Ambulans, diagnostik och hälsa anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg

Ambulans, diagnostik och hälsa anmäler omhändertagandet av en patient i samband med en trafikolycka till Inspektionen för vård och omsorg.

Den aktuella händelsen inträffade under hösten 2016 i form av en allvarlig trafikolycka i Falkenbergs kommun där två personbilar kolliderade och sammanlagt sex personer fördes till sjukhus.

Anmälan gäller omhändertagandet av föraren av den ena personbilen. Personen avled senare på sjukhus till följd av sina skador. Verksamheten har utfört en ingående händelseanalys och med anledning av de förbättringsmöjligheter som där framkom har man valt att anmäla händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information kontakta: Frozkhan Jainul-Abdeen, chefläkare, tfn 035-13 10 00

Pressmeddelandet publicerat av:
Marie-Louise Thärnå, kommunikatör, 070-644 23 52

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
• Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria