Ambulanssjukvården Halland anmäler händelser enligt lex Maria

Ambulanssjukvården i Halland anmäler tre händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Chefläkaren för Ambulanssjukvården i Halland har fattat beslut om att tre olika händelser ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Händelserna inträffade under november och december 2017 och de bedöms ha inneburit en patientsäkerhetsrisk.

Alla tre händelserna rör sig om fördröjning av transport till sjukhuset som var undvikbar. Bedömningen är att det finns risk med denna fördröjning för patient.

- Vi vill ha en extern granskning och bedömning av händelserna för att se vad som eventuellt hade kunnat göras annorlunda, säger chefläkare Frozkhan Jainul Abdeen.

För mer information om händelserna, kontakta:
Frozkhan Jainul Abdeen, chefläkare Ambulanssjukvården Halland, tfn 070-219 84 92

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
• Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
• Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria