Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg

Hallands sjukhus gör en anmälan enligt lex Maria. Det gäller en händelse där en patient fått en häst över bäckenpartiet.

– Vi gör den här anmälan eftersom man undervärderade allvaret av skadan. Det ledde till att handläggningstiden på akutmottagningen blev väldigt lång, säger chefläkare Christer Allenmark.

Ambulansen larmades ut med högsta prioritet. Ambulanspersonalen som kom till skadeplatsen upplevde dock att patienten mådde så pass bra att man kunde köra en så kallad prio 2-transport till sjukhuset, alltså utan blåljus.

Efter 45 minuter kom man till akutmottagningen i Halmstad. Ytterligare två timmar senare gjordes en röntgenundersökning som visade att patienten hade en fraktur på bäckenet. En datortomografi-undersökning visade förutom frakturen också en blödning i buken. Patienten fördes till intensivvårdsavdelningen för vård, och då hade det gått mer än fem timmar sedan ankomsten till akuten.

– Olyckor där någon får en häst över sig kan ge livshotande skador. Då krävs det att handläggningen är snabbare än vad den var vid det här tillfället, säger Christer Allenmark.

Patienten opererades senare i Mölndal, och mår idag efter omständigheterna väl.

För mer information, kontakta:

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00.

Fakta om patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan till att patienten får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och att arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)
•Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
•Har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
•Ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria
 

 Charlotte Hallström Johnsson, kommunikationsstrateg, tfn 070-289 49 62