Rapport nr 11 - Hur mår hallänningen?

Utgivare
FoUU Halland
Utgivningsår
2010
Beskrivning

Cirka 6 000 hallänningar mellan 18-84 år har besvarat en enkät om bl a sin hälsa, tandvård, levnadsvanor, arbete, trygghet och sociala relationer. I studien jämförs Hallands resultat med rikets. Dessutom jämförs Hallands kommuner med länet. En jämförelse görs även med resultat från förgående studie, som genomfördes 2004. Det finns områden som visar förbättringar, men också sådana där hälsoläget försämrats.Några positiva halländska resultat är att ett något större andel personer i Halland än i riket rapporterar ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd, stressen är något mindre, fler personer är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag än i riket samt färre är oroliga att förlora sina jobb.

I studien framgår dock att hälsan är ojämnt fördelad och att detta till stor del beror på olika livsvillkor och levnadsvanor. Man ser en tydlig skillnad mellan mäns och kvinnors hälsa, hälsan är genomgående sämre för de mest socialt och ekonomiskt utsatta och dessa har också flera hälsorisker.

Avsikten är att rapporten ska vara ett underlag för det praktiska folkhälsoarbetet i det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet i Halland.

Författare
Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Håkan Bergh, Katarina Haraldsson, Eva-Carin Lindgren, Mayvor Ström

Pris: 80 kr - för kunder utanför Region Halland

Beställ