Hallands sjukhus anmäler att strokepatient fick vänta

En patient med misstänkt stroke prioriterades fel och fick vänta flera timmar på läkarundersökning. Hallands sjukhus anmäler nu den långsamma handläggningen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Patienten kom till akutmottagningen vid Hallands sjukhus efter att ha haft symtom som yrsel och ansiktsförlamning i ett par timmar. Emellertid dröjde det ytterligare sex timmar innan patienten undersöktes av läkare, som då konstaterade misstänkt stroke.

Efter utredning och ytterligare undersökningar bekräftades misstanken, men innan behandlingen kunde påbörjas hade det gått uppskattningsvis tolv timmar från det att symtomen först hade uppkommit.

–En snabb handläggning av patienter med misstänkt stroke är mycket viktig. Hur snart patienten får behandling har mycket stor betydelse för möjligheterna att bli helt återställd eller endast få begränsade skador, säger Christer Allenmark, chefläkare vid Hallands sjukhus.

I det aktuella fallet har patienten fått kvarstående problem, vilket enligt sjukhusets egen utredning beror på att det tog för lång tid till läkarbedömning och behandling.

– Helt uppenbart har det skett en felprioritering när patienten fått vänta så många timmar på akutmottagningen. Mot bakgrund av detta vill vi att Inspektionen för vård och omsorg ska bedöma händelsen och de åtgärder som vidtagits , säger Christer Allenmark.

Mer information:
Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan till att patienten får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och att arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659):

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer på 1177.se