7 september

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 7/9 2016

Region Halland ska bli representerad  i Bryssel

Region Halland ska bli fullvärdig medlem av Sydsveriges Europakontor i Bryssel. I dag är regioner, regionförbund, landsting samt högskolor i Kalmar, Blekinge och Kronoberg medlemmar i Småland Blekinge South Sweden. Halland har i dag ingen representation i Bryssel men medlemskapet ger oss tillgång till en redan etablerad verksamhet. Genom kontoret får Halland större möjligheter att påverka, etablera strategiska kontakter och skaffa samarbetspartners. Medlemsavgiften för 2017 är cirka 800 000 kronor.


Sammanträdestider för regionstyrelsen 2017

Regionstyrelsen har beslutat om vilka sammanträdestider som ska gälla för 2017.  Mötesdagarna är 8 februari, 1 mars, 12 april, 3 maj, 7 juni, 30 augusti, 20 september, 11 oktober, 8 november och 13 december.

 

Avtal om reumatisk forskning

FoU Spenshult har bedrivit spetsforskning inom reumatologi, smärta och artros sedan en längre tid. Efter flytten från Spenshults sjukhus till Bäckagård har Region Halland gett ett ekonomiskt stöd för lokaler och övrig infrastruktur.

 Det är av stor vikt att FoU Spenshults verksamhet får fortsätta i Halland då dessa insatser även har stor potential att påverka folkhälsan och verksamheten omfattar fler delar än enbart hälso- och sjukvård. Därför har Regionstyrelsen beslutat att teckna ett nytt avtal med stiftelsen för reumatologisk forskning vid Spenshult på 1,5 Mkr.


Almi fortsätter satsa extra på
företagare med utländsk bakgrund  

 Regionstyrelsen anslår totalt 6 672 403 kronor till Almi Företagspartner Halland AB för 2017. Bolaget, där regionen äger 49 %, ska arbeta för att stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt samt medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag.

Utöver basanslaget på 5 520 403 kronor fortsätter satsningen på extra insatser för företagare med utländsk bakgrund på 672 000 kronor. Dessutom får pilotsatsningen från förra året på tillväxtrådgivning för unga tillväxtbolag 480 000 kronor för att fortsätta insatsen. 

 

Plönninge ska bli en mötesplats för grön tillväxt

Plönninge ska bli en mötesplats för att möta utmaningen vi står inför vad gäller ett hållbart bruk av världens resurser utifrån ett halländskt perspektiv. Regionstyrelsen har sagt ja till ett treårigt projekt om grön tillväxt som samfinansieras av Region Halland och ett antal intressenter med kompetens inom området.

 Efter nedläggning av gymnasieutbildningen på Plönningeskolan har regionen undersökt olika möjligheter till långsiktiga och hållbara lösningar så att anläggningen kan leva vidare. Projektet innebär en satsning på innovation och kunskap som ska samverka med de mer traditionella näringarna, jord och skog, på Plönninge.

– Vi vill konkret verka för grön tillväxt och stödja utvecklingen av en biobaserad ekonomi i Halland, säger tillväxtutskottets ordförande Dag Hultefors. Samtidigt tar vi tillvara Plönninge och dess unika miljö som en fysisk resurs.

En test- och labbmiljö ska byggas upp för innovationer inom jord skog och vatten. Tanken är att den ska attrahera företag inom i första hand jord, skog och vatten som behöver testmiljöer. Ett exempel: Den nytillträdde arrendatorn har redan föreslagit ett samarbete för att testa fossilfria lösningar för torkning av spannmål.

 Med hjälp av Science Safari ska grunden till ett kunskapscentrum för naturvetenskap byggas upp. I samarbete med andra aktörer inom brukande och innovation ska visning och besök kunna erbjudas människor i olika åldrar från Halland, Sverige och resten av världen. Ett exempel är Hallands astronomiska sällskap som är beredda att flytta sitt observatorium till Plönninge för att kunna ta emot skolklasser, ge föreläsningar, ha kurser och arrangera stjärntittarkvällar på plats.

 Ett långsiktiga ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt brukande av jord- och skogsbruksmark behöver ständigt ny kunskap för att anpassas efter nya förutsättningar och behov.Under projekttiden kommer Sveriges Lantbruks Universitet och ett brukarråd att ta fram ett förslag och en plan på hur Plönninges skogsmark kan utvecklas till en testmiljö som bidrar till att öka vår kunskap om hur vi vill använda den halländska skogen i framtiden.

Vid dagens möte behandlades också:

Region Halland gemensamt

 • Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser.
 • Uppföljning och dialog om hälso- och sjukvårdsstrategi – hälso- och sjukvårdsutveckling
 • Uppföljning och dialog om framtidsarbetet
 • Ekonomiskt resultat/Uppföljning
 • Revidering av regionstyrelsens delegationsordning
 • Regionövergripande Mål- och budgetprocess 2018
 • Nämndernas åtaganden 2017
 • Uppdatering av finanspolicy
 • Svar på revisionsrapport angående verkställighet av Regionfullmäktiges beslut
 • Svar på revisionsrapport Regionstyrelsens arbete med finansförvaltning
 • Delegering av remissvar regionfrågan
 • Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Halland för verksamhetsåret
 • Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen
 • Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2015
 • Val av ny ledamot i Interreg V B Nordsjöprogrammet
 • Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

Hälso- och sjukvård

 • Svar på revisionsrapport: Granskning av patientsäkerhetsarbetet för att halvera antalet vårdskador
 • Yttrande över motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel

 

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats.

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 26 oktober 2016.

För mer information, kontakta gärna:
Stefan Bengtsson, regionstyrelsens 1:e vice ordförande, 070-202 60 15
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96