Strandskyddsutredningen

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Attraktivt boende i Halland

Att det finns attraktiva boendemiljöer är viktigt för Halland. Det får fler att vilja flytta hit och fler att välja att stanna i sin hembygd. Särskilt viktigt är att det finns bra boendemiljöer på landsbygden. Där det bor människor finns förutsättningar för bibehållen eller förbättrad tillgång på service och möjlighet för företag att etablera sig.

Strandskyddsutredningen

Under 2008 och 2009 har en utredning om strandskyddet i Halland pågått, i ett samarbete mellan Region Halland, de halländska kommunerna och Länsstyrelsen. Syftet med utredningen är att få en tydlig bild över var strandskydd gäller i Halland, men också att pröva om det finns områden där strandskyddet kan förändras för att skapa förutsättningar för attraktiva boenden i Hallands inland.

Utredningen har haft två viktiga utgångspunkter: strandskyddet längs kusten berörs inte och förslag på förändringar får inte stå i konflikt med strandskyddets syften, dvs att skydda allemansrätten och biologiska värden.

Utredningen beskriver hur vi definierar olika typer av vattenytor och vattendrag och var strandskyddet gäller i Halland idag. Varje kommun i Halland har också fått peka ut exempel på områden vid sjöar och vattendrag där man skulle vilja förändra strandskyddet för att skapa attraktiva boendemiljöer. För dessa områden har utredningen gjort en bedömning av möjligheterna att förändra strandskyddet.

Du kan också ladda ner pdf-filer med kartor som beskriver strandskyddet i Hallands kommuner.

Regionstyrelsen har behandlat utredningen och beslutade att lämna över den till länsstyrelsen och de halländska kommunerna.