Skogs- och träindustrin Halland 2007-2012

Utgivare
Region Halland
Beskrivning

Region Halland har under 2014 arbetat fram och antagit en "Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020". Bakom strategin ligger en omfattande process där många människor har mötts och samtalat om framtiden och tillväxtfrågor. Strategin bygger på tre hörnstenar; Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i arbete.

Denna rapport har tagits fram för att få ett kunskapsunderlag om den halländska skogs- och träindustrin inför det fortsatta arbetet med att genomföra Tillväxtstrategin.