12 oktober

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 12/10 2016

Framtidarbetet börjar ge effekt


Efter åtta månader är Region Hallands resultat 30 mnkr. Arbetet som görs inom ramen för framtidarbetet börjar ge positiva effekter. Det tar dock längre tid än planerat. Den ekonomiska effekten på helåret förväntas bli 59 mnkr jämfört med budgeterade 100 mnkr.

Det ekonomiska resultat efter åtta månader för Region Halland uppgår till 30 mnkr, vilket är 19 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Resultatet för helåret 2016 prognosti­seras till -39 mnkr, vilket är 6 mnkr bättre än vad som budgeterats för året.

Region Halland har under året arbetat med ett åtgärdsarbete, Framtidsarbetet, med syfte att öka kvaliteten inom hälso- och sjukvården och få en ekonomi i balans.  Det har inneburit att regiongemensamma metoder för utvecklad arbetsfördelning och utjämnad bemanning har arbetats fram. Metoderna har testats i pilotverksamheter, med goda resultat, vilket bland annat märks inom personalområdet där sjukfrånvaron har planat ut något. Den ekonomiska effekten av Framtidsarbetet beräknas nu till 59 mnkr på helåret, jämfört budgeterade 100 mnkr. De ekonomiska effekterna av framtidsarbetet tar längre tid att uppnå än vad som planerats.

Hälso- och sjukvården totalt har ett prognostiserat underskott på -282 mnkr vilket bland annat inkluderar ökade kostnader för läkemedel och köpt vård – valfrihetsvård, regionvård och EU-vård – samt ekono­miska obalanser inom den somatiska vården och inom psykiatrin. En central reserv på 175 mnkr avsattes i budget 2016 för de ekonomiska obalanser som identifierades i budgetarbetet.

För helåret prognostise­rar Driftnämnden Hallands sjukhus ett resultat på -200 mnkr, varav 75 mnkr avser regionvård och för Driftnämnden Psykiatri är prognosen -46 mnkr. Fortsatta svårigheter att rekrytera läkare och sjuksköterskor har inneburit att kostnaderna för bemanningspersonal har dubblerats i jämförelse med samma period förra året och uppgår till 89 mnkr.

Den negativa prognosen för hälso- och sjukvården kompenseras något av ökade intäkter för statsbidrag avseende läkemedelsförmånen, tillfälligt statsbidrag avseende mottagande av flyktingar samt en generell statsbidragsförstärkning av hälso- och sjukvården.

 

Ambulans och sjukresor i Halmstad ska samlokaliseras


Verksamheten i Halmstad bedrivs i dag i två hyrda lokaler där det finns arbetsmiljöproblem på grund av brist på personalutrymmen, kontor och förråd. Regionservice får nu i uppdrag att genomföra en planläggning och nybyggnation. Investeringen beräknas till 69,5 mnkr.

Den förstudie, som gjorts, visar på att en gemensam ambulansstation är att föredra utifrån många olika aspekter såsom förbättrad logistik, utnyttjande av gemensamma ytor samt bättre personalplanering. Det kommer i förlängningen att gynna både patienter och övrig sjukvård till en kostnad som inte är högre än vad verksamheten betalar i dag. Den nya stationen kommer att ligga på Kärleken vid norra infarten. Projektet beräknas ta 3,5 år att genomföra.


Skola på Södra vägen ska rivas


Nissaskolan som ligger bredvid Regionkontoret på Södra vägen i Halmstad ska rivas. Byggnaden som står tom är i behov av en renovering som beräknas kosta mer än nyttan av åtgärden. Därför beslöt regionstyrelsen att byggnaden ska rivas och marken återställas i väntan på framtida användning.  Rivningslov måste medges av kommunen. Kostnaden för rivningen beräknas till 2,5 mnkr.

 

Hälso- och sjukvård

Tidiga insatser för att fånga upp psykisk ohälsa
hos asylsökande och nyanlända barn och unga


I syfte att förbättra omhändertagandet av asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa kommer ytterligare tre kuratorer alternativt psykologer att knytas till Närsjukvården. Tidiga insatser är viktiga för att förhindra en negativ hälsoutveckling för barn och unga. På längre sikt förväntas även detta minska trycket på specialistsjukvården framöver.

Alla asylsökande i landet erbjuds en hälsoundersökning när de kommer till Sverige. Genom hälsoundersökningen är det möjligt att tidigt identifiera asylsökande och nyanlända som har någon psykisk ohälsa. Insatserna mot psykisk ohälsa ska samordnas med länets vårdcentraler och med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Kostnaden för tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga uppskattas till totalt 2,8 Mkr. Det finansieras genom de extra medel som regeringen avsatt för integration och flyktingmottande under 2016.

 

Bättre tillgänglighet på länets ungdomsmottagningar


Regering och SKL har beslutat om en särskild satsning på landets ungdomsmottagningar och har tillsatt medel för att förstärka kompetensen samt öka bemanningen och tillgängligheten.

Alla kommuner i länet har idag en ungdomsmottagning dit ungdomar mellan 13-23 år kan vända sig för att få råd och stöd. Ungdomsmottagningarnas uppdrag är att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar. Detta görs bland annat genom att erbjuda preventivmedelsrådgivning och provtagning samt uppmärksamma och medvetandegöra riskfyllda levnadsvanor. Genom den särskilda satsningen hoppas ungdomsmottagningarna även kunna jobba mer med informationsinsatser på länets skolor.

 

Vid dagens möte behandlades också:

Region Halland gemensamt

 • Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
 • Uppföljning och dialog om hälso- och sjukvårdsstrategi – hälso- och sjukvårdsutveckling
 • Uppföljning och dialog om framtidsarbetet
 • Ekonomiskt resultat/Uppföljning
 • Uppföljningsrapport 2 för Regionstyrelsens egen verksamhet
 • Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Anmälan av utgående skrivelse

Hälso- och sjukvård

 • Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016
 • Yttrande över motion – Motion om att utreda möjligheterna att införa Prehospital Psykiatrisk Resurs i Halland
 • Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och granskningsrapport för år 2015

 

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats.

Föredragningslista:

http://www.regionhalland.se/politiskahandlingar/2016/b96ebbb97d2a455c9b6e289ccc74c80f/0000%20F%C3%B6redragningslista.pdf

Mötets handlingar:

http://regionhalland.se/om-region-halland/sa-styrs-region-halland/politiska-beslut-och-handlingar/politisk-handling/?aid=5200

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 9 november 2016.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96