6 april

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 6 april.

Årsredovisning 2015 – samarbeten stärkte Halland


Det går bra för Halland. Hälso- och sjukvård visar goda resultat och de halländska patienterna är nöjdast i landet, sysselsättningen är hög och allt fler vill flytta hit. Men årets resultat visar att arbetet med att få en ekonomi i balans inte fått full effekt ännu.

Tillväxtstrategin, ett exempel på samarbeten, började under året att användas i flera olika sammanhang och av olika aktörer. Integrationen av de människor som kommer till Halland var ett arbete som redan påbörjats, men där samarbetet inom regionen och med kommunerna ställdes på prov i och med den dramatiska ökningen av antalet asylsökande. Den halländska vården klarade den utmaningen på bästa sätt. Goda relationer är annat samarbete som burit frukt under 2015 i och med att tågförbindelsen genom Hallandsås öppnades. Halvtimmestrafiken söderut var ett resultat av goda relationer med Region Skåne.

Minus 23 miljoner i resultat

Region Hallands ekonomiska resultat för 2015 blev ett minus på 23 miljoner kronor. Det är 75 miljoner kronor sämre än de plus 52 miljoner regionen budgeterade med i början av året. Det beror, bland annat, på att Hallands sjukhus och Psykiatrin har stora underskott på 173 respektive 28 miljoner kronor.

Jämfört med 2014 har regionens resultat förbättrats med 171 mnkr. Det beror främst på höjningen av regionskatten i fjol med 40 öre, motsvarande 247 mnkr, samt en återbetalning av inbetalda premier från AFA Försäkring med 37 mnkr.

Framtidsarbetet får full effekt först 2018

Regionstyrelsen beslöt på onsdagen att överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige för slutgiltigt godkännande. Samtidigt uppmanade regionstyrelsen samtliga driftnämnder att prioritera Framtidsarbetet för att få ner underskottet och samtidigt bidra till en långsiktig kvalitetshöjning inför framtidens behov.

– Det tar tid innan Framtidsarbetet ger resultat, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, först 2018 räknar vi med att det får full effekt och att regionens ekonomi är i balans.

Regionstyrelsen beslöt också att anföra regionens starka finansiella ställning för att inte återställa balanskravsresultatet från 2013 på 45,1 miljoner kronor.

Målen nås inom regional utveckling, skola och kultur 

Fokus på arbetet i Mål och Budget är att få balans mellan intäkter och kostnader men samtidigt fullfölja välfärdsuppdraget till invånarna. Målen 2015 har enligt årsredovisningen nåtts inom regional utveckling, kultur och skola, medan de ekonomiska målen och målen för hälsa och vård inte uppfyllts. Miljömålen, som är prioriterade inom regionen, har bara nåtts delvis.

Här kan du läsa årsredovisningen! (PDF-dokument, 3,0 MB)


Mål och budget 2017

Regionstyrelsen beslutade på onsdagen att föreslå fullmäktige att besluta i enlighet med Mål och Budget 2017 och ekonomisk plan för 2017–2018.

Utgångspunkten i budgeten är att fortsätta tillhandahålla god och tillgänglig hälso- och sjukvård och goda förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela Halland. Skattesats (10,82) och patientavgifter föreslås oförändrade 2017. Integration ska löpa genom all verksamhet.

Mål och budget 2017 präglas av det fortsatta genomförande av Framtidsarbetet som förväntas ha uppnått en effekt på 273 miljoner, varav 100 miljoner efter 2016.

Förutsättningarna i Halland är goda och genom Mål och budget 2017 fortsätter vi arbetet att nå visionen Halland ­– bästa livsplatsen.

– Kunskapsstyrning samt forskning och utveckling är viktigt för en god patient-nyttan, säger Mats Eriksson (M).

­– Hälsans betydelse är central i budgeten. Breddad arbetsmarknad där fler får bidra och mer hälsofrämjande och förebyggande insatser är prioriterade områden, säger Stefan Bengtsson (C).

– För Hallands fortsatta attraktivitet satsar vi vidare på utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, säger Dag Hultefors (M), ordförande för regionstyrelsens tillväxtutskott. Det ska vara enkelt för hallänningarna att resa till arbete och studier och goda förutsättningar för att bo och bedriva företag i hela Halland. Anslaget till Hallandstrafiken ökar till 438 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 41 % sedan 2013.

– En sydsvensk danssatsning, projekt kring små barns språkutveckling och en fristadskonstnär är några av satsningarna inom kulturområdet, säger Tommy Rydfeldt (L).

– Det viktiga arbetet med Läkemedelsgenomgångar fortsätter och utvidgas till att också omfatta sjukhusvården. Detta är viktigt för ekonomin, men framförallt är det viktigt för patienterna och kvaliteten på vården, säger Niklas Mattsson (KD).

– Tillväxtstrategin skall nu kompletteras med den tredje dimensionen av hållbarhet – ekologisk hållbarhet, säger Elisabeth Falkhaven (MP).

För mer information kontakta gärna:
William Hedman, ekonomidirektör, 070-570 47 55
Eva Osvald-Gustafsson, direktör Framtidsarbetet, 070-425 87 24

  

”Kollektivtrafik för en hållbar utveckling i Halland 2035”

 Region Halland ha ansvaret för kollektivtrafiken i Halland och det långsiktiga styrdokumentet ”Kollektivtrafik för en hållbar utveckling i Halland 2035 – regionalt trafikförsörjningsprogram 2016­–2109” godkändes i dag av regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige 27 april.

 Grunden för programmet är de mål och prioriteringar som finns i den halländska tillväxtstrategin. Trafikförsörjningsprogrammets mål för kollektivtrafiken i Halland är att den ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling. Den övergripande strategin för utveckling av kollektivtrafiken i Halland är koncentration till stråk där förutsättningar för ökat resande är goda, satsningar görs där förutsättningar för ökat resande är stor. Samtidigt kompletteras detta med grundläggande resmöjligheter för hela länet för att stödja en socialt hållbar utveckling. Grundläggande planeringsprincip är att resbehoven ska styra utvecklingen av kollektivtrafik i Halland. Buss och tåg ska komplettera varandra.

För morgondagens tågtrafik i Halland är Västkustbanans fortsatta utveckling prioriterad och är den viktigaste banan i Hallands kollektivtrafiksystem och måste utvecklas till att ha kapacitet för fler tågsystem med fler och snabbare tåg.

Utvecklingen av tågtrafiken på Viskadalsbanan ska fokuseras mot att möta resbehov avsett för arbets- och studiependling. Den tågtrafik som föreslås på Markaryds-banan kommer att ha ett kombinerat syfte och ska utvecklas med utgångspunkt på att tillgodose resebehov för såväl arbets- och studiependling som fjärresor som sker mer sällan. En testperiod föreslås på Halmstad–Nässjö-banan, under tre år ska ett projekt genomföras för att se om det är möjligt att få fler att resa med tågen på banan.

 – Kollektivtrafiken är ett av våra mest strategiska verktyg för genomförandet av Hallands tillväxtstrategi och vår absoluta ambition har varit att ta fram ett trafikförsörjningsprogram som är både framåtsyftande och progressivt. I programmet drar vi upp riktlinjerna för mycket stora satsningar på kollektivtrafiken och frågan är om det någonsin gjorts järnvägssatsningar i Halland med en sådan bredd som de vi nu planerar för, säger Dag Hultefors ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott i Halland.

 

Långsiktig satsning på Timbanken

Timbanken är Hallands kommuners och region Hallands basutbud av affärsutveckling till entreprenörer i Halland. Timbanken erbjudande är efterfrågestyrt, behovsanpassat och kostnadsfritt för entreprenörerna som erbjuds 5 timmars rådgivning/affärsutveckling.

Genom en långsiktig fyraårig finansiering av Timbanken, 2017–2020, så synkroniseras nu Region Hallands generella företagsstöd och innovationsstödsystem med det basutbud som Timbanken utgör.

 – På företagsnivå förväntar vi oss att Timbanken kommer att stimulera till företagens vidareutveckling och ett ökat intresse för och vilja att ta in extern kompetens i företagets utveckling då forskningen har visat att det ger en ökad tillväxt, säger Dag Hultefors ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Timbankens uppföljningssystem ger viktiga svar från både aktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag som fungerar som beslutunderlag för framtida politiska prioriteringar. Detta är särskilt viktigt eftersom Hallands näringsliv till cirka 60 % består av enskilda firmor och handelsbolag och statistik som tas fram på statlig nivå exempelvis Statistiska Centralbyrån bara mäter aktiebolag.

 

Samordning av statliga medel för
flyktingmottagande och integration

 Riksdagen har betalat ut ett statsbidrag, ett tillfälligt stöd om totalt 42,7 miljoner kronor, till Region Halland för att möta de ökade kostnaderna för flyktingmottagningen. Syftet är att underlätta och förbättra integration och inkludering och ska ligga i linje med regionens prioriterade mål om ökad och jämlik hälsa och att Halland ska bli mer en attraktiv, konkurrenskraftig och inkluderande region.

