3 maj

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde 3/5 2017.

E-tjänster allt populärare bland hallänningarna


Primärvården i Halland gör i stort goda resultat 2016. Användningen av e-tjänster har, till exempel, ökat betydligt. Det visar rapporten som presenterades för regionstyrelsen på onsdagen om hur närsjukvården har utvecklats under året.

Resultatet från 2016 visar att Halland ligger i topp i riket när det gäller vilket förtroende som invånarna har för sin vårdcentral. 71 procent av hallänningarna har stort eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna.

­– Det är glädjande att primärvården ligger i topp i en nationell jämförelse, säger regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson (M), men att läkartillgängligheten skiljer sig så mycket åt mellan olika vårdcentraler är oroande.

Tillgänglighetsmätningarna visar att Halland ligger på en något lägre nivå vad gäller läkarbesök och telefontillgänglighet än riket i övrigt. Under 2016 fick 88 procent av de patienter som behövde träffa en läkare besökstid inom vårdgarantins gräns ­ sju dagar. Det är än minskning av tillgänglighet jämfört med 2015. Spridningen mellan vårdcentraler är stor – från 56 procent till 100 procent. Senaste mätningen av telefontillgängligheten i primärvården visar att 87 procent av samtalen besvaras samma dag, jämfört med 88 procent i riket.

Användningen av e-tjänster har ökat under året. Målet är att dessa tjänster på sikt ska vara huvudvägen in till vården istället för telefon. Antalet ärenden till vårdcentralerna uppgick under året till 66 000 jämfört med 45 000 under 2015, en ökning med ungefär 45 procent vilket är långt över målet.

Av hallänningarna är 45 procent listade på en privat vårdenhet och 55 procent på en i offentlig regi, vilket innebär att de privata enheterna har ökat sin andel något under året. Antalet listade patienter på vårdcentralerna varierar mellan 550 och 14 500 per vårdcentral. En snittvårdcentral i Halland har ansvar för cirka 6 600 patienter.

Det totala antalet besök på vårdenheterna ligger på en oförändrad nivå jämfört med 2015. Däremot har antalet vårdkontakter till psykolog, kurator, psykoterapeut och samtalsterapeut ökat med 20 procent sedan 2014. 

Årsuppföljningen av Vårdval Halland närsjukvård 2016 ger en överblick av hur verksamheten i närsjukvården har utvecklats under året. Rapporten baseras på regionala och nationella datakällor samt kvalitetsrevisioner ute på vårdenheterna.

 

Campus Varberg får fyra forskningstjänster


Tillgången till välutbildade sjuksköterskor i framtiden ska förbättras genom en satsning på utbildning och forskning. Det beslöt regionstyrelsen på onsdagen. Samarbete med Högskolan i Halmstad ska utökas för att i första hand stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen på Campus Varberg.  Beslutet innebär, bland annat, att Region Halland tillsammans med Högskolan Halmstad finansierar fyra doktorandtjänster på Campus Varberg med start i januari 2018. Diskussionerna om utökat samarbete har även inkluderat Varbergs och Kungsbacka kommun 

 

Vid dagens möte behandlades också:

 

Region Halland gemensamt

 • Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
 • Översiktlig information om hälso- och sjukvårdsutskottets genomförandeplan av Hälso- och sjukvårdsstrategin
 • Ekonomiskt resultat/Uppföljning
 • Målvärden 2017 per delmål i hälso- och sjukvårdsstrategin och Mål & Budget 2017 samt förslag om tilläggsindikatorer
 • Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av utskottens protokoll
 • Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

Hälso- och sjukvård

 • Kontinuitetsprincip för vårddokumentation
 • Rapport Kvalitetsrevisioner i Vårdval Halland Närsjukvård hösten 2016
 • Prioriterade områden för FoU projekt 2018

Regional utveckling

 • Förberedelser för en tågstation och utveckling av ett stationssamhälle i Väröbacka – avsiktsförklaring om samplanering

 

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats:
Föredragningslista
Mötets samtliga handlingar

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 7 juni 2017.

 För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 0705-45 38 55