Felaktig medicinering anmäls enligt lex Maria

Hallands sjukhus Halmstad anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, då en sköterska gett en patient sömntablett via dropp.

Patienten som vårdades vid Hallands sjukhus hade en ventrikelsond, det vill säga en slang som går från näsan ner till magsäcken. Då patienten efterfrågade en sömntablett ansågs det svårt att ge med tanke på sonden.

I stället för att ge patienten lugnande medel via en injektion, som hade varit korrekt när en patient inte kan ta läkemedel i tablettform, krossade sköterskan en sömntablett och blandade i patientens dropp.

– Patienten har inte drabbats av någon vårdskada men utsatts för en allvarlig risk. Detta handlar om ett rent handhavandefel och i utredningen ingår att kartlägga den aktuella medarbetarens kompetens, säger Birgitta Lagerkvist, chefläkare Hallands sjukhus, som nu anmäler fallet enligt lex Maria.

Mer information:
Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 035-13 10 00

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan till att patienten får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och att arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659):

  • Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria