2 mars 2016

Nyheter från regionstyrelsens sammanträde 2 mars.

Region Halland satsar 6,6 miljoner kronor för att stärka företagens internationella konkurrenskraft


Hallands näringsliv är i stora stycken mycket framgångsrikt men den globala konkurrensen ökar och förmågan att ställa om för att möta denna konkurrens är avgörande för Halland framtida konkurrenskraft.

Region Halland medfinansierar nu ett EU-projekt ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som heter ”En industri för kunder marknad”.
Den totala projektbudgeten är 11 000 000 SEK. Region Hallands medfinansiering motsvarar 60 procent av den totala projektanslutningen.

EU-projektet ”En industri för kunder och marknad” ger företagen nya metoder för ett mer marknadsorienterat arbetssätt samt nya kunskaper för att höja sin konkurrenskraft och omställningsförmåga både nationellt och internationellt.

- Våra erfarenheter från IUC, Industriellt Utvecklingscentrum, Halland visar att användningen av ny teknik, marknadsföring, sälj och ökade exportmöjligheter lyfts fram som särskilt efterfrågade utvecklingsbehov.  Genom projektet ”En industri för kunder och marknad” vill vi stödja och kompetensutveckla de Halländska företagen inom marknad och sälj, vidareutvecklar Dag Hultefors ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Läs handlingen i sin helhet här!

Informationsinsatser ska
underlätta för asylboende


Det finns i dagsläget 26 asylboende i varierande storlek i Halland. Inom kort öppnas i Halland ett av Sveriges största asylboende med plats för 700 asylsökande.
Region Halland kommer, i bred samverkan med andra aktörer, att genomföra informationsinsatser på plats på asylboendena i länet för att underlätta för de asylsökande i kontakterna med hälso- och sjukvården och skapa en förståelse och kunskap om hur och var de söker vård. Syftet med informationsinsatserna är också att bidra till bättre omhändertagande av de asylsökande och indirekt begränsa antalet uteblivna eller obokade besök inom hälso- och sjukvården.

Läs handlingen i sin helhet här!

Team ska behandla unga med
måttliga symptom på psykisk ohälsa


Barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symptom och som inte är i behov av specialist ska i framtiden tas om hand av behandlingsteam inom närsjukvården. Regionstyrelsen gav på onsdagen Driftnämnden Närsjukvård i uppdrag att snarast starta verksamheten. Patienterna ska som tidigare söka via BUP-linjen eller sin vårdcentral och får sedan efter bedömning, om behov finns, en remiss till behandlingsteamen.

Läs handlingen i sin helhet här:

Fortsatt bårhusverksamhet i regional regi


I Halland finns i dag sex bårhus, dit de flesta personer som avlider i kommunerna förs. Flera av de befintliga bårhusen är i behov av renovering och modernisering. Utifrån det behov som finns, och den befolkningsökning som sker i Halland, är bedömning att antalet platser och antalet bårhus i Halland bör finnas kvar för att också indirekt undvika långa transporter av den avlidne. 

Med tanke på att Halland blir allt mer mångkulturellt bör man även ta hänsyn till olika trosinriktningar vid moderniseringen av lokalerna. Regionstyrelsen har beslutat att det ska finnas bårhus, ägda av Region Halland, i Kungsbacka, Varberg, Halmstad, Falkenberg, Hylte och Laholm och gett ansvarig nämnd i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för detta.

Läs handlingen i sin helhet här!

Vid dagens möte behandlades också

Region Halland gemensamt

  • Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
  • Uppföljning och dialog om framtidsarbetet
  • Ekonomiskt resultat/uppföljning
  • Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
  • Anmälan av fattade delegationsbeslut
  • Anmälan av utskottens protokoll
  • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser

Hälso- och sjukvård

  • Lungmedicin i Halland

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats.

http://www.regionhalland.se/om-region-halland/sa-styrs-region-halland/politiska-beslut-och-handlingar/politisk-handling/?aid=5095

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 6 april.

För mer information, kontakta gärna:
Stefan Bengtsson, regionstyrelsens 1:e vice ordförande, 070-202 60 15
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96