11 maj 2016

Nyheter från regionstyrelsens sammanträde 11 maj

Samverkan för utvecklad endometriosvård 


För att i ett tidigare skede upptäcka och behandla kvinnor med endometrios, felbelägen livmoderslemhinna, kommer Region Halland, Hallands sjukhus, att ta fram ett regionalt vårdprogram i nära samverkan mellan Närsjukvården, Elevhälsan och ungdomsmottagningen. 

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar cirka 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder (13–50 år). I Halland skulle det motsvara cirka 7 000 kvinnor. Det tar i genomsnitt sju år innan kvinnor med endometrios i Sverige får sin diagnos då det inte finns en helt tydlig symtombild och sjukdomen ofta misstolkas för andra diagnoser. Några symptom är smärta och infertilitet och kunskapen om sjukdomen är generellt låg i samhället. Specialistsjukvården inom Region Halland har idag en bra endometriosvård med multiprofessionella team och fastställda vårdriktlinjer, men samverkan mellan olika aktörer som möter kvinnorna kan utvecklas ytterligare

 

Överviktsoperationer ska utföras i Halland igen


Överviktsoperationer, så kallad obesitaskirurgi, ska på nytt utföras i Halland. Varje år opereras cirka 100 hallänningar mot övervikt i andra län, men från och med i höst kommer de att erbjudas sin operation i Halland istället. Övervikt har blivit vanligare i befolkningen under de senaste 20 åren och den största ökningen finns bland personer under 50 år. Behovet av överviktsoperationer i Halland beräknas ligga på 100–150 stycken per år under de närmaste fem åren.

– Genom att samla överviktskirurgin i Halland kan vi trygga både kvalitet och kompetens och erbjuda invånarna en ännu bättre vård genom en kompetensförstärkning inom den halländska hälso- och sjukvården. Vi tar redan idag hand om både eftervård och eventuella komplikationer och biverkningar av obesitaskirurgi, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.

 På Hallands sjukhus kommer det att finnas samlade arbetsteam kring patienten med kompetens från både kirurg, sjuksköterska, kurator, sjukgymnast och dietist för att stötta och hjälpa patienten på bästa sätt. Den vanligaste överviktsoperationen är gastric bypass.

 Läs mer om övervikt och relaterade sjukdomar på www.1177.se

Hallänningar sponsrar biobank


En krona per invånare och år. Det ska hallänningarna bidra med till en biobank med navelsträngsblod.  I navelsträngsblodet finns stamceller som kan användas vid, till exempel, benmärgstransplantationer vid livshotande tillstånd som leukemi eller andra blod- och cancersjukdomar. Hallänningarna har sedan tidigare bidragit till uppbyggandet av banken men regionstyrelsen beslöt på onsdagen att fortsätta att bidra till finansieringen i tre år till.

 

Vid dagens möte behandlades också


 Region Halland gemensamt

 • Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
 • Uppföljning och dialog om hälso- och sjukvårdsstrategi – hälso- och sjukvårdsutveckling
 • Uppföljning och dialog om framtidsarbetet
 • Ekonomiskt resultat/Uppföljning
 • Uppföljningsrapport 1 för Regionstyrelsens verksamhet, januari till mars 2016
 • Översyn av kostförsörjning
 • Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll inom processen för anläggningstillgångar
 • Nämndernas interna kontrollplaner 2016
 • Medfinansiering av närsjukvårdens medverkan i IST-teamen 2016
 • Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

Hälso- och sjukvård

 • Prioriterade områden för FoU-projekt 2017
 • Remiss: ”Effektiv vård” (SOU 2016:2)

 

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats.

Föredragningslista

Handlingar

 

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 1 juni.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, (M), regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96