Häckfågelinventering av Ränneslövs ängar

Utgivare
Aquarius
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Effekten av de anlagda våtmarkerna är starkt positiv för fågellivet i området och syns dels om man jämför Smedjeån före och efter våtmarksanläggningen, och dels om man jämför Smedjeån efter våtmarksanläggning med inventeringen av Menlösabäcken. Det var inga större skillnader vad gäller fågelfaunan i Smedjeån (Ränneslövs ängar) mellan denna inventering och den som genomfördes 2007 (då våtmarkerna var anlagda). Den lilla nedgång som noterades kan möjligen beror på att det finns viss tendens till att våtmarkerna och området runt dessa är å gång att växa igen något.