8 november

Nyheter från regionstyrelsens sammanträde 8/11 2017.

Remissvar till Trafikverket

Västkustbanan är högsta prioritet för Halland

Regionstyrelsen ställde sig på onsdagen bakom ett yttrande angående Trafikverkets förslag till ”Nationell plan för transportsystemet 2018–2029”. I sitt remissvar pekar regionen, bland annat, på att:

  • Den fortsatta utvecklingen av Västkustbanan är högsta prioritet för Halland, i första hand gäller det ökad kapacitet på Halmstad C samt dubbelspår längs med hela sträckningen.
  • Upprustningen av de regionala järnvägarna som fyller viktiga funktioner genom att binda samman Halland med angränsande arbetsmarknader.
  • Halland bidrar till Sveriges tillväxt med ökat bostadsbyggande, ökad sysselsättning och ett mer hållbart resande.

I sitt svar konstaterar regionen också att ”1992 beslutade riksdagen om en utbyggnad till dubbelspår på hela Västkustbanan. Det är nu 25 år sedan. Vi förutsätter att regeringen står fast vid de föreslagna investeringarna på Västkustbanan så att beslutet äntligen kan verkställas”.

 

Vid dagens möte behandlades också:

Region Halland gemensamt

  4. Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser 2017

  5. Uppföljning och dialog av genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategin

  6. Återkoppling av Region Hallands deltagande i nätverket Hälsa och demokrati

  7. Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter

  8. Anmälan av utskottens protokoll

  9. Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

10. Månadsrapport januari–september 2017 för Regionstyrelsen

11. Månadsrapport januari–september 2017 för Region Halland

12. Förtydligande av arvodesreglemente rörande ersättning för ledsagare

13. Revidering av driftnämnden kultur och skolas reglemente med anledning av nya villkor från Folkbildningsrådet

14. Redovisning av pågående motioner november 2017

15. Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden

16. Digitalisering av Regionfullmäktiges sammanträden

17. Förslag till ny bolagsordning samt nytt aktieägaravtal för Öresundståg AB 

18. Svar på revisionsrapport angående kontroll av legitimation m m vid anställning och inhyrning av personal

19. Överenskommelse om fastighetsbildning Varberg Getakärr 6:16

20. Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål 2018

21. Vårdval Halland specialiserad öppenvård – mål och ersättning 2018    

23. Kvalitetspris i Region Halland 2017

24. Tandvårdstaxor 2018, barntandvårdspeng, karensbelopp och procentuell avsättning av barntandvårdspengen för riskfond 1 och fri tandvård t o m 22 år

25. Akademisk kompetensutveckling för tandsköterskor till tandhygienister

27. Regional infrastrukturplan 2018–2029

28. Projektavtal Marieholmtunnelns anslutningar

29. Information om Västsvenska paketet – Kommunikation – Samarbetsavtal

 

 Samtliga handlingar finns att läsa på Region Hallands webbplats:
Möteshandlingar

Nästa möte har regionstyrelsen onsdagen den13 december 2017.


För mer information, kontakta gärna:
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, 070-595 60 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, 0705-45 38 55