7 december

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 7/12 2016.

Avsiktsförklaring Halmstad C i Nationell transportplan

På Halmstad C möts trafiken från de tre järnvägarna Västkustbanan, Halmstad–Nässjö banan och Markaryds-banan. Flera genomförda studier visar att Halmstad C kapacitet inte klarar den framtida planerade tågtrafiken. Personbangården med spår och plattformar behöver byggas om för att få ytterligare kapacitet, flexibilitet, ökad säkerhet och robusthet. Ombyggnaden innehåller en ny plattform vid spår 5, förlängning och breddning av befintliga plattformar och en gångpassage under spåren med hiss och trappor till plattformarna. Region Halland, Halmstads kommun och Trafikverket har arbetat fram en avsiktsförklaring där alla tre parter föreslås bidra med finansiering av ombyggnaden av personbangården som totalt beräknas till 330 miljoner kronor.  

Ombyggnaden av Halmstad personbangård är den högst prioriterade åtgärden i Halland att få med i Nationell transportplan. Den gemensamma avsiktsförklaringen är en mycket viktig pusselbit för att ombyggnaden kommer med i den Nationella transportplanen som tas fram under 2017 och beslutas 2018. Detta så att den statliga delen av finansieringen säkras, säger Dag Hultefors (M) ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott.
Regionsstyrelsen beslutade om ytterligare en avsiktsförklaring mellan Region Halland och Kungsbacka kommun om samplanering för Hede stationshus i Kungsbacka kommun.

 

Vid dagens möte behandlades också:

 Region Halland gemensamt

 • Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
 • Uppföljning och dialog om framtidsarbetet
 • Ekonomiskt resultat/Uppföljning
 • Planeringsförutsättningar för budget och plan 2018 – 2020 RS160352
 • Region Hallands uppföljning 2017
 • Lokalresursplan (LRP) december 2016
 • Regional samhällsplanering – insatser i samband med etablering av asylboenden
 • Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll inom processen för patientintäkter i VAS
 • Nominering av ledamöter till styrgruppen för Brysselkontoret
 • Revidering av regionstyrelsens delegationsordning
 • Information om genomförd medarbetarenkät
 • Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser

 Hälso- och sjukvård

 • Revisionsrapport – Granskning av den reumatiska vården
 • Fördelning av FoU-medel 2017
 • Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016, fördelning stimulansmedel
 • Avtalsförändringar ortopedi
 • Förslag att gå från IVPA (I väntan på ambulans) till SAMS (Saving more lifes in Sweden)

Regional utveckling

 • Trafikförsörjningsprogram 2016–2019 – komplettering med anledning av tillsyn
 • Försäljning av Fjällaregård, Plönninge 1:4 

 

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats.

Föredragningslista

Mötets handlingar

 

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 8 februari 2017.

För mer information, kontakta gärna:
Stefan Bengtsson, regionstyrelsens förste vice ordförande, 070-202 60 15
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 0705-45 38 55