7 juni

Nyheter från regionstyrelsens sammanträde 7/6 2017.

Skärpta krav ska få bukt med kostnadsökningarna


Regionstyrelsen gav på onsdagens styrelsemöte driftsnämnderna i uppdrag att sänka kostnadsökningstakten samt att arbeta aktivt med att minska användandet av inhyrd personal. Resultatet av arbetet ska återrapporteras till regionstyrelsen regelbundet.

 Region Halland gör enligt Uppföljningsrapport 1 ett resultat efter årets tre första månader på minus 12 mnkr, vilket är 48 mnkr bättre än den periodiserade budgeten. Jämfört med motsvarande period föregående år är det en förbättring med 36 mnkr.

Hälso- och sjukvården har försämrat resultatet med 12 mnkr, medan regionens övriga verksamhet har förbättrat resultatet med 48 mnkr, jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet för helåret prognostiseras till minus 77 mnkr, vilket är 94 mnkr sämre än budget.

– Tillgängligheten inom vården har förbättrats något i början på året vilket är glädjande, säger regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson, men arbetet för att sänka kostnadsökningstakten måste bli effektivare.

Kostnaderna fortsätter att öka inom tre områden: EU-vård, läkemedel och inhyrd personal. Kostnaden för inhyrd personal har, till exempel, ökat och är nu 14,6 mnkr över motsvarande siffra förra året Arbetet med att fördela arbetsuppgifter mellan olika yrkesroller på ett smartare sätt har hittills inte fått tillräcklig effekt.

Inkomsterna – skatter och bidrag – beräknas öka med 5,4 procent för hela året 2017 medan prognosen för nettokostnadsökning vid årets slut pekar på 6,0 procent.

Investeringarna 2017 uppskattas till 524 mnkr fördelat på utrustning med 272 mnkr, fastigheter 220 mnkr och infrastruktur bredband på 30 mnkr.

Antal anställda har ökat med 62 stycken i snitt de senaste 12 månaderna. Sjukfrånvaron för perioden januari–mars är på 5,9 procent, vilket är något lägre än samma period förra året.

  

Hållbarhet genomsyrar Mål och budget 2018


Regionstyrelsen beslutade på onsdagen att föreslå fullmäktige att anta Mål och Budget 2018 och ekonomisk plan för 2019–2020.

Budgeten för 2018 visar på ett positivt resultat på 16 mnkr. Den innefattar en kostnadsminskning med 138 mnkr inom hälso- och sjukvårdssystemet. Skattesatsen på 10,82 kronor och patientavgifter föreslås bli oförändrade 2018.

Hållbarhet i fokus

Det går bra för Halland och med Mål och budget 2018 fortsätter vi arbetet med att nå visionen Halland – bästa livsplatsen. Utvecklingen ska tydligare utgå från de tre hållbarhetsaspekterna; Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, vilket ska genomsyra alla regionens ansvarsområden.

– Genom att utnyttja våra möjligheter ska Halland inte bara bidra till sin egen utveckling utan även till att de nationella och internationella målen uppfylls, säger regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson (M).

Välfärden behöver utvecklas – med invånarnas behov i centrum – för att den ska bli resurseffektiv.

– Invånarnas behov ska mötas tidigt och nära och det ställer ökade krav på väl fungerande samverkan mellan och inom verksamheterna, säger Stefan Bengtsson (C).

Designlabb ska skapas

Satsningar på att digitalisera Halland fortsätter. Utbyggnaden av bredband kommer att fortsätta och fler initiativ tas för att digitalisera våra verksamheter.

– Ett designlabb kommer att skapas för att accelerera vår förmåga att ställa om till digitala arbetssätt, tjänster och invånarmöten, säger Dag Hultefors (M), ordförande för regionstyrelsens tillväxtutskott.

Beredningsgrupp tillsatt

En framgångsfaktor för genomförandet av den nya hälso- och sjukvårdsstrategin är att hitta gemensamma lösningar för hög kvalitet och flödeseffektivitet.

– För att bättre samordna frågor som berör sjukvården och öka förändringstakten har regionstyrelsen idag tillsatt en beredningsgrupp som består av presidierna i närsjukvården, psykiatrin, ambulans diagnostik hälsa samt arbetsutskottet i Hallands sjukhus och hälso- och sjukvårdsutskottet, säger Tommy Rydfeldt (L).

Hög välfärd kostar

Kostnaderna för välfärd fortsätter att öka som en följd av, bland annat, befolkningstillväxten.

– Det gäller därför att hitta långsiktiga lösningar, säger Niklas Mattsson (KD). Det kan ske med hjälp av digitalisering, ny teknik och ändrade arbetssätt.

Regionen ska aktivt medverka till att reducera klimatstörande utsläpp. Det arbetet sker i samverkan mellan olika aktörer, i olika projekt och i de egna verksamheterna.

– Regionen har som mål att reducera koldioxidutsläppen med 80 % till 2025 i våra egna verksamheter, säger Elisabeth Falkhaven (MP). Vi ska vara ett föredöme i klimat- och miljöarbetet.

 

Vid dagens möte behandlades också:

Region Halland gemensam
1 Justering
2 Godkännande av föredragningslista
3 Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiskaallianser
4 Uppföljning och dialog av genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin (Framtidsarbetet)
5 Uppföljningsrapport 1, 2017 för regionstyrelsen
7 Politisk beredningsgrupp
8 Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland 2017-2026
10 Fastställande av skattesats 2018
11 Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård
12 Försäljning av Fjällaregård, Plönninge 1:6 samt del av 1:4
13 Medgivande till försäljning av fastigheten Broktorp 11, Halmstad
14 Borgen för refinansiering högkostnadskomponenter, AB Transitio
15 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
16 Revidering i Svenskt Ambulansflygs förbundsordning
17 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Halland för verksamhetsåret 2016
18 Lokalresursplan (LRP) juni 2017
19 Beslut om remittering rörande yttrande över valkretsindelning
20 Val till Samverkansgrupp Varbergstunneln
21 Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
22 Anmälan av fattade delegationsbeslut
23 Anmälan av utskottens protokoll
24 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

Hälso- och sjukvård
25 Regionala priser och ersättningar för Västra sjukvårdsregionen 2017
26 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2017
27 Överenskommelse avseende SärNär
28 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017

 

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats:

Föredragningslista

Mötets samtliga handlingar

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 30 augusti 2017.

 

 För mer information, kontakta gärna:

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 0705-45 38 55