Markägares motiv för att anlägga våtmarker

Utgivare
Aquarius
Utgivningsår
2010
Beskrivning

För att minska näringsläckaget från jordbruksmark via vattendrag till havet ges i Sverige bidrag till privata markägare genom olika åtgärdsprogram. Målet har varit att erhålla 12 000 hektar anlagda våtmarker 2010. Målet kommer dock inte att uppnås. Ett av skälen kan vara att markägarna har andra motiv än ekonomiska när de väljer att anlägga, eller avstå från att anlägga, en våtmark. För att öka förståelsen för markägares syn på miljö, markanvändning och vattenförvaltning och att identifiera motiv för att anlägga våtmarker genomfördes en kvalitativ studie i södra Halland.

Anna Hansson, Eja Pedersen, Stefan Weisner

Våtmarkscentrum, Högskolan i Halmstad, 2010