12 april

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 12/4  2017.

Region Halland gick plus 2016 men arbetet
för att nå en hållbar utveckling behöver fortsätta


Regionstyrelsen konstaterar att vi behöver jobba ännu mer med hållbarhet i olika perspektiv för att skapa den bästa livsplatsen för alla invånare och för de som söker skydd och ett tryggare liv hos oss.

Region Halland redovisar ett positivt resultat på 31 mnkr för 2016. Det är 76 mnkr bättre än förväntat. Resultatet har bland annat påverkats positivt av ökade statsbidrag. 

-          Det är glädjande att vi gör ett positivt resultat, men kostnadsutvecklingen är fortsatt för hög inom vården, säger regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson (M). Vi behöver lägga ännu mer kraft på att arbeta långsiktigt tillsammans med våra samarbetspartners för att utveckla vården för invånarna och möta behov av kompetens, nya behandlingar och investeringar i ny teknik.  

Arbetet under året inom regional utveckling, kultur och skola samt hälso- och sjukvården har fokuserat på den framtida utvecklingen, vilket ställer krav på både nya tanke- och arbetssätt.

Slutsatser av arbetet visar att förändringarna börjar ge ekonomiska effekter bland verksamheterna, men på helheten syns endast marginella resultat eftersom andra kostnadsökningar påverkar resultatet negativt. Framtidsarbetet, som i budgeten uppskattades ge ekonomiska effekter på 100 mnkr under 2016 har, inklusive andra redovisade åtgärder som ligger utanför arbetets områden, beräknas till 86 mnkr. 

Några viktiga exempel på arbete som gjorts tillsammans med andra under 2016 är:

  • Bredbandöverenskommelsen, med mål att Halland ska bli det första digitaliserade länet i landet.
  • Trafikförsörjningsprogrammet, där vi tillsammans med kommunerna tar ansvar för att kollektivtrafiken utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.
  • Hälso- och sjukvårdsstrategin med ambitionen att göra en, i nationella jämförelser, redan bra halländsk vård ännu bättre.

Regionstyrelsen beslöt på onsdagen att överlämna årsredovisningen för 2016 till Regionfullmäktige och samtidigt uppmana verksamheterna att fortsätta arbetet med att: långsiktigt höja kvalitén och resurseffektiviteten i hälso- och sjukvård, förändra arbetsmetoderna inom regionen på bredden samt sänka kostnadsutvecklingstakten i Region Halland.

 

Ett steg närmre nytt stationshus i Hede


I dag beslutade regionstyrelsen att godkänna ett förslag till genomförandeavtal för Hede stationshus som ligger i den norra delen av Kungsbacka stad utmed Västkustbanan.

Kungsbacka kommun har tagit fram en omfattande plan för hela stationsområdet vid Hede som också inkluderar planområdet öster om stationen. 

Dagens beslut att godkänna genomförandeavtalet är steg två i en halländsk samplaneringsprocess som är en modell som innebär en gemensam planering mellan parterna Region Halland, de berörda halländska kommuner, Trafikverket och Hallandstrafiken i syfte att öka bostadsbyggande och ett hållbart resande i Halland.

I genomförandeavtalet regleras ansvarsfördelning och parternas ekonomiska åtagande för planering, projektering, byggande samt framtida drift och underhåll av Hede stationshus. Steg ett i samplaneringsprocessen togs den 7 december 2016 då regionstyrelsen tog beslut att anta en avsiktsförklaring för Hede stationshus.

Region Hallands åtagande är att genom Hallandstrafiken AB bland annat ta ansvar för framtida resenärsinformation, biljettmaskin och hyra för ny vänthall samt att bistå med expertstöd till nya programhandlingar där utformning och kostnadsbedömning av det nya stationshuset beskrivs. 

I nästa skede övertas ansvaret för projektering och byggande av stationshuset av Kungsbacka kommun. Kommunen har fått ett statligt bidrag från Trafikverket inom ramen för Stadsmiljöavtalet för byggnation av stationshuset som är villkorat att projektet måste vara genomfört senast den 31 december 2018. Det innebär att planering och projektering av Hede stationshus måste ske skyndsamt.

Läs handlingen in sin helhet här!

Satsning för att stärka Halland som livsmedelslän


Det finns stora möjligheter att utveckla den Halländska livsmedelsnäringen, som är en del av styrkeområdet Grön tillväxt. Ett av tre utpekade styrkeområden i Tillväxtstrategi för Halland för att stärka konkurrenskraften i länet. Därför beviljar nu regionstyrelsen medfinansiering till projektet Hallands Matgille.

Hallands Matgille syftar till att stärka innovations- och konkurrenskraften och skapa fler jobb inom livsmedelssektorn genom att skapa ett starkt kluster av företag och aktörer som tillsammans ska arbeta för att stärka Halland som ett livsmedelslän.

Därför tog regionstyrelsen ett beslut på dagens möte att bevilja medfinansiering med nio miljoner kronor under en treårsperiod till projektet Hallands matgille med Signerat Halland som projektägare. Signerat Halland består av ett 70-tal halländska företag inom livsmedelsproduktion och måltidsturism. Pengarna tas från de regionala medfinansieringsmedlen för EU-projekt och beviljas under förutsättning att projektet beviljas medel ur den Europeiska utvecklingsfonden.

Bakgrund

Livsmedelsbranschen har en central roll i det halländska näringslivet. Det finns en mängd omfattande utmaningar såsom till exempel en stark global konkurrens, men det finns också en mängd goda utvecklingsmöjligheter så som ökat fokus på hållbarhet, digitalisering och nya konsumentpreferenser. Men, det ställer krav på förmågan hos enskilda företag att utvecklas med nya innovativa och hållbara systemlösningar.

Under hösten 2016 påbörjades ett arbete med att ta fram ett livsmedelsprogram för Halland. Arbetet med att genomföra insatser inom ramen för livsmedelsprogrammet har nu startat och sker i samarbete mellan representanter för värdekedjan i den halländska livsmedelsbranschen tillsammans med offentliga aktörer, akademin och olika stödaktörer.

Det etablerade nätverket Signerat Halland vill nu inta en ledande roll i den kommande utvecklingen och implementeringen av livsmedelsprogrammet genom att bilda ett starkt kluster av företag och aktörer i livsmedelskedjan som tillsammans ska stärka Halland som ett livsmedelslän genom projektet Hallands Matgille.

Signerat Halland har därför lämnat en EU-ansökan för Hallands Matgille. Beslut fattas i början av juni av Tillväxtverket. Projektet kommer att pågå under tre år med en sammanlagd budget på 15 miljoner kronor. Regionstyrelsen har beslutat bidra med en medfinansiering på 9 miljoner kronor under förutsättning att EU-medlen beviljas.

 Ärendet finns att läsa i sin helhet här!

Vid dagens möte behandlades också:

 Region Halland gemensamt                

3 Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser 

4 Uppföljning och dialog av genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin och Framtidsarbetet 

5 Region Hallands årsredovisning 2016

6 Resultathantering för 2016

7 Ekonomiskt resultat/Uppföljning – Månadsrapport för Regionstyrelsen/regionkontoret, januari – februari 2017

8 Ekonomiskt resultat/Uppföljning – Månadsrapport för Region Halland, januari – februari 2017

9 Internkontrollplan 2017

10 Projektansökan Livsplats Sverige 2017 

11 Målvärden 2017 per delmål i hälso- och sjukvårdsstrategin och Mål & Budget 2017 

12 Lokalresursplan (LRP) april 2017

13 Redovisning av pågående motioner

14 Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter

15 Anmälan av fattade delegationsbeslut

16 Anmälan av utskottens protokoll

17 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

Hälso- och sjukvård

18 Prehospital psykiatrisk resurs

Regional utveckling

19 Motion om att underlätta integrationen genom avgiftsfria resor för asylsökande flyktingar i enlighet med ”Kalmarmodellen”

20 Genomförandeplan Hede stationshus

21 Medfinansiering av projektet Hallands Matgille

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats:

Föredragningslista
Mötets samtliga handlingar

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 4 maj 2017.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 0705-45 38 55