 Regionstyrelsen beslutade att statsbidraget ska användas till strategisk kompetensförsörjning, insatser som främjar nyanlända kvinnors hälsa, insatser som bidrar tillgoda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga samt informations- och kommunikationsinsatser.

 Två insatser som kommer att finansieras av statsbidraget är Praktik för läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens och Hälsofrämjande tandvårdsinsatser bland asylsökande.

 Praktik för läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens är ett projekt i Närsjukvårdens regi med syfte att säkerställa praktik för läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens via ett kompetenscentrum. Projektet ska pågå i två och ett halvt års tid och beräknas kosta 7 785 000 kronor.

 Hälsofrämjande tandvårdsinsatser bland asylsökande är en satsning på kort och lång sikt. Många asylsökande har generellt en eftersatt tand- och munhälsa och insatsen ska hantera det stora behandlingsbehovet som finns nu men även bidra till hälsofrämjande tandvård på sikt. Insatsen görs under 2016 och beräknas kosta 1 180 00 kronor.

  

Förnyat glasögonbidrag även för yngre barn

Den 1 mars i år trädde en ny lag i kraft som ger barn och unga mellan 8–19 år rätt till bidrag när man är i behov av glasögon eller kontaktlinser. Region Halland har beslutat att bidragets storlek ska vara 800 kronor.

I dag tog Regionstyrelsen beslut om att höja glasögonbidrag även för yngre barn (0-7 år), i dagsläget ligger bidraget på 550 kronor men höjs nu till 800 kronor. Bidraget kommer att gälla från 18 april.

 – Alla barn och unga med behov av standardglasögon ska ha rätt till samma bidragsbelopp, därför gör vi den här justeringen, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. 

 Regionstyrelsen beslutade också att bidraget i åldersspannet 8–19 år ska kunna fås högst en gång per år och om behov av nya glasögon eller linser finns. För barn 0–7 år är det behovet som styr.För att få glasögonbidrag krävs att en legitimerad optiker intygar att det finns behov av glasögon eller linser. Glasögonbidrag för barn och unga gäller för de som är folkbokförda i Sverige men också asylsökande och tillståndslösa.

 

Projekt för hälsoinriktade insatser premieras

 Regionstyrelsen beslutade att utlysa 5 miljoner kronor till projekt som utvecklar både redan dokumenterat verkningsfulla, men även nya, metoder och arbetssätt för att hållbart förbättra det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården i Halland. Projekten ska helst utformas i samverkan över verksamhetsgränser och bidrag kan beviljas under högst 2 år med början våren 2016.

  

Vid dagens möte behandlades också:

 Region Halland gemensamt

 • Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
 • Uppföljning och dialog om hälso- och sjukvårdsstrategi – hälso- och sjukvårdsutveckling
 • Uppföljning och dialog om framtidsarbetet
 • Ekonomiskt resultat/Uppföljning
 • Årsredovisning 2015 regionstyrelsen
 • Resultathantering 2015
 • Resursfördelning
 • Lokalresursplan (LRP) mars 2016
 • Samordning av extra statliga medel för flyktingmottagade och integration
 • Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens
 • Hälsofrämjande tandvårdsinsatser bland asylsökande
 • Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
 • Anmälan fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll


Hälso- och sjukvård

 • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll
 • Motion – Utred vårdcentralernas öppettider
 • Reinvesteringar i fyra stycken datortomografier (CT)
 • Hälsoinriktade insatser i hälso- och sjukvården – medel för verksamhetsutveckling 2016
 • Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen
 • Regionala priser och ersättningar för Västra sjukvårdsregionen
 • Förordnande av ordförande i Läkemedelskommittén Halland
 • Yttrande över utredning ”Träning ger färdighet” – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98)

Regional utveckling

 • Kollektivtrafiktaxa 2017

 

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats.

 

Föredragningslista

 

Handlingar

 

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 11 maj.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, (M), regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Stefan Bengtsson, (C) regionstyrelsens 1:e vice ordförande, 070-202 60 15
Dag Hultefors, (M), ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Tommy Rydfeldt, (L) 0727-26 48 30
Niklas Mattsson, (KD), 070-654 14 33
Elisabeth Falkhaven, (MP), 073-088 64 79
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96