Hallands hamnar och Kombitrafik

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2011
Beskrivning

Huvudsyftet med denna rapport är i första hand att beskriva hamnarnas förutsättningar att utvecklas som intermodala noder för att därigenom kunna bidra till att utveckla system för hållbara transporter där respektive transportsätts fördelar tas till vara så bra som möjligt.

Hallands tre hamnar kan utifrån sett och vid en första anblick upplevas relativt lika men vid ett närmare betraktande finner man stora skillnader i organisation, inriktning och verksamhet. Även de fysiska förutsättningarna är olika.

Hallandshamnarna, liksom flera av Sveriges 52 allmänna hamnar, befinner sig i en brytningstid. Sjötransporter ändrar karaktär och allt mer gods enhetsbereds. Samtidigt hårdnar konkurrensen om godset. De stora hamnarna växer och är sedan länge i gång med kapacitetshöjande investeringar. Parallellt med detta växer de stora landtransportörerna vilka bygger egna system för lagring, transport, etc. Vidare är de fartyg som byggs idag större än sina föregångare i såväl längd, bredd och djupgående. Samtidigt står hamnarnas ägare inför stora och svåra investeringsbeslut, inte bara för att underhålla hamnanläggningar och farleder utan kanske framförallt när det gäller ambitionen att knyta staden närmare vattnet.

Utifrån detta resonemang och den information som delgetts är det utredningens uppfattning att Hallandshamnarna och deras ägare står inför ett antal avgörande beslut:

  • Hur skall staden och hamnen utvecklas?
  • Vilken verksamhet skall hamnen driva?
  • När och vilka investeringar måste göras?
  • Hur skall nya investeringar finansieras?
  • Hur skall den lokala infrastrukturen för väg och järnväg dimensioneras?

När det gäller huvudfrågan - att utveckla järnvägstrafiken till och från hamnen och då framförallt kombitrafik är det utredningens slutsats att den enskilt viktigaste frågan är:

Hur skall hamnen och logistikverksamheten i kommunen utvecklas för att kunna attrahera tillräckliga godsvolymer för att uppfylla de krav som ställs på en fungerande kombiterminal utan att därför motverka planerna för utvecklingen av staden?