Strukturomvandlingens geografi i Hallands län

Utgivare
Region Halland, SWECO
Utgivningsår
2017
Beskrivning

I denna rapport analyseras och illustreras utvecklingen av Hallands näringsliv
sedan millennieskiftet.