Hallands sjukhus anmäler dödsfall enligt lex Maria

Hallands sjukhus Halmstad anmäler en händelse då patienten avlidit, för granskning av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen gäller en 11-månader gammal pojke som kom till barnkliniken vid Hallands sjukhus Halmstad efter att ha haft kräkningar och lös avföring i två dygn. Provtagningar görs som visar förhöjda infektionsvärden och misstänkt urinvägsinfektion. Pojken läggs in på barnavdelningen och ordineras intravenös vätska och antibiotika. På grund av svårigheten att sätta venkateter dröjer det sex timmar innan man slutligen kan fullfölja ordinationerna och ta nya blodprover. Laboratoriet tolkar vissa värden som felvärden varför provsvaren dröjer. EKG ordineras på grund av de försämrade värdena och i samband med detta blir barnet kraftigt försämrat och får andnings- och hjärtstillestånd och avlider efter drygt en timma.

- Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och vill nu att Inspektionen för vård och omsorg bedömer om fördröjningen när det gäller att skapa intravenös infart och fördröjningen när det gäller rapporteringen avseende avvikande provsvar påverkat utgången av det tragiska dödsfallet, säger Christer Allenmark, chefläkare vid Hallands sjukhus.

Mer information:
Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 035-13 10 00

Marie-Louise Thärnå, kommunikatör Hallands sjukhus, tfn 035-13 10 00

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan till att patienten får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och att arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria