3 mars

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 1/3 2017.

Halland ska vara rökfritt 2025


Region Halland ställer sig bakom arbetet mot ett rökfritt Sverige 2025. Målet med arbetet är halvera antalet rökare till 2025. 

En halvering av antalet rökare skulle medföra att antalet rökrelaterade sjukdomar minskade drastiskt och därmed också kostnaderna för den stora vårdinsatsen som sjukdomarna kräver.  Arbetet, som regionstyrelsen tog beslut om vid sitt möte på onsdagen, ligger i linje med såväl tillväxt- som hälso- och sjukvårdsstrategin och det pågående tobaksförebyggande arbetet i regionen.

Tobaksbruk, i synnerhet rökning, är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död. Rökare drabbas av många sjukdomar som en direkt eller indirekt följd av sin rökning. Av dessa sjukdomar är hjärt-kärlsjukdomar, KOL samt olika cancerformer de vanligaste. Totalt röker cirka 10 procent av den vuxna befolkningen i Halland. Finansieringen av arbetet sker med medel för sjukdomsförebyggande arbete och förbättrade levnadsvanor i regionkontorets budget för 2017.

Plan för cancerförebyggande arbete
i Västra sjukvårdsregionen


Regionstyrelsen har idag beslutat att ställa sig bakom Cancerpreventionsplan för Västra sjukvårdsregionen 2017 och framåt, en plan som ska fungera som kunskapsstöd för politiker och tjänstemän i det cancerförebyggande arbetet i Halland.  

Cancerpreventionsplanen är kopplad till den nationella cancerstrategin och uppmärksammar den halländska befolkningens levnadsvanor. I planen beskrivs riskfaktorer som övervikt, tobaksrökning och solvanor, som kan påverka nyinsjuknande i cancer samt olika förebyggande aktiviteter. Arbetet finanserias inom Regionkontorets budget för 2017 och lokala nämnders utvecklingsmedel. 

Årets tillväxtarbete rapporteras till Näringsdepartementet


På dagens möte ställde sig regionstyrelsen bakom Region Hallands årliga rapport till Näringsdepartementet som sammanfattar det regionala utvecklingsarbetet för år 2016. 

Region Halland har ett statligt uppdrag att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Varje år ska resultatet av årets tillväxtarbete redovisas till Näringsdepartmentet enligt en viss struktur med sju återrapporteringskrav. Dessa handlar bland annat om de viktigaste insatserna under året, om samverkan med länsstyrelsen, om integration, mångfald och jämställd regional tillväxt och om miljödriven näringslivsutveckling och energi. – Jag kan med stolthet konstatera att vi i Halland tillsammans presterar en stor mängd insatser, processer och utvecklingsprojekt för att skapa tillväxt och utveckling inom en mängd olika områden, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Tillväxtstrategi för Halland har lagt grunden för en gemensam målbild i det gemensamma arbetet. Det skapar förutsättningar så att alla aktörer och parter som arbetar med tillväxtfrågor drar åt samma håll och prioriterar det som ger mest utväxling för hela Halland.

Ett axplock från året som gått
Region Halland lagt grunden för ett generellt företags- och innovationsstöd som är långsiktigt finansierat. Där ingår Timbanken, Utvecklingscheckar och FoU-checkar via Almi samt Affärsutvecklingsprogram via Almi och Connect.  
Hallands tre styrkeområden är Grön tillväxt, Hälsoinnovation och Besöksnäringen. Inom Grön tillväxt har Arena Grön Tillväxt utvecklats under året för att stödja utvecklingen av nya biobaserade produkter och tjänster och finansieras med stöd från regionala strukturfondprogrammet. För styrkeområde besöksnäringen har 2016 varit ett betydelsefullt år då Destination Halland 2020, ett treårigt EU-finansierat projekt med syfte att utveckla den halländska besöksnäringen startat.
Ett nytt trafikförsörjningsprogram Kollektivtrafik för en hållbar utveckling, Halland 2035 samt en regional systemanalys, Transportsystem för en hållbar regional utveckling – Halland 2035 har antagits under året som skapar en plattform för ökad samplanering där kollektivtrafiken är en pusselbit i samhällsutvecklingen i hela sydvästra Sverige.
Ett nytt Sverigeunikt samarbete med en upphandlad samarbetspartner för en länsövergripande och sammanhållen utbyggnad av höghastighetsbredband i hela Halland.
17 nya utvecklingsprojekt kring inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning.
Insatser och samarbetsprojekt kring skolutveckling, kompetensförsörjning, god matchning via till exempel Kompetensplattform Halland, From Great to excellent och Välmående ger resultat.
Projekt för att bidra för bättre integration med Språkstart Halland.

Fortsatt erbjudande om utvecklingscheckar
till halländska företagare


Utvecklingscheckar är ett av flera verktyg i Hallands företags- och innovationsstöd och syftar till att stimulera till innovation och förnyelse hos Hallands företag.

Region Halland har nu beslutat att förlänga och utöka ramen för utvecklingscheckar till 11 miljoner kronor år 2017–2019. Efterfrågan på utvecklingscheckar har varit mycket god redan från start och intresset har ökat. För att möta efterfrågan beslöts också att sänka maxbeloppet på utvecklingschecken till 100 000 kr från 150 000 kr för att medlen ska räcka till fler företag. Målsättningen är att 30 % av beviljade medel ska gå till företag som ägs eller drivs av kvinnor.– Utvecklingscheckar är en bra, lättförståelig och beprövad metod att driva på omställning och utveckling i små och medelstora företag, säger Dag Hultefors ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.– Med utvecklingschecken som ett verktyg i Hallands generella företags- och innovationsstödsystem vi vill stimulera till innovation och förnyelse av det halländska näringslivet samt att öka konkurrenskraften hos de halländska företagen som på sikt kan skapa nya arbetstillfällen och ökad hållbar tillväxt, avslutar Dag. 

Vid dagens möte behandlades också:

Region Halland gemensamt
Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
Årsredovisning 2016 regionstyrelsen
Svar på motion angående effektivare rapportering och uppföljning
Svar på motion angående att rapportera miljövinster i verksamheten
Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter1
Anmälan av fattade delegationsbeslut1
Anmälan av utskottens protokoll
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 

Regional utveckling
Avsiktsförklaring Markarydsbanan

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats:
Föredragningslista
Handlingar
Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 12 april 2017. 

För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 0705-45 38 55