11 oktober

Nyheter från regionstyrelsens sammanträde 11/10 2017.

Fortsatt god utveckling i Region Halland.

 

Under årets 8 första månader har Region Halland haft fokus på utveckling av samhällsplanering genom arbetet med den regionala infrastrukturplanen. Detta har skett i nära samverkan med Hallands kommuner och regionens tre grannområden norrut, söderut och inåt i landet. Arbetet har fortsatt med att komplettera Tillväxtstrategin med ekologisk hållbarhet. Kompletteringen innebär ett förstärkt fokus på ekologisk hållbarhet och grön omställning. Region Hallands egen miljöpolicy har reviderats och nya riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet har tagits fram.

Ett framgångsrikt påverkansarbete inför att Trafikverket tog fram en ny nationell infrastrukturplan 2018–2029 resulterar förhoppningsvis i flera omfattande satsningar i Halland. Regionen har också arbetat med planering av genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin, bland annat, genom den regiongemensamma verksamhetsplanen som hanterar frågor som bör lösas över förvaltningsgränserna. Effekterna av detta arbete beräknas falla ut 2018. Aktiviteterna beräknas möta en del av förändringsbehovet kopplat till inbromsningen av kostnadsökningstakten. För att få större effekter behöver vårdsystemet ses över mer omfattande. Ett arbete som inkluderar såväl digitalisering av olika moment i vårdprocesserna som utveckling av moderna vårdbyggnader.

För att upprätthålla tillgänglighetsmål och kvalitet inom hälso- och sjukvården är rätt bemanning och kompetens av högsta vikt. Regionen har brist på yrkesgrupperna läkare och sjuksköterskor. I regionens egna verksamheter har man börjat arbeta med utvecklad arbetsfördelning, det vill säga, att rätt kompetens arbetar med rätt sak, men det är ännu i liten skala och för tidigt att uttala sig om resultatet.

– Vi fattade beslut om nya mål för Hälso- och sjukvården samt kompetensfrågorna i fullmäktige i november och det har varit relativt kort tid för så stora verksamheter att ställa om för nya mål och indikatorer. Men det pågår ett antal aktiviteter som pekar åt rätt håll för att nå måluppfyllelse, säger regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson (M).

Inom sjukvården är måluppfyllelsen för genomförda nybesök inom specialiserade vård hög. Medelvårdtiden har minskat både inom Hallands sjukhus och inom psykiatrin, samtidigt som vi kan se en fortsatt förskjutning från sluten till öppen vård inom Hallands sjukhus.

I den särskilda satsningen på barn och unga med psykisk ohälsa har specialistvården svårt att nå de uppsatta målen, vilket eventuellt kan kopplas till ett ökat inflöde. Inom närsjukvården har telefontillgängligheten markant förbättras, medan tillgängligheten till besök är ungefär i nivå som tidigare och med riket i övrigt.

Efter årets första åtta månader uppgår regionens resultat till 96 mnkr. Det är 11 mnkr bättre än förväntat. För helåret 2017 prognostiseras resultatet bli minus 35 mnkr, vilket är 52 mnkr sämre än årsbudgeten. Hälso- och sjukvården prognostiserar ett underskott med 247 mnkr vilket är i samma nivå som föregående år. Regionens intäkter för 2017 beräknas inte i prognosen täcka utgifterna. Nettokostnadsandelen prognostiseras till 100,4 procent för helåret, det vill säga årets löpande intäkter som skatteintäkter och statsbidrag täcker inte de löpande kostnaderna. 

 

Vid dagens möte behandlades också:

Region Halland gemensamt

6. Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser 2017

7. Uppföljning och dialog av genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin

8. Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter

9. Anmälan av utskottens protokoll

10. Anmälan av fattade delegationsbeslut 11 oktober 2017

11. Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

12. Uppföljningsrapport 2 med delårsbokslut 2017 för Regionstyrelsen

13. Uppföljningsrapport 2 2017 för Region Halland

14. Redovisning av partistöd 2016

15. Valkretsindelning

16. Årsredovisning 2016 för Västkuststiftelsen, Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

17. Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet i Halland

Hälso- och sjukvård

18. Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017

19. Trygg och effektiv utskrivning – identifierade kostnader kopplat till ny lagstiftning

20. Svar på motion om Utred vårdcentralernas öppettider

Regional utveckling

21. Riktlinjer för det interna klimat och miljöarbetet 2017–2020

22. Förslag till inköpspolicy för Region Halland med bolag

 

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats:

Möteshandlingar

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 8 november 2017.

För mer information, kontakta gärna:

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 0705-45 38 55