Översvämningar i jordbrukslandskapet orsak, verkan och lösningar

Utgivare
Aquarius & Länsstyrelsen i Hallands län
Utgivningsår
2010
Beskrivning

Översvämningar i jordbrukslandskapet orsak, verkan och lösningar

Exempel från Smedjeåns avrinningsområde

Vi lever i en tid med pågående klimatförändringar som för jordbrukets del innebär situationer med vattenbrist men också ökad risk för översvämningar. Rapporten är en övergripande analys av Smedjeåns hydrologi och geomorfologi som kan utgöra underlag för långsiktig förvaltning av vattensystemet. Resultatet visar att avrinningsområdet kan delas in i två delar, ett låglänt område i nedre delen av avrinningsområdet som till största del domineras av jordbruk. Den övre delen av avrinningsområdet domineras av skogsbruk i moränområden.