Regional infrastrukturplan 2010-2021

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2010
Beskrivning

Region Hallands fullmäktige fastställde 2010 infrastrukturplan för Halland för åren 2010-2021. Utbyggnad av Västkustbanan genom Varberg pekas ut som den absolut viktigaste satsningen för Halland. Av ramen för infrastruktursatsningar på 1 060 miljoner kronor, föreslås 210 miljoner kronor gå till samfinansiering av en dubbelspårsutbyggnad, inklusive resecentrum i Varberg. Medel avsätts också för att förbättra tillgängligheten i kollektivtrafikens huvudnät, bland annat genom en stor medfinansiering ur den regionala ramen av ett resecentrum i Halmstad.

I planen finns ett nystartat vägobjekt och det är utbyggnaden av väg 940 Rösan – Forsbäck på Onsalahalvön i Kungsbacka. Det är ett stort och angeläget projekt med hög samhällsekonomisk lönsamhet och stor betydelse för den regionala utvecklingen i Halland.

Planen innehåller också betydande satsningar på trafiksäkerhet och på gång- och cykelvägar, bland annat prioriteras en bilfri cykelled genom Halland, Kattegattleden, som är ett pilotprojekt av nationellt intresse när det gäller att utveckla cykelturism. Infrastrukturplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kan laddas ner här till vänster.