En fördjupning av rapport 8 ”Hälsa på lika villkor”

Utgivare
FoUU-enheten Närsjukvården
Utgivningsår
2007
Beskrivning

Den psykiska ohälsan har ökat markant sedan 1990-talet bland vuxna i Sverige. Den största ökningen ses bland yngre kvinnor. Detta ses bland annat på en ökad andel självskattad psykisk ohälsa i befolkningsundersökningar, en ökad användning av mediciner mot ångest och depression samt en ökad sjukskrivnings- frekvens för psykiska diagnoser.

Statens folkhälsoinstitut genomförde år 2004 en nationell befolkningsenkät för att kartlägga det allmänna hälsoläget i Sverige. Halland deltog med ett extra urval individer för att kunna kartlägga hallänningarnas hälsa och för att kunna göra regionala och nationella jämförelser. Enkäten skickades ut till cirka 5600 hallänningar. De halländska resultaten från enkäten fi nns sammanställda i rapporten ”Hälsa på lika villkor” 2005. I denna enkätundersökning fann man att den yngsta åldersgruppen 18-29 år rapporterade sämst psykiskt välbefi nnande av alla åldersgrupper. Flera intressenter bland tjänstemän och politiker har efterfrågat en fördjupad analys för åldersgruppen 18-29 år avseende den psykiska ohälsan.