Uppföljning av markägares tidigare intresse att anlägga våtmarker

Utgivare
Aquarius
Utgivningsår
2011
Beskrivning

Sverige har satt upp olika miljömål varav ett delmål kallas ”myllrande våtmarker”: I odlingslandskapet ska minst 12 000 ha våtmarker och småvatten anläggas eller återställas fram till år 2010.

Sedan år 2000 har 7 322 hektar våtmarker anlagts eller restaurerats i odlingslandskapet, merparten i södra Sverige genom landsbygdsprogrammet. Med den takten kommer målet troligen att nås först efter 2015.

I Halland har Länsstyrelsen för tiden fram till 2010 upprättat ett regionalt miljömål för ”myllrande våtmarker”, där 700 ha nya våtmarker skall anläggas. Totalt för perioden 2000-2010 har det dock hamnat på enbart ca 430 hektar. 5(12)

Föreliggande studie skall försöka ge svar på vad markägarna anser om utbyggnadstakten, vad de anser vara hindren och hur de själv ställer sig till frågan om fler våtmarker på deras ägor.

Finns det fortfarande kvar lämpliga lägen för dammar/våtmarker inom Smedjeåns avrinningsområde, där markägarna kan tänka sig upplåta mark och där platserna har goda förutsättningar för effektiv näringsretention och stor biologisk mångfald?