9 november

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 9/11 2016.

Beslut föreslås för ”En hälso- och sjukvård för bättre hälsa”


Det har funnits ett behov av att ta fram en långsiktig inriktning för hälso- och sjukvården i Halland. Efter ett år av gediget förankringsarbete och hög delaktighet bland invånare och politiker, föreslås nu Regionfullmäktige besluta om att anta hälso- och sjukvårdsstrategin för 2017–2025.

I strategin slås det fast att målet för hälso- och sjukvården i Halland är ”En hälso- och sjukvård för bättre hälsa”. Strategin beskriver att arbetet med hälso- och sjukvård i Halland ska vara hälsofrämjande och leverera en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa samt att vården ska vara trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående. Dessutom ställer den krav på arbete med ständig förbättring för en bättre hälsa hos invånarna och ska möjliggöra att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga. Vidare ska hälso- och sjukvården i Halland ha en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används.
– Strategin innebär att vi får en samlad gemensam bild av vad vi behöver göra nu och framöver för att kunna erbjuda våra invånare en god vård och möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, konstaterar Stefan Bengtsson, förste vice ordförande i Regionstyrelsen. 
Mål och budget 2017 är reviderad utifrån den nya hälso- och sjukvårdsstrategin, där målen inom hälso- och sjukvården ersätts med nya mål.

 

Framtidsarbetet genomförs på bredden


Regionstyrelsen godkände på onsdagen rapporten om Framtidsarbetets fas 2 som pågått sedan hösten 2015. Arbetet mot en hälso- och sjukvård utformad för framtidens behov med ökad kvalité, bättre patientflöden samtidigt som kostaderna ska minskas fortsätter nu med breddinförande i fas 3. Efter beslut i regionfullmäktige kommer hälso- och sjukvårdsutskottet att få uppdraget koordinera arbetet inom ramen för den nya hälso- och sjukvårdsstrategin.

 

Hjärtsjukvården i Varberg får anpassade lokaler


Driftnämnden Regionservice får i uppdrag att anpassa lokalerna för det utökade uppdrag avseende hjärtsjukvård som lagts på Hallands sjukhus Varberg. Kostnaden för 2017 beräknas till 4,7 mnkr. Investeringen tas inom fastlagd investeringsram enligt regionstyrelsens beslut. Kostnaden för utrustning uppskattas till cirka 3,5 mnkr och ryms inom beslutad investeringsplan. 

 

Fri tandvård för unga föreslås bli förlängt till 23 år


Regionstyrelsen vill att den avgiftsfria tandvården för unga ska förlängas till 23 år. Regionfullmäktige fattar beslut i frågan vid sitt nästa sammanträde 23 november.Reformen ska ske i tre steg från 2017 till 2019. Under 2017 höjs åldersgränsen till 21, under 2018 till 22 och under 2019 till 23. Eftersom fullfinansiering saknas, har Regionstyrelsen ställt en skrivelse till staten. Underskottet som detta medför för Region Halland täcks 2017 med en omdisponering av befintliga medel. För 2018 och 2019 måste det beräknade underskottet på cirka 18 mnkr beaktas i budgetarbetet för de åren. 

 

Ny kulturplan för Halland


Regionstyrelsen har beslutat att föreslå regionfullmäktige att fastställa Hallands kulturplan 2017–2020. Hallands kulturplan syftar till att stärka kulturen som kraft för utveckling och tillväxt. Slutgiltigt beslut om planen fattar regionfullmäktige den 23 november.

Kulturplanen uttrycker en hög ambition på en lång rad olika områden.

– Planen handlar inte bara om det som man vanligtvis förknippar med kulturupplevelser, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Den är ett viktigt verktyg i det regionala tillväxtarbetet och bidrar till ökad attraktivitet, konkurrenskraft och inkludering i ett socialt hållbart Halland. Därför är exempelvis Språkstart Halland, som är en satsning på små barns språkutveckling och arbetet för att få en fristadskonstnär till Halland viktiga inslag i planen.

Hallands kulturplan har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och i samråd med samhället och professionella kulturskapare. Kulturdialoger har förts med invånarna i Halland, varav en särskilt med ungdomar. Sakkunniga inom olika konst- och kulturområden har deltagit i utformningen av planens innehåll. Hallands kulturplan omfattar fyra år men är ett levande dokument som kan utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år.

Planen finns att läsa på http://www.regionhalland.se/kulturplan

 

Vid dagens möte behandlades också:

Region Halland gemensamt

 • Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
 • Uppföljning och dialog om framtidsarbetet
 • Ekonomiskt resultat/Uppföljning
 • Revidering av Mål- och budget 2017 och ekonomisk plan för 2018 med anledning av ny hälso- och sjukvårdsstrategi
 • Revidering av resursfördelning 2017 inklusive uppdrag och beställning med anledning beslut om ny hälso- och sjukvårdsstrategi
 • Inera AB – överlåtelse av aktieinnehav och ändringar i bolagsdokument
 • Avgifter hälso- och sjukvård 2017
 • Barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2017
 • Utrustningsinvestering till steriltekniska enheten
 • Utrustningsinvestering av positronemissionstomograf (PET/CT)
 • Återrapportering av Framtidsarbetets fas 2 och uppstart av fas 3
 • Redovisning av partistöd
 • Redovisning av pågående motioner november 2016
 • Val av ny ledamot i Strukturfondspartnerskapet för det regionala Strukturfondsprogrammet i Västsverige
 • Val av ny ledamot i Nordsjökommissionen och Conference of Peripheral and Martime Regions, CPMR
 • Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

 

Hälso- och sjukvård

 • Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar
 • Revidering av uppdragsbeskrivning, Vårdval Halland närsjukvård 2017
 • Vårdval Halland specialiserad öppenvård – mål och ersättning 2017
 • Kvalitetspriset 2016

 

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats.

Föredragningslista

Mötets handlingar

 

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 7 december 2016.

För mer information, kontakta gärna:

Stefan Bengtsson, regionstyrelsens förste vice ordförande, 070-202 60 15
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 0705-45 38 55