Rapport nr 8 - Hälsa på lika villkor

Utgivare
FoU-enheten, Primärvården Halland
Utgivningsår
2005
Beskrivning

Cirka 5000 hallänningar mellan 18-84 år har besvarat en enkät om bl a sin hälsa, tandvård, levnadsvanor, arbetsmiljö, värk samt trygghet och sociala relationer. I studien jämförs för första gången Hallands resultat med riket. Dessutom jämförs Hallands kommuner med länet.

Ett avsnitt i rapporten belyser också skillnaden mellan östra och västra delarna av Halmstad, beträffande hälsoläget. Några positiva halländska resultat är att en något större andel personer i Halland än i riket rapporterar ett bra eller ett mycket bra självskattat allmänhälsotillstånd, fler personer är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag än i riket samt de flesta trivs i Halland med sina arbetsuppgifter.

I studien framgår att hälsan är ojämnt fördelad och att detta till stor del beror på olika livsvillkor och levnadsvanor. Man ser en tydlig skillnad mellan mäns och kvinnors hälsa, hälsan är genomgående sämre för de mest socialt och ekonomiskt utsatta och dessa har också flera hälsorisker. Halland har en hög andel riskkonsumenter av alkohol framför allt hos yngre samt en hög andel med övervikt framför allt bland män. Man har också en hög andel med nedsatt psykiskt välbefinnande framför allt bland kvinnor och bland yngre. Dessa resultat för Halland ses också för riket.

I Halland har Landstinget och kommunerna gemensamt framtagit en folkhälsopolicy. En viktig del i uppföljningen av folkhälsopolicyn är att veta hur befolkningen mår och hur hälsan förändras över tid. Avsikten är att rapporten skall vara ett underlag för det praktiska folkhälsoarbetet i det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet i Halland.

Författare
Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Håkan Bergh, Katarina Haraldsson, Eva-Carin Lindgren, Marie Lydell, Jörgen Månsson, Eva Wendt

Pris: 80 kr - för kunder utanför Region Halland

Beställ