Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Hallands sjukhus anmäler en händelse enligt lex Maria, där en patient fått två olika sorters blodförtunnande mediciner istället för en.

Händelsen rör en patient som genomgick en planerad operation för att byta höftled. Operationen gick som den skulle, och även vården efter operationen var utan komplikationer.

Efter två dagar skrevs patienten ut från sjukhuset, med ordination att ta två olika typer av läkemedel mot blodpropp. Att ta två olika sorters blodförtunnande läkemedel är inte enligt de rutiner som gäller. Tre dagar efter utskrivningen fick patienten läggas in igen, på grund av en blödning i operationsområdet. Patienten fick en blodtransfusion och slutade ta de blodförtunnande medicinerna.

– Patienten kunde lämna sjukhuset efter ytterligare några dagar, och har idag inga besvär från sin opererade höft. Men patienten har fått en felaktig ordination av blodförtunnande mediciner, och det är allvarligt. Därför vill vi att IVO granskar det som hänt, säger Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare.

Mer information:

Matts Juhlin-Dannfelt, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 035-13 10 00.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan eller får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria
 

 Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62