10 februari 2016

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 10 februari.

Samarbeten stärker Halland –
för utmaningar och utveckling


I dag presenterades bokslutskommunikén 2015 – en förhandsinformation inför kommande bokslut – för regionstyrelsen.

Det går, i stort sett, bra för Halland. Befolkningsökningen är stark, sysselsättning hög och hälso- och sjukvård visar goda resultat och de halländska patienterna är nöjdast i landet. Men det finns också utmaningar som vi måste lösa gemensamt med, till exempel, kommunerna.

Arbetet med att utveckla externa samarbeten har fortsatt på en rad områden under året. Det har, bland annat, handlat om att utveckla integrationen för de människor som kommer till Halland, tågtrafiken i den nya tunneln genom Hallandsås, en gemensam halländsk bredbandstrategi samt samverkan över olika gränser inom hälso- och sjukvården. Samtalen har mynnat ut i ett särskilt fokus på hälsa och integration. Det är nu en del av regionens tillväxtstrategi.

Underskott på 23 miljoner

Region Hallands ekonomiska resultat för 2015 är ett underskott på 23 miljoner kronor, vilket är en avvikelse gentemot budget på 75 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt bland annat av den höjda regionskatten som ökade intäkter med 247 miljoner kronor. Den halländska hälso- och sjukvården visar fortsatt ett underskott.

– Det är viktigt att vi fortsätter med Framtidsarbetet med full kraft för att få ner underskottet, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. Det tar tid innan det ger effekt på det ekonomiska resultatet.

Jämfört med 2014 har regionens resultat förbättrats med 171 mnkr. Detta beror på en resultatförbättring inom Regionstyrelsen med 196 mnkr jämfört med föregående år. Det beror främst på höjningen av regionskatten med 40 öre, motsvarande 247 mnkr, samt en återbetalning av inbetalda premier från AFA Försäkring med 37 mnkr.

Region Halland och Regionsamverkan Sydsverige


Region Halland ingår som medlem i den ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige, ett samarbete för utveckling av södra Sverige mellan regioner, landsting, regionförbund och kommunförbund i de sex sydliga länen (Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län). Föreningen bildades 1 januari i år.

Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige och i Sverige. Regionsamverkan Sydsverige består av fem utskott som samarbetar i de gränsöverskridande områden som rör regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård.

Representanter i utskottet för Regionsamverkan Sydsverige

På dagens regionstyrelsemöte tog styrelsen beslut om att nominera ledamöter till de fem utskott för Regionsamverkan Sydsverige.

Utskottens uppgift är att förbereda inför beslut som ska tas i styrelsen. Fokus för utskotten inledningsvis är att ta fram gemensamma policyer och planer inom respektive område. Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

Ledamöter från Region Halland är:

 • Regional utveckling: Dag Hultefors (M) och Therese Stoltz (S)
 • Infrastruktur: Dag Hultefors (M) och Per Stané Persson (S)
 • Kollektivtrafik: Dag Hultefors (M) och Per Stané Persson (S)
 • Kultur: Lovisa Aldrin (L) och Maud Lanne (S)
 • Hälso- och sjukvård: Ulrika Jörgensen (M) och Margit Bik (S)

Gemensamt positionspapper för Sydsveriges infrastruktur

Regionsamverkan Sydsverige tydliggör i positionspappret ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” gemensamma förutsättningar och prioriteringar för infrastruktur och transport i Sydsverige. Positionspappret, som är sitt första i sitt slag för Regionsamverkan Sydsverige, ska framförallt användas som ett underlag för regeringens, riksdagens och Trafikverkets kommande transportpolitiska beslut och långsiktiga planer men även i det egna regionala utvecklingsarbetet.

De gemensamma prioriteringar avseende infrastruktur och transport är: interregional tillgänglighet, sammanknutet Sydsverige samt konkurrensmässiga och hållbara transporter.

– I Regionsamverkan Sydsverige bidrar varje region med sin del så att funktionella samarbeten mellan verksamheterna i regionerna utvecklas. Det är i funktionella samarbeten som synergier uppstår, det är så vi skapar genomförandekraft för ökad och hållbar tillväxt i Sydsverige och Sverige, menar Dag Hultefors, ordförande tillväxtutskottet Region Halland och ledamot i utskotten regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik, Regionsamverkan Sydsverige.  

Läs positionspappret ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” i sin helhet här!

Vid dagens möte behandlades också

 Region Halland gemensamt

 • Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
 • Uppföljning och dialog om hälso- och sjukvårdsstrategi, hälso- och sjukvårdsutveckling
 • Uppföljning och dialog om framtidsarbetet
 • Information om Region Hallands övergripande Risk- och sårbarhetsanalys
 • Lokalresursplan (LRP) februari 2016
 • Regiondirektören informerar
 • Anmälan fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll


Hälso- och sjukvård

 • Förordningar av ordförande i Läkemedelskommittén Halland
 • Samverkan inom missbruks- och beroendevården – uppdrag till Driftnämnden Närsjukvård


Regional utveckling

 • Nominering av ledamot till järnvägsstrategisk arbetsgrupp inom svensk kollektivtrafik

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats.

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 2 mars 2016.

För mer information, kontakta gärna:

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96