8 februari

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde den   8 februari 2017.

Tre fokusområden för Halland i EU-sammanhang

EU fattar en stor mängd beslut som är viktiga och påverkar utvecklingen i en region.  Därför är Region Halland sedan den 1 januari i år medlemmar i Småland Blekinge Halland South Sweden. Medlemskapet skapar möjlighet för Halland som region att påverka i prioriterade frågor på den internationella arenan.

På onsdagens möte ställde sig regionstyrelsen bakom ett länsspecifikt dokument som beskriver Hallands inriktning av prioriterade frågor. Varje medlem i Småland Blekinge Halland South Sweden tar fram ett sådant dokument och tillsammans blir det inriktningen i det gemensamma EU-arbetet för Småland Blekinge Halland South Sweden för EU-arbetet år 2017.
 
I Hallands länsspecifika dokument pekas tre fokusområden ut som utgår från Tillväxtstrategi för Halland och Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland som är av internationell karaktär. De tre fokusområdena är:

  • Tillämpad hälsoteknik
  • Bioekonomi och grön innovation
  • Infrastruktur

- Samarbetet med Småland och Blekinge ger Halland förutsättningar och är en viktig pusselbit för vår möjlighet att påverka på EU-nivå i prioriterade frågor, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Kontor och representanter i Bryssel

Brysselkontoret Småland Blekinge Halland South Sweden har som uppgift att arbeta med intressebevakning och påverkansarbete utifrån medlemmarnas prioriterade inriktning. De som arbetar i Bryssel är parternas förlängda arm på plats och har även till uppgift att tillgodose medlemmarna med information och kunskap. De har också som uppgift att samordna eventuella studiebesök och enskild närvaro i Bryssel.

Läs mer på

Småland Blekinge Halland South Swedens webbplats

Gemensamt sydsvenskt infrastrukturinspel till nationella transportplan

Halland är en av de sex parter inom Regionsamverkan Sydsverige som undertecknat positionspappret ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” från 2106.

Inför Nationell transportplan 2018-2029, som upprättas under 2017 av Trafikverket på uppdrag av regeringen, har nu Regionsamverkan Sydsverige ytterligare konkretiserat de gemensamma prioriteringarna för utvecklingen av transportsystemet: Interregional tillgänglighet, Sammanknutet Sydsverige, Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter.

- Det gemensamma sydsvenska inspelet ”Sydsvenska prioriteringar” är ett bra exempel på gränsöverskridande och funktionsbaserad samverkan, säger Dag Hultefors ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Vi konkretiserar och lyfter här upp de största satsningarna som är av gemensam betydelse för Sydsverige, tyngdpunkten ligger på en kapacitetshöjning för att säkerställa Södra stambanans och Västkustbanans funktioner både på kort och lång sikt. En aktiv samplanering är av mycket stor vikt för hela järnvägsnätet, inte minst för Halmstad C och för regionala banorna som exempelvis Markarydsbanan, avslutar Dag.

Vid dagens möte behandlades också

Region Halland gemensamt 
  3 Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
  4 Uppföljning och dialog av genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin och
     Framtidsarbetet
  5 Ekonomiskt resultat/uppföljning
  6 Lokalresursplan (LRP) februari 2017
  7 Reinvestering anestesistationer Hallands sjukhus
  8 ePlan 2017
  9 Yttrande över motion om Integrera jämställdhet systematiskt i Halland
10 Yttrande över motion om mångkulturellt bokslut
11 Länsspecifikt dokument för Halland – Brysselkontoret
12 Val av en ledamot och en ersättare i Öresundståg AB styrelse
13 Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter
14 Anmälan av fattade delegationsbeslut
15 Anmälan av utskottens protokoll
16 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

Hälso- och sjukvård
17 Yttrande över motion om ”Utred möjligheten och vinsterna med att börja använda elektronisk dosett”
18 Yttrande över motion om ”Utred möjligheten att införa brukarstyrd inläggning”
19 Avtal – I väntan på ambulans (IVPA)

Regional utveckling
20 Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet
21 Tilläggsavtal Varbergstunneln
22 Sydsvenska infraprioriteringar

Regiokontoret
23 Information om verksamhetsplan 2017 för regionkontoret

Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats.

Föredragningslista 
Handlingar

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den 1 mars 2017.

För mer information, kontakta gärna

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, 0767-83 53 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 0705-45 38 55