget kapital för införande av vårdadministrativt system (VAS T) inom folktandvården
 • Svar på motion – Justa arbetsvillkor vid offentlig upphandling
 • Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll
 • Redovisning av pågående motioner juni 2016


Hälso- och sjukvård

 • Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016
 • Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats.

Föredragningslista

Handlingar

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 7 september.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, 076-783 53 85