Rapport nr 10 - Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Halland, en utvärdering av utbildningsinsatser

Utgivare
FoU-enheten, Närsjukvården Landstinget Halland
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Andelen vuxna med övervikt eller fetma har ökat kraftigt i Sverige. Den fysiska aktivitetsnivån har stadigt minskat och alkoholkonsumtionen har ökat. Mer än hälften av befolkningens förlorade friska levnadsår på grund av sjukdom och död är kopplade till riskfaktorerna tobak, alkohol, kost och motion. Hälso- och sjukvården i Halland har under flera år satsat på att öka medarbetarnas kunskaper om livsstilens betydelse för hälsan och om hur man stärker motivation hos invånarna istället för att komma med ”pekpinnar”. Nu har vi utvärderat denna satsning och ser klara förbättringar. Utvärderingen och de resultat vi ser hos befolkningen presenteras i rapporten.

Författare
Katarina Larborn, Mats Bertheden, Håkan Bergh (red).

Pris: 80 kr - för kunder utanför Region Halland

Beställ